Tekstin koko AA
Riippumaton varmennuslausunto

Riippumaton varmennuslausunto Fortum Oyj:n kestävän kehityksen raportista

Fortum Oyj:n johdolle

Olemme Fortum Oyj:n johdon pyynnöstä (myöhemmin Fortum) suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Fortumin Kestävän kehityksen raportti raportointikaudelta 1.1.–31.12.2012. Varmennus kattaa suomenkielisellä verkkosivustolla osoitteessa http://annualreporting2012.fortum.com/  olevan aineiston.

Johdon vastuu

Fortumin johto vastaa Kestävän kehityksen raportin laatimisesta Global Reporting Initiativen Sustainability Reporting Guidelines G3.1 -ohjeistuksen sekä AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) -periaatteiden (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) mukaisesti. Tämä vastuu sisältää Kestävän kehityksen raportin valmistelun ja oikeellisuuden kannalta oleellisten sisäisten kontrollien suunnittelun, täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että raportti on vapaa olennaisista virhelausumista. Lisäksi vastuuseen sisältyy asiaankuuluvien kriteerien valinta ja soveltaminen sekä olosuhteisiin nähden kohtuullisten arvioiden tekeminen.  Raportin laajuus ja sen sisältämä informaatio ovat riippuvaisia Fortumin olennaisiksi määrittelemistä vastuullisuuden näkökohdista, sekä vastuullisuuden raportointiperiaatteista.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on suorittamamme työn perusteella esittää varmennuslausunto Fortumin Kestävän kehityksen raportista. Toimeksianto on suoritettu muuta kuin taloudellista informaatiota koskevan ISAE3000-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti hankkiaksemme rajoitetun varmuuden Fortumin kestävän kehityksen raportista. Lisäksi työmme on suoritettu AA1000 Assurance Standard (2008) -mukaisesti arvioidaksemme AA1000APS (2008) -periaatteiden noudattamista type 1 -muotoisena rajoitetun varmuuden hankkimiseksi.  Tämä edellyttää varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että saadaan riittävä varmuus siitä, että Fortumin Kestävän kehityksen raportti ei sisällä olennaisia virheitä.

Tehtävänämme ei ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, kuten tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen me emme tee johtopäätöksiä näihin tietoihin liittyen.

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto sisältää toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi raporttiin sisältyvistä tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan, mutta toimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Toimenpiteet eivät sisällä yksityiskohtaista lukujen tai prosessien ja sisäisten kontrollien toiminnallisen tehokkuuden testaamista, minkä vuoksi on mahdollista, että tietoomme ei tule kaikkia merkittäviä asioita, jotka tunnistettaisiin kohtuullisen varmuuden toimeksiannossa.

Olemme suorittaneet toimeksiannossa seuraavat toimenpiteet:

 • Arvioineet johdon raportointiohjeiden ja -kriteerien sopivuutta, niiden yhteneväistä soveltamista, sidosryhmien osallistamista, sidosryhmien vuoropuheluun vastaamista sekä näiden asioiden esittämistä kestävän kehityksen raportissa.
 • Haastatelleet Fortumin kestävästä kehityksestä vastuussa olevia ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme Fortumin Kestävän kehityksen tavoitteista osana Fortumin liiketoiminnan strategiaa ja toimintoja.
 • Käyneet läpi sisäistä ja ulkoista dokumentaatiota selvittääksemme, missä laajuudessa nämä dokumentit ja tieto tukevat kestävän kehityksen raportissa esitettyä tietoa, ja arvioineet ovatko raportissa esitetyt tiedot linjassa sen kanssa, mikä on kokonaisvaltainen ymmärryksemme Fortumin kestävästä kehityksestä.
 • Haastatelleet kestävän kehityksen tietojen keräämisestä ja raportoinnista vastaavia henkilöitä ja käyneet läpi prosesseja ja järjestelmiä, joita käytetään raportin tietojen keräämisessä, sisältäen tietojen yhdistelyn kestävän kehityksen raporttia varten.
 • Suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä ja aineistotarkastusta arvioidaksemme Kestävän kehityksen raportin tietojen oikeellisuutta.
 • Vierailleet valituissa tuotantolaitoksissa käydäksemme läpi raportointiohjeistusten noudattamista, arvioidaksemme raportointiprosessin luotettavuutta sekä testataksemme pistokokein kestävän kehityksen raportin tietojen keräämistä.
 • Arvioineet AA1000APS (2008) -periaatteiden soveltamista.
 • Arvioineet Fortumin itse arvioimaa GRI-sovellustasoa perustuen GRI-raportointiohjeistukseen.

