Tekstin koko AA
Työterveys ja -turvallisuus

LA6 Edustus yhteisissä terveys- ja turvallisuustoimikunnissa

Fortumin työterveyshuolto on järjestetty kaikissa toimintamaissa paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti myös työsuojelutoimikunnissa, jotka toimivat paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä.

LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset ja poissaolot jaoteltuna alueittain ja sukupuolittain

Fortumin tulokset oman henkilöstön työturvallisuudessa paranivat edelleen hieman vuonna 2012, vaikka tapaturmataajuutta (LWIF) koskevaa tavoitetta ei saavutettu. Fortumin oman henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti laski 1,5:een (2011: 1,6). Tulos oli Fortumin kaikkien aikojen paras. Fortumin tavoitteena on välttää kuolemaan ja vakaviin vammoihin johtavat onnettomuudet. Vuonna 2012 Fortumin urakoitsijoille tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus Venäjällä, Nyaganin voimalaitoksen työmaalla. Fortumin henkilöstön ja urakoitsijoiden vakavien onnettomuuksien kokonaismäärä oli 10 eli laski hieman (2011: 11). Omalle henkilökunnalle vakavia tapaturmia sattui 3.

Muut oman henkilöstön työturvallisuusmittarit paranivat tai pysyivät vuoden 2011 tasolla. Poissaoloon johtaneita työtapaturmia tapahtui 29 kuten vuonna 2011. Tapaturmista neljä tapahtui naisille, muut miehille. Henkilöstön työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä laski 560 päivään (2011: 1 134), koska vakavat tapaturmat vähenivät. Lisäksi Fortumin henkilöstön kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus (TRIF), joka sisältää myös pienet, ei-poissaoloa aiheuttaneet tapaturmat, parani hieman ja oli 3,4 (2011: 3,5).

Fortumin turvallisuusjohtaminen kattaa myös Fortumin toimipaikoissa työskentelevät urakoitsijat. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus heikkeni 3,2:sta 3,8:aan. Yhden kuolemaan johtaneen tapaturman lisäksi urakoitsijoille sattui
6 vakavaa tapaturmaa. Urakoitsijaturvallisuus on suuri haaste ja pysyy painopistealueena vuonna 2013. Tilanteen parantamiseksi on aloitettu useita kehityshankkeita ja urakoitsijaturvallisuus on selvemmin mukana myös kannustinjärjestelmissä.

Konsernitasolla ennakoivien mittareiden (turvallisuusraportit ja -aloitteet, sovittujen toimien toteuttaminen ja havainnointikierrokset) tavoitteet saavutettiin vuonna 2012 muiden paitsi turvallisuusraporttien osalta. Vuonna 2013 korostetaan edelleen aktiivisen raportoinnin tärkeyttä turvallisuuden parantamiseksi niissä organisaatioissa, joissa raportointitasoa ei saavutettu.

Hyvä tulos saavutettiin myös useimmissa prosessin turvallisuutta koskevissa mittareissa. Tulipalojen määrä väheni selvästi 16:sta 9:ään ja patojen turvallisuuteen liittyviä poikkeamia ei ollut. Loviisan ydinvoimalaitoksella tapahtui kolme INES 1 -luokan tapahtumaa (2011: 0), joista ei ollut haittaa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle.

Fortumin tavoitteena on taata henkilöstölle turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sairauspoissaolojen seuranta on konsernitasoisesti määritelty, ja sairauspoissaoloprosentti oli 3,1 vuonna 2012, miesten sairauspoissaoloprosentti oli 3,1 ja naisten 3,0.

Vuonna 2012 ammattitautiepäilyjä Suomessa oli 3 (2011: 8). Ammattitautiepäilyt liittyvät meluvammaepäilyyn ja esiintyivät miehillä. Lisäksi yhdellä miehellä todettiin ammattitauti, joka liittyi asbestialtistumiseen.

 

Turvallisuustunnusluvut 2010-2012
2012 2011 2010
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, oma henkilöstö (1 1,5 1,6 2,4
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö 29 29 45
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, urakoitsijat (1 3,8 3,2 5,0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat  57 45 43
Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus, oma henkilöstö (1 3,4 3,5 4,6
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö  0 0 1
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 1 1 0
Turvallisuuden havainnointikierroksia 17 507 15 324 8 790
Parannusehdotuksia ja läheltä piti -raportteja 6 362 10 087 4 440
1) miljoonaa työtuntia kohti
Sairauspoissaoloprosentti 2012
Miehet Naiset
Suomi  2,8  3,2
Ruotsi  2,2  3,9
Venäjä  2,1  2,2
Puola  3,5  5,0
Muut maat  2,9  3,0

LA8 Työntekijöiden neuvonta ja valistaminen vakavista sairauksista

Fortumin työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki Fortumin palveluksessa olevat työntekijät paikallisen lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.

