Tekstin koko AA
GRI-indeksi
PERUSSISÄLTÖ, OSA I: Strategia ja taustakuvaus
1. Strategia ja analyysi
Tausta-
kuvaus
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto Täysin raportoitu Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Täysin raportoitu Strategiamme/ Markkinoiden kehitys
2. Organisaation kuvaus
Tausta-
kuvaus
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
2.1 Organisaation nimi Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja/tai palvelut Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.3 Organisaation operatiivinen rakenne, kuten tärkeimmät liiketoimintayksiköt, operatiiviset yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Fortumin toiminta-alueet
2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto Täysin raportoitu Tilinpäätös 2012/ Fortumin osake ja osakkeenomistajat
2.7 Markkina-alueet (mukaan luettuna maantieteellinen jaottelu, toimialat sekä asiakas-/edunsaajaryhmät) Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Täysin raportoitu Fortum lyhyesti/ Konsernin liiketoimintarakenne
Fortumin vuosi 2012/ Myynti ja tuotanto
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Täysin raportoitu Liiketoimintamme/ Investoinnit
GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Täysin raportoitu Fortumin vuosi 2012/ Taloudelliset tunnusluvut/ Kestävän kehityksen indeksit Fortumin kestävän kehityksen raportti 2011 valittiin Suomen vastuullisuusraportointikilpailun voittajaksi.
Fortumin toiminta vuonna 2012/Marraskuu
3. Raportointiperiaatteet
Tausta-
kuvaus
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
3.1 Raportointiajanjakso Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.2 Edellisen raportin julkistamisajankohta Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.3 Raportointitiheys Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.4 Yhteystiedot raporttia koskeville kysymyksille Täysin raportoitu Yhteystiedot
3.5 Raportin sisällönmäärittely Täysin raportoitu Sidosryhmille tärkeät teemat vuonna 2012/ Olennaisuusarviointi
3.6 Raportin rajaus (esim. maat, liiketoimintayksiköt, tytäryhtiöt, vuokratut toimitilat, yhteisyritykset, alihankinnat) Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.7 Raportin laajuuteen tai rajaukseen liittyvät erityiset rajoitukset Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.8 Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet, mukaan luettuina indikaattoreiden ja muiden tietojen kokoamisessa käytetyt oletukset, arviot ja tekniikat. Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.10 Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä edellisiin raportointijaksoihin verrattuna Täysin raportoitu GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.12 Taulukko, joka kertoo perussisällön sijainnin raportissa Täysin raportoitu GRI-indeksi
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Täysin raportoitu Riippumaton varmennuslausunto
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
Tausta-
kuvaus
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
4.1 Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien hallituksen alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation
valvonnasta
Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen
4.2 Kuuluuko organisaation hallituksen puheenjohtaja
organisaation toimivaan johtoon
Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen
4.3 Hallituksen riippumattomien ja/tai toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten määrä ja sukupuolet niiden organisaatioiden osalta, joilla on yhtenäinen hallintorakenne Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikuttamiskanavat hallitukseen Täysin raportoitu Sosiaalisen vastuun tunnusluvut/ Työntekijät ja työolosuhteet Osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouksen ja hallituksen toiminta sekä tehtävät on kuvattu Fortumin Tilinpäätöksessä.
Fortumin Tilinpäätös 2012/ Konsernin organisaatio ja hallintoelimet
4.5 Organisaation toiminnan tulosten (myös sosiaalisen ja ympäristötoiminnan) vaikutus hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon palkkoihin ja palkkioihin (mukaan luettuina erojärjestelyt) Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Palkitseminen
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen
4.7 Hallituksen ja sen alaisuudessa toimivien valiokuntien kokoonpanon, pätevyyden ja asiantuntemuksen määrittelykäytännöt sisältäen monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden, esimerkiksi sukupuolen, huomioimisen Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen
4.8 Organisaation missio tai arvot sekä toimintasäännöt ja -periaatteet, jotka ovat olennaisia organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan kannalta, sekä näiden toimeenpanokäytännöt Täysin raportoitu Strategiamme/ Vastuullisuus osana liiketoimintaa
GRI -osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
4.9 Hallituksen tavat seurata organisaation taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa ja sen johtamista, mukaan lukien
näihin liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet sekä kansainvälisten käytäntöjen, menettelyohjeiden ja periaatteiden noudattaminen
Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittarit raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.
