Tekstin koko AA
Ihmisoikeudet

HR1 Ihmisoikeuslausekkeita sisältävät investointisopimukset

Kaikille Fortumin investointihankkeille tehdään kestävän kehityksen mukainen arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Ne hankkeet, jotka vaativat Fortumin johtoryhmän hyväksynnän edellyttävät lisäksi konsernitason kestävän kehityksen asiantuntijoiden arviointia ja hyväksyntää. Kestävän kehityksen arviointiin sisältyy myös ihmisoikeusarviointi erityisesti uusien toiminta-alueiden kyseessä ollessa.

HR2 Palvelun- ja tavarantoimittajat, urakoitsijat ja muut merkittävät liikekumppanit, joille on tehty ihmisoikeusarviointi

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Vuonna 2012 Fortum suoritti esivalinnan 264 toimittajalle. Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden tarkastuksesta. Toimittajakyselyä käytetään yleisten ja kestävään kehitykseen liittyvien tietojen keräämiseksi toimittajilta. Vuonna 2013 tavoitteena on ottaa käyttöön konsernin ohjeistus toimittajien esivalinnasta myös Russia-divisioonassa.

Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnattu toimintaohje on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja se liitetään kaikkiin yli 50 000 euron hankintasopimuksiin. Toimintaohjeen avulla Fortum pyrkii varmistamaan, että toimittaja muun muassa tarjoaa työntekijöilleen turvalliset työskentelyolosuhteet, noudattaa sääntöjä ja määräyksiä sekä vähentää toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tavoitteeksi asetettiin auditoida jokaisesta divisioonasta kolme riskimaatoimittajaa pois lukien Russia-divisioona. Fortum auditoi yhteensä kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Auditoidut toimittajat sisälsivät sekä Fortumin ensimmäisen että toisen tason toimittajia. Painopistealueena auditoinneissa olivat biopolttoainetoimittajat.

Lue lisää toimitusketjun kestävästä hallinnasta

HR3 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille

Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivän kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he opettelevat toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä käytettävät työkalut vaatimusten todentamiseen. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditointien teko aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Fortumin tavoitteena on kouluttaa auditoijia eri divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2012 koulutettiin yhteensä seitsemän auditoijaa Suomesta ja Ruotsista.

Fortumin päivitetyn Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee myös ihmisoikeuksiin liittyviä asioita.

HR4 Syrjintätapaukset ja toteutetut toimenpiteet

Vuoden 2012 aikana raportoitiin yksi syrjintätapaus, joka liittyi palkkaukseen. Tapaus oli tuomioistuimen käsittelyssä ja päätyi työnantajan eduksi.

HR5 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoimintaa koskevan oikeuden tukeminen riskialueilla

Fortum kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan sekä ammattiyhdistysten edustajien loukkaamattomuutta ja koskemattomuutta. Fortumin toimintamaissa järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus on taattu lainsäädännössä, poikkeuksena Intia, joka ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization) sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta. Intiassa Fortum noudattaa samoja käytäntöjä kuin muissakin toimintamaissa eikä rajoita tai estä järjestäytymisvapautta.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen ympäristöön tai sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä kuinka järjestäytymisvapaus toteutuu toimittajalla. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Fortumin riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

HR6 Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa

Kaikki lapsityövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin toimintamaista Intia ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia vähimmäisiästä ja lapsityövoiman pahimpien muotojen kieltämisestä. Fortumin Intian toiminnoissa työllistymisen ehtona on työntekijän täysi-ikäisyys.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä millaisia ohjeistuksia toimittajalla on lapsityövoiman estämiseksi ja henkilöstötiedostojen läpikäynnin. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Fortumin riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 % pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

HR7 Pakkotyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa

Kaikki pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin omassa toiminnassa ei ole tunnistettu pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä.

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 5 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum aloitti vuonna 2012 palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun toimintaohjeen vaatimuksiin. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä millaisia ohjeistuksia toimittajalla on pakkotyövoiman estämiseksi. Vuonna 2012 auditoitiin kymmenen toimittajaa, joista puolet toimii riskimaassa. Fortumin riskimaatoimittajista tämä edustaa 13 %, pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.