Tekstin koko AA
Työntekijät ja työolosuhteet

LA1 Kokonaistyövoima työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toimintamaan perusteella sukupuolittain jaoteltuna

Vuonna 2012 Fortumissa työskenteli keskimäärin 10 600 työntekijää (2011: 11 010). Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 4 299 henkilöä. Alihankkijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin 
1 900 000 työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2012 oli 9 899 henkilöä (2011: 10 379) eli 95,4 % (2011: 96,3 %). Kokoaikaisten työntekijöiden määrä oli 9 644 ja osa-aikaisten 255. Määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 4,5 % (2011: 3,7 %).

Henkilöstön työsuhteen tyyppi, työsopimus ja toimintamaa sukupuolittain jaoteltuna
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen
Työsopimus
Vakituinen 1 865 660 1 392 602 2 869 1 110 517 159 514 211 7 157 2 742
Määräaikainen 70 53 29 30 169 99 7 2 9 4 284 188
Työsuhteen tyyppi (vakituiset työntekijät)
Kokoaikainen 1 790 604 1 371 542 2 861 1 105 517 159 507 188 7 046 2 598
Osa-aikainen 75 56 25 56 8 5 0 0 7 23 115 140
Fortumin henkilöstötilastoja vuodelta 2012 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Henkilöstö vuoden lopussa 2 647 2 050 4 252 687 735 10 371
joista miehiä 1 931 1 419 3 041 526 524 7 441
joista naisia 716 631 1 211 161 211 2 930
Henkilöstö keskimäärin 2 698 2 068 4 299 807 728 10 600
Henkilöstökulut, 1000 euroa 221 048 192 751 83 375 17 747 40 634 555 555
Per henkilö, 1000 euroa 81,9 93,2 19,4 22,0 55,8 52,4
Henkilöstö divisioonittain 31.12.
2012 2011 2010
Power 1 846 1 847 1 819
Heat 2 212 2 504 2 394
ESD 1 379 1 417 1 487
Russia 4 253 4 379 4 294
Muut 681 633 591
Yhteensä 10 371 10 780 10 585

LA2 Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, toimintamaittain ja sukupuolittain

Vuoden aikana Fortumissa aloitti 878 uutta työntekijää (2011: 1 230) ja 1 176 työsuhdetta päättyi (2011: 1 427). Yrityskaupat vähensivät henkilöstön määrää yhteensä 259 henkilöllä (2011: 122). Työkomennuksella ulkomailla oli 36 henkilöä (2011: 47). Vuonna 2012 lähtövaihtuvuus oli 12 % (2011: 14 %).

Lue lisää Fortumin henkilöstöstä >

Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, toimintamaittain ja sukupuolittain
Työsuhteita alkoi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 25 1 2 9 0 85 21 1 1 5 3
25-29 26 12 26 11 73 30 3 1 11 4
30-34 36 14 23 11 41 18 5 1 8 2
35-39 25 9 17 9 33 17 4 1 6 2
40-44 18 8 16 10 24 6 7 1 3 1
45-49 6 12 8 0 21 14 14 2 2 1
50-54 5 2 8 2 24 8 12 0 1 0
55-59 3 0 2 1 14 3 4 0 0 0
60- 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0
Uudet työntekijät, % 4,8 2,3 5,5 2,3 8,1 2,9 7,5 1,0 5,0 1,8
Työsuhteita päättyi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
alle 25 0 1 1 1 35 12 1 0 0 1
25-29 9 4 8 3 62 31 3 1 1 3
30-34 12 6 11 4 42 34 4 3 2 2
35-39 17 8 6 6 38 27 11 6 1 1
40-44 17 11 11 6 34 31 23 2 4 0
45-49 20 3 13 4 31 38 35 9 5 0
50-54 19 1 7 4 46 36 32 9 2 0
55-59 24 1 7 6 40 48 39 12 3 0
60- 20 5 7 1 58 19 10 1 4 0
Lähtövaihtuvuus, % 5,6 1,6 3,7 1,8 9,7 6,9 23,4 6,4 3,0 1,0

LA3 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta

Fortumin henkilöstöedut ovat pääsääntöisesti maakohtaisia ja paikallisen lainsäädännön sekä vallitsevan markkinatilanteen mukaisia. Etuja ovat esimerkiksi työterveyshuolto, työssäolovuosiin perustuvat lisät sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnat. Työsuhdeauto oli vuonna 2012 käytössä 360 henkilöllä.

