Tekstin koko AA
Konsernin liiketoimintarakenne (31.12.2012)
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotanto-kapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntija­­palvelut sähkön- ja lämmöntuottajille.  Divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpö­toiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta  ja myynnistä Venäjällä. Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin hieman yli 25 %:n omistusosuuden TGC-1:ssä. Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.
Raportointi-
segmentti
Power Heat Russia Distribution Electricity Sales
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat Tuotanto Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Asiantuntija­palveluja maailman­laajuisesti.
Suomessa ja Ruotsissa 191 kokonaan tai osittain omistettua vesivoimalaitosta, kolme omaa lauhdevoimalaitosta ja joitakin kymmeniä tuulivoima­laitoksia. Kaksi omaa ydinvoimalaitos-yksikköä ja osuudet kahdeksassa yksikössä. Yksi CHP-laitos Isossa-Britanniassa.
Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Liettua, Latvia, Viro
18 CHP-laitosta ja useita satoja lämpölaitoksia.
Lämmön toimitus miljoonaan kotitalouteen Pohjoismaissa, Puolassa ja Baltiassa.
Venäjä 
Kahdeksan CHP-laitosta, useita lämpölaitoksia,
~500 km runkoverkkoa ja 172 000 lämpöasiakasta.
Sis. > 25 % osuuden (oikeuttaa määrä-vähemmistö­osuuteen) TGC-1:ssä Luoteis-Venäjällä.
Suomi, Ruotsi, Norja
156 500 km sähköverkkoa, 53 000 muuntajaa, kolme käyttökeskusta sekä 1,6 miljoonaa sähkömittaria ja asiakasta.
Suomi, Ruotsi, Norja
1,2 miljoonaa asiakasta.
Markkina-asema Kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa, 15 suurimman joukossa Euroopassa ja Venäjällä. Johtava lämmöntoimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa, kasvavat toiminnot Puolassa ja Baltiassa. Yksi johtavista sähkön- ja lämmöntuottajista Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella. Suurin toimija sähkönsiirrossa Pohjoismaissa. Toiseksi suurin sähkönmyyjä ja yksi johtavista ympäristömerkityn ja CO2-päästöttömän sähkön myyjistä Pohjoismaissa.
Tuotanto­kapasiteetti Sähkö 9 702 MW
Lämpö 250 MW
Sähkö 1 569 MW
Lämpö 8 785 MW
Sähkö 3 404 MW
Lämpö 13 396 MW 
- -
Volyymit Kokonaissähkön­tuotanto 
50,3 TWh/a
Pohjoismainen sähköntuotanto
49,2 TWh/a
Sähkönmyynti
4,2 TWh/a
Lämmönmyynti
19,7 TWh/a
Sähkönmyynti
23,3 TWh/a
Lämmönmyynti
26,4 TWh/a
Paikallisverkko­siirto
26,6 TWh/a
Alueverkkosiirto
17,3 TWh/a
Sähkönmyynti
13,0 TWh/a
Liikevaihto 2 415 milj. euroa 1 628 milj. euroa 1 030 milj. euroa 1 070 milj. euroa 722 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta 35 % 23 % 15 % 15 % 10 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 144 milj. euroa 266 milj. euroa 68 milj. euroa 317 milj. euroa 38 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate 1 258 milj. euroa 476 milj. euroa 189 milj. euroa 526 milj. euroa 39 milj. euroa
Sidottu pääoma 6 454 milj. euroa 4 335 milj. euroa 3 846 milj. euroa 3 911 milj. euroa 59 milj. euroa
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)

