Tekstin koko AA
Raportointiperiaatteet

Fortumin vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: tilinpäätös ja integroitu kestävän kehityksen raportti. Raportoinnin teemana on "Luomme arvoa". Vuosikertomus julkaistaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi Fortumin nettisivuilla.

Tämä raportti kertoo Fortumin toiminnasta vuonna 2012 sisältäen joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2013. Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2011 julkaistiin huhtikuussa 2012, ja vuoden 2013 raportti julkaistaan huhtikuussa 2014.

Raportti on jaettu kuuteen osioon. Ensimmäisessä osassa esitellään Fortum yhtiönä ja kerrotaan keskeiset tiedot tuotantokapasiteetista, asiakkaista, henkilöstöstä, sertifioiduista hallintajärjestelmistä ja hiilidioksidipäästöistä. Ensimmäisessä osiossa esitellään myös konsernin liiketoimintarakenne divisioonittain ja yhteenveto vuoden 2012 keskeisistä saavutuksista. Toisessa osassa kerrotaan Fortumin strategiasta ja kestävästä kehityksestä osana strategiaa, sekä markkinoiden kehityksestä. Raportin kolmannessa osassa tarkastellaan Fortumin liiketoiminnan arvoketjua sekä eri tuotanto- ja jakelumuotojen roolia siinä. Neljännessä osiossa esitellään Fortumin keskeiset sidosryhmät sekä sidosryhmien odotukset Fortumin kestävän kehityksen työtä kohtaan. Viidennessä osassa esitellään Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaiset tiedot. Kuudenteen osioon on koottu esimerkkejä Fortumin toiminnasta.

Kestävän kehityksen raporttia koskevien lisätietojen antajat löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Raportin rajaus ja yhdistelyperiaatteet

Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Yhdistellyt tiedot sisältävät emoyhtiö Fortum Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on suoraan tai välillisesti yhteensä yli 50 % osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä.

Johtamiskäytäntöjen raportointi ei kaikilta osin ulotu Fortumin vähemmistöosakkuuksiin, eikä raportointikokonaisuuden määrittely siten täysin noudata GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteita (Boundary Protocol). GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteiden mukaisesti yhtiöt, joissa omistusosuus on enintään 50 % ja joilla on kestävän kehityksen näkökulmasta merkittävä vaikutus, tulee sisällyttää johtamiskäytäntöjä koskeviin tietoihin. Fortumin tapauksessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen (26 % omistusosuus), Kemijoki Oy:n (18 % omistusosuus osakepääomasta ja 64 % osuus vesivoimaosakkeista) ja Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n (49,5 % omistusosuus) sekä Ruotsissa sijaitsevien Forsmarkin (26 % omistusosuus) ja Oskarshamnin (46 % omistusosuus) ydinvoimalaitosten johtamiskäytännöt eivät sisälly raporttiin.

Edellisten vuosien tiedot on esitetty pro forma -tietoina eli kunkin vuoden organisaation ja toimintojen mukaisesti, eikä esimerkiksi tuotantolaitosten omistussuhteiden muutosten vaikutuksia ole jälkeenpäin päivitetty aiempiin tunnuslukuihin.

Kapasiteetin muutokset

Uusi ja hankittu kapasiteetti

Vuoden aikana ostetut laitokset ja kapasiteetti ovat mukana raportoinnissa haltuunotosta alkaen. Sama pätee rakennettuun uuteen kapasiteettiin ja vuoden aikana käyttöön otettuihin uusiin laitoksiin.

Vuokralla ollut ja myyty kapasiteetti

Kirkniemen voimalaitoksen kapasiteetti oli vuokrattuna koko sen ajan, jolloin laitos oli Fortumin omistuksessa. Voimalaitos on siirtynyt 15.11.2012 Sappi Fine Paper Europen omistukseen. Vuokralla olleen kapasiteetin tuotanto ja päästöt eivät ole mukana Fortumin ominaispäästöluvuissa, jotta kuva päästöjen suhteesta tuotantoon on oikea. Absoluuttisiin päästölukuihin Kirkniemen voimalaitos on sisällytetty 15.11. saakka.

Naantalin voimalaitoksen liiketoiminta ja ympäristöluvat siirtyivät vuoden 2012 alussa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n vastuulle. Tammikuun aikana Fortum sai päätökseen myös Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja pienvesivoimalaitosten myynnin Suomessa sekä Fortum Termest AS:n ja Fortum Elekterin myynnin Virossa. Vuoden 2012 aikana Fortum myi myös pieniä vesivoimalaitoksia Ruotsissa ja kaukolämpöverkkonsa Surgutissa Venäjällä. Nämä toiminnot eivät ole mukana vuoden 2012 kestävän kehityksen raportoinnissa.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja konsolidointijärjestelmistä.

Ympäristötietojen osalta raportti kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Normaalisti Fortum on tällöin pääomistaja, mutta yhtiö voi olla laitoksen ympäristöluvan haltija myös ollessaan vähemmistöosakas. Näissä tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan, mutta ominaispäästölukuihin tuotannosta ja päästöistä lasketaan mukaan vain Fortumin omistusosuutta vastaava osuus.

Fortumilla on käytössä konsernin laajuinen tietokanta ohjeineen toimipaikkatason ympäristö-, terveys- ja turvallisuustietojen keräämistä varten. Toimipaikat ovat vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen tietojen oikeellisuudesta. Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin.

Fortumin henkilöstöjohtamisen HeRMeS-järjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa lukuun ottamatta Zabrzen ja Bytomin toimintoja, ja sillä kerätään kaikki työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri lähdejärjestelmistä. Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät nämä tiedot ja toimittavat ne kestävän kehityksen yksikölle GRI:n suosittelemassa muodossa.

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. Tämä raportti kuvaa Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista Fortumin toiminnassa. Global Compact hyväksyy GRI:n G3.1-version tunnuslukujen käytön Communication on Progress (COP) -raportoinnissa. GRI-indeksissä esitetään ne tunnusluvut, joita Fortum on käyttänyt mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.