Fortum kannustaa työntekijöitään harrastamaan liikuntaa ja kulttuuria. Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä Fortumin työntekijät voivat liittyä erilaisiin henkilöstökerhoihin, jotka tarjoavat urheiluun, luontoon ja taiteeseen liittyvää toimintaa.

Vuonna 2012 Fortum tuki työntekijöidensä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa Suomessa 415 000 eurolla. Tuki sisälsi kerhoja, liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja loma-asuntoihin liittyvää toimintaa. Ruotsissa myönnetty tuki kerhoille oli 111 100 euroa. Puolassa työntekijöiden liikuntatoimintaa tuettiin 19 300 eurolla. Venäjällä tuki työntekijöiden sosiaaliseen ohjelmaan oli noin 309 000 euroa.

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

Työntekijöiden ja Fortumin johdon välinen yhteistyö perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja Toimintaohjeeseen. Suomessa Fortumin luottamusmiesjärjestelmä on toimipaikka- ja yhtiökohtainen, ja edustajat valitaan henkilöstöryhmien toimesta. Suomessa konserniyhteistyökokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa konsernin tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten yhteydessä.

Ruotsissa järjestelmä on perusteiltaan samanlainen. Ruotsissa yhteistyö henkilöstöedustajien ja Fortumin johdon välillä tapahtuu kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa neuvostossa (Sverigerådet). Yhteistyön muodot perustuvat yrityksen ja henkilöstön edustajien välillä tehtyyn sopimukseen.

Virossa työpaikkaneuvosto kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Muissa toimintamaissa yhteistyö toteutetaan henkilöstön edustajien ja työnantajien edustajien välisissä neuvostoissa. Neuvostot kokoontuvat joko säännöllisesti tai tarvittaessa.

Puolassa järjestettiin noin 30 tapaamista paikallisen ammattiyhdistyksen kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin palkkoihin ja etuisuuksiin liittyviä asioita, työturvallisuutta, yhteistyön parantamista ja työehtosopimusten harmonisointia Bytomissa ja Zabrzessa. Vuonna 2012 ei ollut yhtään työehtoasioita koskevaa erimielisyyttä.

Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuonna 2012 kokous pidettiin toukokuussa ja siihen osallistui henkilöstöedustajia Suomesta, Ruotsista, Puolasta ja Virosta. Neuvoston kokouksen aiheina olivat toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus sekä teematorit, joissa käsiteltiin ryhmäkeskustelujen ja alustusten avulla yhtiön strategiaa, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitetta.

Fortumin Toimintaohjeeseen liittyvän Raise a concern -raportointikanavan käyttöönotosta käytiin henkilöstöedustajien kanssa neuvottelut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ao. maiden lainsäädännön ja asiaa koskevien sopimusten mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin kanavan toimintaperiaatteita ja erityisesti tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä kysymyksiä.

LA4 Työehtosopimusten kattavuus

Fortum kunnioittaa henkilöstönsä järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan, mutta ei seuraa työntekijöidensä järjestäytymisastetta. Fortum soveltaa kaikissa toimintamaissaan paikallisia työehtosopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen mukaisesti.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika

Organisaation muutostilanteissa Fortum neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen mukaisesti. Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin tai työsopimuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa. Irtisanomistilanteissa Fortum haluaa ensisijaisesti tukea henkilöstön uudelleentyöllistymistä.