Fortumin Tilinpäätös 2012/ Riskienhallinta
Strategiamme/kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan osalta Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallinto ja johtaminen Hallituksen vuosittaisessa itsearvioinnissa hallitus arvioi omaa toimintaansa.
4.11 Selvitys varovaisuusperiaatteen soveltamisesta organisaatiossa Täysin raportoitu GRI-osio / Kestävän kehityksen johtaminen Kestävän kehityksen arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin yrityskauppoihin ja investointeihin.
Fortumin Tilinpäätös 2012/ Riskienhallinta
4.12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet Täysin raportoitu GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
4.13 Jäsenyydet järjestöissä (esim. toimialajärjestöt) ja/tai kansallisissa/kansainvälisissä edunvalvontaorganisaatioissa, joissa: *organisaatio on edustettuna järjestön hallintoelimissä; *organisaatio osallistuu järjestön projekteihin tai toimikuntiin; *organisaatio osallistuu toiminnan rahoitukseen tavanomaisten jäsenmaksujen lisäksi; tai *jäsenyys katsotaan strategisessa mielessä tärkeäksi Täysin raportoitu Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Täysin raportoitu Sidosryhmämme
4.15 Olennaisten sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Täysin raportoitu Sidosryhmämme/ Olennaisuusarviointi
Sidosryhmämme/ One Fortum -tutkimus
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Täysin raportoitu Sidosryhmämme
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet teemat ja huolenaiheet sekä miten organisaatio on ottanut ne huomioon toiminnassaan ja raportoinnissaan Täysin raportoitu Sidosryhmämme/Sidosryhmille tärkeät teemat vuonna 2012
PERUSSISÄLTÖ, OSA II: Johtamiskäytännöt (Disclosures on Management Approach, DMAs)
G3.1 DMAs Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
DMA EC DMA EC
Teemat Taloudellinen vastuu Täysin raportoitu GRI-osio/ Taloudellisen vastuun johtamiskäytännöt
Markkina-alue Täysin raportoitu Strategiamme/ Markkinoiden kehitys
Fortumin vuosi 2012/ Markkina-asema
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset Täysin raportoitu GRI-osio/ Taloudellisen vastuun johtamiskäytännöt
DMA EN DMA EN
Teemat Materiaalit Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Energia Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Vesi Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Luonnon monimuotoisuus Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Biodiversiteettiohje
Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Tuotteet ja palvelut Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Määräystenmukaisuus Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Kuljetukset Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Fortumin CDP-vastaus (englanniksi)
Yleiset Täysin raportoitu GRI-osio/ Ympäristövastuun johtamiskäytännöt
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
DMA LA DMA LA
Teemat Työvoima Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Henkilöstön ja johdon väliset suhteet Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Työterveys ja -turvallisuus Täysin raportoitu GRI-osio/ Työterveyden ja turvallisuuden johtamiskäytännöt
Koulutus Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Naisten ja miesten tasavertainen palkkaus Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
DMA HR DMA HR
Teemat Investointi- ja hankintakäytännöt Täysin raportoitu Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
Syrjimättömyys Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisesti neuvoteltuihin
työehtosopimuksiin
Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Lapsityövoima Täysin raportoitu GRI-osio/ Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Pakkotyövoiman käytön estäminen Täysin raportoitu GRI-osio/Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Turvallisuuskäytännöt Täysin raportoitu GRI-osio/Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Alkuperäiskansojen oikeudet Täysin raportoitu Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
Arviointi ja seuranta Täysin raportoitu GRI-osio/Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
Korjaustoimet Täysin raportoitu GRI-osio/Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
