Tekstin koko AA
Monimuotoisuus

LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Fortum edistää tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehitysmahdollisuuksissa ja uralla etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja siihen puututaan välittömästi. Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Vuoden 2012 aikana raportoitiin yksi syrjintätapaus.

Vakituisesti Fortumin palveluksessa olevien keski-ikä vuonna 2012 oli 44 vuotta (2011: 41) ja yli 50-vuotiaiden työntekijöiden osuus oli 36 % (2010: 30 %). Naisten osuus koko Fortumin henkilöstöstä vuonna 2012 oli 28 % (2011: 29 %). Naisten osuus konserni- ja divisioona­tason johtoryhmissä oli 35 % (2011: 34%). Vuonna 2012 Fortumin hallitukseen kuului seitsemän jäsentä, joista kolme, mukaan lukien puheenjohtaja, oli naisia.

LA14 Naisten ja miesten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin, merkittävien toimintamaiden osalta

Henkilöstöpolitiikkansa mukaisesti Fortum tarjoaa oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän kaikille työntekijöilleen. Palkkaus perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinasopimuksiin sekä noudattaa kunkin maan voimassaolevia käytäntöjä. Palkkatasot perustuvat henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tehtävän vaativuuteen sekä kunkin maan markkinatilanteeseen.

Suomessa palkkatasa-arvoa on seurattu vuodesta 2005 lähtien toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta. "Työntekijät"- henkilöstöryhmässä vertailuja ei ole voitu tehdä liian pienten ryhmäkokojen vuoksi. Vuonna 2012 toimihenkilöiden osalta miesten ja naisten välisen keskipalkan ero oli keskimäärin -7,5 prosenttiyksikköä hajonnan ollessa -23 – +0,7 prosenttiyksikköä. Erot selittyvät osin ikä- ja palvelusvuosieroilla. Ylemmillä toimihenkilöillä palkkaero oli keskimäärin -3,4 prosenttiyksikköä hajonnan ollessa -9,6 – +7,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012, miesten ja naisten välisen keskipalkan ero Ruotsissa oli keskimäärin -1,6 prosenttiyksikköä hajonnan ollessa -10,3 – +7,0 prosenttiyksikköä. Muissa maissa vastaavaa selvitystä ei ole tehty.

Lue lisää henkilöstökuluista Tilinpäätöksen liitetiedoista >