Raportointi-segmentti

 Power Heat Russia  Distribution  Electricity Sales
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 18,2 % 6,8 % 2,7 % 8,7 % 148,4 %
Käyttöomaisuus-investoinnit 190 milj. euroa 464 milj. euroa 568 milj. euroa 324 milj. euroa 1 milj. euroa
Henkilöstö 1 846 2 212 4 253  870 509
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit - Pohjoismaisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti ja hinta; vakautta suojauksilla
- Noin 90 % tuotannosta vesi- ja ydinvoimaa: vesivarastot, ydinvoiman käytettävyys ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat tärkeitä
- Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Investoinnit uuteen tai nykyiseen tuotantoon
- Vakaata kasvua investointien avulla; äskettäin käyttöön otetut CHP-laitokset alkaneet tuottaa tulosta
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ja saatavuus, tuotantoketjun joustavuus ja tehokkuus avainasemassa
- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkeä tuloksentekijä: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti, hinnan vaikutus kannattavuuteen; vakautta suojausten avulla
- Lämmön ja oheistuotteiden hinnat
- Lämmön kysyntä: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat
- Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Investointi­ohjelma: tulosta uuden kapasiteetin ja suuremman volyymin kautta
- Sähkön­tuotannon kapasiteettihinnat, sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, hinta ja volatiliteetti
- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkein tuloksentekijä:  sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino  ja hintataso ja volatiliteetti Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella
- Laitosten käytettävyys, tuotannon suunnittelu ja tehonkorotukset
- Polttoaineiden hinnat ja saatavuus sekä kaasun ja sähkön hinnan suhde
- Lämpö­markkinoiden kehittyminen pitkällä aikavälillä ja lämmön kysyntä ja tariffit lyhyellä aikavälillä
-  Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
-Kasvua investointien avulla
- Sähköverkon kunnossapito ja investoinnit  pitkällä aikavälillä
- Sähkönsiirron volyymi: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat
- Vakaa tuotto säännellyillä hinnoilla
- Kustannus­tehokkuus ja palveluiden laatu
- Verkon käytettävyys ja palvelutaso: jakeluhäiriöiden korvaus­velvollisuus
-  Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Asiakaskunnan kasvu uusien tuotteiden ja innovatiivisten palveluiden avulla
- Marginaali Nord Poolin tukkuhintatason ja vähittäismyynti­hintojen välillä; vakautta tehokkaiden suojausten avulla
Strategian ajurit - Nykyinen CO2-päästötön, joustava ja markkinalähtöinen tuotantorakenne
- Vahva asema ja osaaminen vesivoima- ja ydinvoima­tuotannossa pohjoismaisilla sähkö­markkinoilla
- Eurooppalais­ten sähkö­markkinoiden vapautuminen ja yhdentyminen
- Tarve luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön parantaa CHP-tuotannon kilpailukykyä
- Mahdollisuus lisätä paikallisten biopolttoaineiden ja jätteiden käyttöä polttoaineena
- Vahva asema ja osaaminen polttoaineiden joustavassa käytössä CHP-tuotannossa
- Sähkö- ja lämpö­markkinoiden vapautuminen ja yksityistäminen
- Talouskasvu ja lisääntyvä sähkön kysyntä
- Nykyisten toimintojen tehokkuuden parantaminen ja meneillään olevan investointi­ohjelman saattaminen loppuun
- Lämpö­markkinoiden kehittyminen
- Mahdollisuus toimintojen kehittämiseen modernisoimalla nykyistä kapasiteettia
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla
- Tekninen kehitys mahdollistaa tehokkaamman, luotettavamman ja älykkäämmän sähköverkon ja kestäviä sekä energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaille
- Sähkönsiirron eriyttämis- ja harmonisointi­kehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla
- Älykkäät verkot ja järjestelmät tarjoavat uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia
- Vahva asema ja osaaminen pohjoismaisen sähkön arvoketjun asiakaspäässä
- Sähkön vähittäismyynnin vapauttaminen, yhdentyminen ja harmonisointi Pohjoismaissa ja Euroopassa
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
Raportointi-segmentti Power Heat Russia  Distribution  Electricity Sales
 Riskit 1) - Sähkön tukkuhinta Pohjoismaissa tärkein tuloksentekijä: hintakehityksen avaintekijöitä ovat kysynnän ja tarjonnan tasapaino, polttoaineiden ja CO2-päästöoikeuksien hinnat ja vesivarastot
- Liiketoiminta­malli perustuu yhteisiin vapaasti kilpailtuihin pohjoismaisiin markkinoihin. Muutokset markkinamallissa ja/tai kansallisessa politiikassa / sääntelyssä, tukijärjestelmissä, verotuksessa tai muissa maksuissa ovat riskejä
- Viivästykset kapasiteetin korotus- ja rakennushankkeissa voivat aiheuttaa tuotannonmenetyksiä
- Polttoaineiden hinnat ja voimalaitosten käytettävyys vaikuttavat kannattavuuteen
- Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Sähkön tukkuhinta merkittävä tuloksentekijä: hintakehityksen avaintekijöitä ovat kysynnän ja tarjonnan tasapaino, polttoaineiden ja CO2-päästöoikeuksien hinnat ja vesivarastot
- Tuotettu sähkö myydään ensisijaisesti vapailla markkinoilla; muutoksilla markkinamalliin saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja muutokset sääntelyyn, tukijärjestelmät, verotus tai muut maksut ovat riskejä sekä sähkö- että lämpö­liiketoiminnalle
- Lämmön kysynnän kehittyminen ja hinta kansallisilla markkinoilla
- Kaukolämpö­markkinamalli ja hintakilpailukyky
- Rakennusten energiatehokkuus ja vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut
- Polttoaineiden hinnat ja voimalaitosten käytettävyys vaikuttavat kannattavuuteen
- Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Viivästykset meneillään olevan investointi­ohjelman loppuun saattamisessa
- Sähkön tukkuhintaan vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan tasapaino sekä polttoaineiden hinnat
- Liiketoiminta­malli perustuu vapaisiin sähkömarkkinoihin ja kapasiteetti­markkinoihin. Muutoksilla markkinamalliin ja/tai markkinoiden sääntöihin saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja muutokset sääntelyyn, verotus tai muut maksut ovat riskejä sekä sähkö- että lämpöliike­toiminnalle
- Kaukolämmön hintasääntely, lämmön kysyntä ja hinnoittelu vaikuttavat lämpöliike­toimintaan, jonka taloudellinen painoarvo on sähköntuotantoa pienempi
- Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Säännelty liiketoiminta­malli: tuloksentekoon vaikuttavat muutokset kohtuullisen tuoton sääntelyssä, investointi­velvoitteissa ja muissa toiminnan kannalta keskeisissä tekijöissä
- Sää ja erityisesti myrskyt saattavat vahingoittaa omaisuutta ja velvoittaa maksamaan korvauksia asiakkaille
- Liiketoiminnalle luonteenomaista mittakaavaedut ja pienet marginaalit: Nord Poolin tukkuhinnan ja vähittäismyynti­hintojen välisen marginaalin onnistunut suojaus keskeinen tuloksentekijä
- Liiketoiminta­­malli perustuu vapaasti kilpailtuihin vähittäis­markkinoihin: muutokset markkinamallissa ja/tai kansallisessa politiikassa / sääntelyssä voivat vaikuttaa kannattavuuteen
- Asiakas­vaihtuvuuteen vaikuttavat asiakas­tyytyväisyys ja palvelu sekä mielletty hinta-laatusuhde ja yrityskuva

 1) Lista ei ole kaikenkattava, eikä asioita ole esitetty tärkeysjärjestyksessä.