DMA SO DMA SO
Teemat Paikallisyhteisöt Täysin raportoitu Sidosryhmämme/Paikallisyhteisöt
Sidosryhmämme/Sidosryhmien näkemyksiä
Korruptio Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille
Poliittinen vaikuttaminen Täysin raportoitu Kestävän kehityksen politiikka
Yhteiskuntasuhde- ja viestintäpolitiikka
Kilpailun vastainen toiminta Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille
Määräystenmukaisuus Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille
DMA PR DMA PR
Teemat Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Täysin raportoitu Sidosryhmämme/Asiakkaat
Tuote- ja palvelumerkinnät Täysin raportoitu Sidosryhmämme/Asiakkaat
Markkinointiviestintä Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
Asiakkaan yksityisyydensuoja Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
Määräystenmukaisuus Täysin raportoitu Fortumin Toimintaohje
PERUSSISÄLTÖ, OSA III: Toimintaindikaattorit
Taloudellinen vastuu
Indi-
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Taloudelliset tulokset
EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo sisältäen tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset, voiton, korkokulut ja verot Täysin raportoitu EC1
EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset sekä riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnan kannalta Täysin raportoitu x EC2
EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Täysin raportoitu Fortumin Tilinpäätös 2012/ Eläkejärjestelyt
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen tuki Ei raportoitu
Markkinat
EC5 Tavanomaisen alkupalkan ja paikallisen minimipalkan suhde sukupuolittain jaoteltuna organisaation keskeisissä toimipaikoissa Ei raportoitu x
EC6 Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisten tavaran- ja palveluntoimittajien käyttöön sekä paikallisten toimittajien osuus keskeisissä toimipaikoissa Osittain raportoitu EC6 Paikalliset hankinnat esitetty euromääräisinä volyymeinä, ei prosentteina. Ohjaavaa politiikkaa paikallisista ostoista ei ole.
Vastuullista polttoaineiden hankintaa
EC7 Paikallista rekrytointia koskevat menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus keskeisissä toimipaikoissa Osittain raportoitu x EC7 Politiikkaa paikallisen työvoiman rekrytointiin ei ole.
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut (kaupalliset, luontaissuoritukset, pro bono -työ) Osittain raportoitu EC8 Fortumin investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kaukolämpöverkkoon Venäjällä, voidaan laajemmassa mittakaavassa pitää yleishyödyllisinä, vaikka ne tuottavat myös taloudellista hyötyä.
Fortumin taloudelliset vaikutukset
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Osittain raportoitu EC9 Negatiivisia epäsuoria taloudellisia vaikutuksia ei ole analysoitu. Benchmark-vertailu puuttuu.
Fortumin taloudelliset vaikutukset
EU6 Johtamiskäytännöt, joilla varmistetaan lyhyen ja pitkän aikavälin sähkönsaatavuus ja luotettavuus Osittain raportoitu Fortum lyhyesti/Konsernin liiketoimintarakenne
Liiketoimintamme/Energianjakelu
EU7 Energiankysyntää ja energiatehokkuutta ohjaavat suunnitelmat ja toimenpiteet Täysin raportoitu Sidosryhmäyhteistyö/asiakkaat
EU8 Tutkimus- ja kehitystoimenpiteet sekä kustannukset sähkön luotettavuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi Osittain raportoitu Strategiamme/Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena
EU9 Ydinvoimaan liittyvät varaukset Täysin raportoitu Tilinpäätös 2012/Laadintaperiaatteet (katso kohta 1.25 Ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät varat ja velat)
Tilinpäätös 2012/Liitetiedosto 34 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
EU10 Suunniteltu kapasiteetti verrattuna ennakoituun sähkön kysyntään pitkällä aikavälillä, eriteltynä energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin Täysin raportoitu EU10
Strategiamme/Markkinoiden kehitys
Liiketoimintamme/Investointiohjelma Euroopassa
Liiketoimintamme/Investointiohjelma Venäjällä
EU11 Lämmöntuotannon keskimääräinen tehokkuus Osittain raportoitu EU11 Lämmöntuotannon tehokkuus raportoitu koko tuotannolle, ilman indikaattorin edellyttämää jaottelua.