Fortumin työterveyshuolto korostaa ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä sekä työntekijöiden valistamista työhön liittyvistä tai vakavista sairauksista. Fortum tekee määräaikaistarkastuksia paikallisten lakien mukaisesti ja tarkastuksien piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu työssään esimerkiksi melulle, pölylle, säteilylle tai tekee vuorotyötä. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten.

Vuonna 2012 Fortumin työterveyshuollon piirissä oli Suomessa keskimäärin 2 660 (2011: 2 700) työntekijää. Noin 80 % heistä (2011: 80 %) käytti yhtiön omia työterveyshuollon palveluja ja noin 20 % (2011: 20 %) käytti sopimusasemia. Fortumin oman työterveyshuollon kokonaiskustannukset Suomen osalta olivat noin 1,3 miljoonaa euroa (2011: 1,2). Suomessa työterveyshuollon kustannukset Fortumin maksamasta osuudesta laskettuna olivat 580 euroa (2011: 560) henkilöä kohden. Ennaltaehkäisevän toiminnan osuus työterveyshuoltokäynneistä oli 43 % (2011: 39 %). Ruotsissa kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Palveluita käytti 681 työntekijää vuonna 2012. Ruotsissa työterveyshuollon kustannukset olivat 130 euroa (2011: 92) henkilöä kohden.

EU16 Työntekijöiden sekä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat periaatteet ja vaatimukset

Konsernitasoiset sekä laitoskohtaiset ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS) ohjeet ohjaavat päivittäistä työtä. Konsernin turvallisuusohjeita on noin 20, esimerkiksi liittyen urakoitsijoiden johtamiseen, onnettomuustutkintaan, palo- ja sähköturvallisuuteen, asbestin hallintaan, muutoksen hallintaan, työlupajärjestelmää koskeviin vaatimuksiin, riskinarviointikäytäntöihin, poikkeamien raportointiin sekä EHS koulutukseen. Lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskokouksille, henkilökohtaisille turvavarusteille ja riskialttiille töille on yhteiset vähimmäisvaatimukset. Paikallisilla organisaatioilla on yksityiskohtaisemmat ohjeet toimipaikkansa kannalta merkittävistä turvallisuuskysymyksistä, kuten ydinvoimaloiden tai patojen turvallisuudesta. Ohjeet koskevat sekä oman henkilökunnan että alihankkijoiden työntekijöitä.

Lue lisää työturvallisuudesta >

EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden määrä

Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus on Fortumille yhtä tärkeää kuin omien työntekijöiden turvallisuus. Urakoitsijoiden turvallisuustavoitteet asetetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, poikkeamat raportoidaan, onnettomuudet tutkitaan ja turvallisuusmittareita seurataan kuukausittain. Fortum on sitoutunut ottamaan urakoitsijan turvallisuuden huomioon kaikissa urakan hallinnan vaiheissa, aina urakoitsijan valinnasta itse työhön ja jälkeenpäin tehtävään urakoitsijan työn arviointiin asti. Vaatimukset asetetaan konsernitasoisissa turvallisuusohjeissa ja hankintaorganisaation ohjeissa. Ohjeistus täsmennettiin vuoden 2012 aikana ja uudet vaatimukset tulevat voimaan 2013.

Yksi ohjeiden tärkeimmistä osista on vaatimus antaa kaikille työntekijöille, myös urakoitsijoille, asianmukainen perehdytyskoulutus ja työpaikkakohtaiset ohjeet ennen työn aloittamista. Tehokkaalla perehdytyskoulutuksella taataan, että työpaikan riskit, toimintatavat ja turvallisuusvaatimukset ymmärretään asianmukaisesti. Perehdytyskoulutus on voimassa vain tietyn ajan, tavallisesti enintään kolme vuotta. Perehdytyskoulutus sisältää ainakin kyseisen työpaikan turvallisuusvaatimukset, säännöt, ohjeet, työlupamenettelyt, työpaikan suurimmat riskit ja niihin varautumisen, vaaditut henkilökohtaiset suojavarusteet, läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia koskevan raportoinnin, hätätilanteisiin varautumisen, tarkastukset, siisteysvaatimukset, palontorjunnan, ensiavun, evakuointisuunnitelmat ja tiedon näistä tehtävistä vastaavista henkilöistä. Perehdytyskoulutuksessa esitettävien turvallisuusvaatimusten ymmärtäminen varmistetaan käyttämällä tarvittaessa tulkkeja ja testaamalla oppiminen. Nämä edellä käsitellyt vaatimukset kattavat kaikki urakoitsijat ja alihankkijat. Paikalliset organisaatiot vastaavat koulutuksen toteuttamisesta.

Vuonna 2012 panostettiin edelleen urakoitsijoiden turvallisuuskoulutukseen. ESD-divisioonassa ja Heat-divisioonan Suomen toiminnoissa otettiin käyttöön vuonna 2011 kehitetyt verkkokoulutusohjelmat. Esimerkiksi Suomessa yli 1 000 urakoitsijan työntekijää suoritti koulutuksen. Lisäksi ESD-divisioonassa ja Power-divisioonassa järjestettiin urakoitsijoille Fortumin Pysähdy ja Mieti -turvallisuuskoulutusta.