Tekstin koko AA
ESD-divisioona: Distribution

Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue omistaa, hoitaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia sähköverkkoja ja toimittaa sähköä yhteensä 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Fortumin sähkönjakeluverkko on yhteensä noin 156 000 km pitkä, mikä vastaa melkein neljää maapallon ympärysmittaa. Fortumin tavoitteena on taata asiakkailleen luotettava ja tasalaatuinen sähkönjakelu. Sähköverkon toimintavarmuutta parannettiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä yli
4 000 verkostoprojektilla vuoden 2012 aikana.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Verkon luotettavuus entistä merkittävämmässä asemassa

Fortum investoi jatkuvasti sähköverkkojen uudistamiseen, kunnossapitoon ja sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen. Sähkön toimitusvarmuus on Pohjoismaissa erittäin hyvällä tasolla. Fortumin osalta jakelun luotettavuus on noussut yli 99,98 %:iin.

Talvimyrskyt vuoden 2011 lopulla Suomessa nostivat esiin entisestään luotettavan sähköntoimituksen tärkeyden. Helmikuussa 2012 Fortum aloitti sähkönjakelun toimintavarmuuden nopeutettuun vahvistamiseen tähtäävän hankkeen. Distribution-liiketoiminta-alueen investoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa olivat yhteensä 324 miljoonaa euroa vuonna 2012. Suurin osa näistä investoinneista kohdistui ilmajohtoja korvaaviin ja eristäviin uusiin sähkölinjoihin, maanalaisiin kaapeleihin, sähköverkon kriittisten osien automaatioon ja etäluettavien sähkömittareiden käyttöönottoon.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat sähköverkkojen kehittämistä

Uusiutuvan energian osuuden kasvu ja hajautettujen energiajärjestelmien yleistyminen sekä energiatehokkuuden parantaminen asettavat sähköverkolle uusia vaatimuksia. Fortum jatkoi vuonna 2012 älykkäämpien ja joustavampien sähköverkkojen tutkimista, jotta sähköverkon kehitys vastaa myös tulevia tarpeita.

Fortum on mukana Tukholman Norra Djurgårdsstadenin tutkimushankkeessa rakentamassa kestävää kaupunkialuetta, joka soveltuu joustavampien verkkojen, energian varastoinnin ja älykotiratkaisujen testaamiseen. Vuonna 2012 hanke siirtyi toteutusvaiheeseen. Lisäksi Fortum sai päätökseen Skanskan, ABB:n ja KONEen kanssa toteutetun yhteishankkeen, jossa kehitettiin ympäristötietoista ja urbaania asumisratkaisua Espooseen.

Verkkotoiminnan sääntelyn tulee tukea yhteiskunnan kehitystä

Kansalliset viranomaiset sääntelevät sähköverkkotoimintaa tukeakseen yhteiskunnan kehitystä. Kun sekä kuluttajat että yhteiskunta vaativat sähkönjakelulta yhä parempaa luotettavuutta ja joustavuutta, myös sääntelymallien tulisi sisältää investointeja tukevia kannustimia.

Uusi sähkönsiirron tuottoa säätelevä valvontajakso alkoi sekä Suomessa että Ruotsissa 1.1.2012. Suomessa Energiamarkkinavirasto (EMV) esitti joitakin muutoksia regulaatiomallin kolmanteen valvontajaksoon (2012−2015). Toimiala piti osaa muutoksista kohtuuttomina ja valitti asiasta markkinaoikeuteen. Joulukuussa 2012 annetussa markkinaoikeuden päätöksessä edellytettiin, että valvontamallin sisältämille sanktioille on asetettava vuotuinen maksimimäärä suurten myrskyjen varalta.

Ruotsissa energiamarkkinaviranomainen, Energimarknadsinspektionen (EI), esitti uutta regulaatiomallia, jonka ensimmäinen valvontajakso olisi 2012−2015. Uuden mallin myötä Ruotsi siirtyi ex-ante-malliin, jossa EI päättää neljän vuoden sallitun tuoton etukäteen. Uusi malli sisältää muun muassa siirtymäsäännön, jolta Fortum ja noin puolet Ruotsin verkkoyhtiöistä arvioi puuttuvan lainmukaisen perustan. Verkkoyhtiöt ovat valittaneet uudesta regulaatiomallista. Syksyn 2012 aikana EI suostui tiettyihin muutoksiin, mutta prosessi on vielä kesken.

Sähkönkulutuksen etämittauksen käyttöönotto jatkuu

Sähkönkulutuksen etämittaukseen siirtyminen jatkuu Suomessa. Vuoden 2012 loppuun mennessä 434 000 asiakasta oli saanut etäluettavat sähkömittarit, ja vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 620 000 asiakkaalle on asennettu uusi sähkömittari. Ajantasaiseen kulutukseen perustuvat palvelut ja laskutus ovat mittarinvaihdon merkittävimmät muutokset. Tuntikohtaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2014.

Ruotsissa siirryttiin sähkönkulutuksen kuukausiperusteiseen mittaukseen vuonna 2009. Ruotsin parlamentti hyväksyi vuonna 2012 uuden lain tuntikohtaisesta mittarinluennasta, ja sähkönmyyntisopimuksessa tuntikohtaisesta mittarinluennasta sopineille asiakkaille on tarjottu tuntikohtainen mittarinluenta 1.10.2012 alkaen.

Uusien etäluettavien sähkömittareiden asentamisen on suunniteltu alkavan Norjassa vuonna 2014. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä kaikki
Fortumin verkkoalueen 100 000 asiakasta Norjassa on liitetty järjestelmään. Tuntikohtaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan Norjassa 1.1.2019.

Tunnusluvut, Electricity Solutions and Distribution >