EU12 Siirto- ja jakeluhäviöiden prosenttiosuus kokonaisenergiasta Täysin raportoitu EU12
Ympäristövastuu
Indi-
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Materiaalit
EN1 Käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan Täysin raportoitu x EN1
EN2 Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus
käytetystä materiaalista
Täysin raportoitu x EN2
Energia
EN3 Suora energiankulutus primäärienergialähteittäin Täysin raportoitu x EN3
EN4 Epäsuora energiankulutus primäärienergialähteittäin Osittain raportoitu x EN4 Fortumin ostaman sähkön tuottamisessa käytettyjä primäärienergialähteitä ei tunneta tarkasti.
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö Täysin raportoitu x EN5
EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tuotteissa ja palveluissa ja näiden vaikutukset energiankäyttöön Täysin raportoitu x EN6 Fortum tarjoaa asiakkailleen uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tarjoamme myös energitehokkuusneuvontaa ja laitteita (esim. Kotinäyttö), jotka auttavat asiakkaitamme vähentämään sähkönkulutustaan.
EN7 Toimenpiteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt Osittain raportoitu x EN7 Saavutettuja säästöjä ei ole raportoitu.
Vesi
EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä Täysin raportoitu x EN8
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi Täysin raportoitu x EN9
EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden suhteellinen osuus ja kokonaismäärä Täysin raportoitu x EN10
Luonnon monimuotoisuus
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko Täysin raportoitu x EN11
EN12 Yhtiön toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Osittain raportoitu x EN12 Vaikutuksia ei ole kuvattu yksityiskohtaisesti.
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Osittain raportoitu x EN13 Elinympäristöjen kokoa ei ole raportoitu.
Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Täysin raportoitu x EN14
Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen
EN15 Uhanalaisten lajien määrä toiminta-alueella uhanalaisuuden asteen mukaan Osittain raportoitu x EN15 Mahdollisia uhanalaisia lajeja ei ole selvitetty kattavasti.
Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Täysin raportoitu x EN16
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Täysin raportoitu x EN17
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Täysin raportoitu x EN18
Vesivoima säästää niukkoja luonnonvaroja
Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet/Biomassan käytön lisääminen
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto/Monipuolista polttoaineiden käyttöä
Investointiohjelma Euroopassa
EN19 Otsonikerrosta tuhoavien aineiden päästöt Täysin raportoitu x EN19
EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Osittain raportoitu x EN20 Raskasmetallipäästöistä on raportoitu vain elohopea.
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN21 Päästöt vesistöihin Osittain raportoitu x EN21 Jätevesipäästöjä ei ole raportoitu käsittelytavan mukaan.
CHP:n ympäristövaikutusten vähentäminen
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja käsittelytavan mukaan Osittain raportoitu x EN22 Jätemääriä ei ole raportoitu yksityiskohtaisesti käsittelytavan mukaan.
Ydinvoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Ydinjätteen loppusijoitus
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN23 Merkittävät vuodot Täysin raportoitu x EN23
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus Ei raportoitu x Ei olennainen Fortumille
EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Täysin raportoitu x EN25
Tuotteet ja palvelut
EN26 Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen Osittain raportoitu x EN26
EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö Ei raportoitu x Ei olennainen Fortumille
Määräystenmukaisuus
EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset Osittain raportoitu x EN28 Mahdollisia riita-asioita ei ole raportoitu.
Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Osittain raportoitu x EN29 Ympäristövaikutusten vähentämistoimia ei ole raportoitu.
Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Täysin raportoitu x EN30
Sosiaalinen vastuu: Työntekijät ja työolosuhteet
Indi-
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Työvoima
LA1 Kokonaistyövoima työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja alueen perusteella sukupuolen mukaan Täysin raportoitu LA1
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja -aste ikäryhmän, sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan Täysin raportoitu x LA2
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta) Täysin raportoitu LA3
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
EC3
LA15 Perhevapaalla olevien työntekijöiden töihinpaluu sukupuolen mukaan Ei raportoitu
Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus Osittain raportoitu x LA4 Fortum ei seuraa työntekijöiden järjestäytymisastetta.
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika sisältäen tilanteet, joissa vähimmäisilmoitusaika on määritelty työehtosopimuksessa Täysin raportoitu x LA5
Työterveys ja -turvallisuus
LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Täysin raportoitu x LA6
LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot sekä työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset toimialueittain ja sukupuolen mukaan Osittain raportoitu x LA7 Tapaturmataajuuksia ei ole raportoitu maittain, ammattitaudit raportoitu vain Suomen osalta.
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA8 Organisaation työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-,
ennaltaehkäisy- ja riskinhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta
Täysin raportoitu x LA8
LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät terveys- ja
turvallisuusteemat
Ei raportoitu x
Koulutus
LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden sukupuolen ja henkilöstöryhmän mukaan Ei raportoitu
LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat työssäoloaikana ja työsuhteen päättyessä Osittain raportoitu LA11 Toimintaohjelmia työsuhteen päättyessä ei raportoitu
LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä sukupuolen mukaan, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja Täysin raportoitu LA12
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden osuus
sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien indikaattoreiden mukaisesti
Osittain raportoitu x LA13 Vähemmistöryhmiä ei ole raportoitu.
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Fortumin Tilinpäätös 2012/ Hallitus
Naisten ja miesten tasavertainen palkkaus
LA14 Miesten ja naisten peruspalkkojen ja muun palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin sekä merkittävien toiminta-alueiden mukaan Osittain raportoitu x LA14 Raportoitu vain Suomessa ja Ruotsissa toimihenkilöiden osalta.
Sosiaalinen vastuu: Ihmisoikeudet
Indi
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1 Niiden keskeisten investointisopimusten prosentuaalinen osuus ja kokonaislukumäärä, jotka sisältävät ihmisoikeusehtoja tai joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi Osittain raportoitu x HR1 Kokonaismäärää ja prosentuaalista osuutta ei ole raportoitu.
HR2 Niiden keskeisten alihankkijoiden ja urakoitsijoiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä
seuranneet toimenpiteet
Osittain raportoitu x HR2 Prosentuaalista osuutta ei raportoitu
HR3 Työntekijöille tarjotun, liiketoiminnan kannalta olennaisen ihmisoikeuskoulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä Osittain raportoitu x HR3 Koulutustunteja ei ole raportoitu.