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista johtopäätöksen tekemiseksi.

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella raportoimme seuraavat AA1000APS (2008) -periaatteita sekä GRI G3.1 -ohjeistusta koskevat suositukset. Suositusten tarkoitus on kehittää Fortumin kestävän kehityksen johtamista ja raportointia tulevaisuudessa, eivätkä ne vaikuta esittämiimme johtopäätöksiin.

 • Osallistaminen: Fortumilla on käytössä kattava prosessi sidosryhmien osallistamiseksi, jonka avulla se on tunnistanut toimintansa kannalta olennaiset sidosryhmät. Vuonna 2012 Fortum on parantanut sidosryhmien osallistamisen ja yhteistyön kuvausta raportissaan. Suosittelemme, että Fortum jatkaa kehitystyötä, jolla sidosryhmiä voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon vastuullisen toiminnan parantamiseksi ja jatkaa aktiivista vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmien kanssa.
 • Olennaisuus: Fortumilla on käytössään prosessi sidosryhmille olennaisten ja tärkeiden asioiden määrittämiseksi. Suosittelemme, että Fortum kehittää edelleen raportoitavien asioiden priorisointia ja valintaa raporttiinsa olennaisuuden periaatetta noudattaen.
 • Vastaaminen: Raportti sisältää huomattavan määrän tietoa siitä, miten Fortum on vastannut sidosryhmiensä odotuksiin. Suosittelemme, että Fortum kehittää tietojen esittämistä ja Raportin rakennetta varmistuakseen, että vastaukset kaikkiin sidosryhmille olennaisiin kysymyksiin on johdonmukaisesti esitetty.
 • Muut suositukset: Vuonna 2012 Fortum on edelleen kehittänyt raportointiprosessiin liittyvää koordinointia ja sisäistä valvontaa. Raportointiprosessiin liittyvät kontrollitoimenpiteet ovat erilaisia eri tuotantolaitosten välillä. Suosittelemme, että Fortum kehittää edelleen yhdenmukaistettuja kontrollitoimenpiteitä liittyen kestävän kehityksen lähdetietojen raportointiin.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä, jotka kieltävät meitä ottamasta taloudellista hyötyä tai olemaan hallinnollisessa tai omistajuussuhteessa, joka voisi vaikuttaa riippumattomuuteemme tai puolueettomuutemme. Lisäksi säännöt kieltävät raportin laadintaan osallistumisen. Olemme vahvistaneet Fortumille, että olemme säilyttäneet riippumattomuutemme ja objektiivisuutemme läpi raportointiajan, eikä tietoomme ole tullut tapahtumia tai tarjottuja palveluita, jotka voisivat vaarantaa riippumattomuutemme tai objektiivisuuttamme.

Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista kestävän kehityksen raportoinnin ja varmentamisen asiatuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen ja ammatilliset pätevyydet varmennuksen suorittamiseen. 

 

Johtopäätös

Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Fortum Oyj:n Kestävän kehityksen raportti raportointikaudelta 1.1.–31.12.2012 olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu Global Reporting Initiative (G3.1) -raportointisuositusten ja AA1000APS (2008) AccountAbility Principles -periaatteiden mukaisesti.

Espoo 26.3.2013  
Jukka Vattulainen.jpg Lasse Ingstrom.png
Jukka Vattulainen
Authorized Public Accountant
Lasse Ingström
Authorized Public Accountant
AA1000.jpg deloitte.jpg