Syrjimättömyys
HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä Täysin raportoitu x HR4
Järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin
HR5 Niiden toimintojen määrittely, joissa yhdistymisvapaus ja yhteistoimintaneuvottelutoiminta voi olla uhattuna sekä
toimenpiteet näihin liittyvien oikeuksien tukemiseksi
Täysin raportoitu x HR5
LA4
Lapsityövoima
HR6 Toiminnot, joihin liittyy lapsityövoiman käytön riski sekä toimenpiteet lapsityövoiman käytön estämiseksi Täysin raportoitu x HR6
Henkilöstöresurssit
HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyön riski sekä toimenpiteet pakkotyön estämiseksi Täysin raportoitu x HR7
Turvallisuuskäytännöt
HR8 Liiketoiminnan kannalta olennaisiin ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä Ei raportoitu x
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet Ei raportoitu x
Arviointi ja seuranta
HR10 Toiminnot, joille on tehty ihmisoikeusarviointi (lukumäärä ja osuus kaikista toiminnoista) Ei raportoitu
Korjaustoimet
HR11 Ihmisoikeuksiin liittyvien valitusten ja niiden ratkaisujen määrä Ei raportoitu
EU16 Omien työntekijöiden sekä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden turvallisuutta ja terveyttä koskevat politiikat ja vaatimukset Täysin raportoitu EU16
EU17 Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden yhteenlasketut työpäivät työmaalla, operatiivisessa toiminnassa ja kunnossapidossa Täysin raportoitu LA1
EU18 Niiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöiden suhteellinen osuus, jotka ovat osallistuneet työturvallisuus- ja terveyskoulutukseen Osittain raportoitu EU18 Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta
Indi-
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Paikallisyhteisöt
SO1 Organisaation toiminnan paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja hallintaan liittyvät kehitysohjelmat (osuus kaikista toiminnoista) Osittain raportoitu SO1 Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SO9 Toiminnot, joilla on merkittäviä potentiaalisia tai toteutuneita negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin Ei raportoitu
SO10 Keinot, joilla ehkäistään ja hillintään toimintojen merkittäviä potentiaalisia tai toteutuneita negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin Ei raportoitu
Korruptio
SO2 Niiden liiketoimintayksiköiden suhteellinen osuus ja kokonaislukumäärä, joiden osalta on tehty korruptioriskianalyysi Osittain raportoitu x SO2 Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SO3 Niiden työntekijöiden suhteellinen osuus, jotka ovat osallistuneet organisaation korruptionvastaiseen koulutukseen Osittain raportoitu x SO3 Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa Täysin raportoitu x SO4
Poliittinen vaikuttaminen
SO5 Julkiset kannanotot ja osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen Täysin raportoitu x SO5
Sidosryhmämme
Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki ja luontaissuoritukset valtioittain Täysin raportoitu x SO6
EC8
Kilpailun vastainen toiminta
SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien kokonaismäärä sekä niihin liittyvät toimenpiteet Täysin raportoitu SO7
Määräystenmukaisuus
SO8 Lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä Täysin raportoitu SO8
EU19 Sidosryhmien osallistuminen energiansuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekoon Osittain raportoitu EU19 Projekteja ei ole raportoitu.
EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus Osittain raportoitu EU21 Yksityiskohtaisia projekteja/toimintamalleja ei ole raportoitu paikallistasolla.
Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
Indi-
kaattori
Kuvaus Raportoitu Global Compact Sivu Huomiot
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheessa tehdyt terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet sekä näiden käytäntöjen kohteena olleiden tuote- ja palveluryhmien prosentuaalinen osuus
Ei raportoitu x
PR2 Tuotteita ja palveluita koskevien terveys- ja turvallisuusmääräysten ja vapaaehtoisten sääntöjen rikkomusten kokonaismäärä näiden
elinkaaren ajalta seuraamusten mukaisesti lueteltuina
Ei raportoitu x
Tuote- ja palvelumerkinnät
PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset ja niiden prosentuaalinen osuus Osittain raportoitu x PR3 Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
PR4 Tuote- ja palvelutietoja sekä näiden merkintöjä koskevien määräysten ja
vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti lueteltuina
Ei raportoitu x
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna
asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Täysin raportoitu PR5
Sidosryhmämme/ Asiakkaat
Markkinointiviestintä
PR6 Markkinointiviestintään (mm. mainonta,
myynninedistäminen ja sponsorointi)
liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten
sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt
Ei raportoitu
PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti
lueteltuina
Täysin raportoitu PR7
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
PR8 Asiakkaan yksityisyyttä loukkaavien rikkomusten ja asiakastietojen katoamista koskevien valitusten kokonaismäärä Ei raportoitu x
Määräystenmukaisuus
PR9 Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja käyttämiseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen
merkittävien sakkojen rahallinen arvo
Täysin raportoitu PR9
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Täysin raportoitu EU28
EU29 Sähkökatkojen keskimääräinen kesto Täysin raportoitu EU29