Tekstin koko AA
Yhteiskunta

Yhteisöt

SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten hallinta

Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä ja sidosryhmien kuunteleminen ovat olennaisen tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia tavoitteitamme. Huomioimme erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitoksiemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Fortum tekee ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arvioinnit ja raportit ovat julkisia. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa lupamenettelyissä.

EU19 Sidosryhmien osallistuminen energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekomenettelyyn

Fortum käy energia-alan keskeisistä kysymyksistä aktiivista vuoropuhelua ja on mukana eri järjestöissä ja organisaatioissa EU:n tasolla ja toimintamaissaan. Sidosryhmien osallistumista energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekoprosessiin käsitellään sidosryhmiä koskevassa osiossa.

EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus

Fortumin operatiivisen riskienhallinnan ohjeissa edellytetään, että yrityksellä on käytössä kattavat liiketoiminnan jatkumista koskevat suunnitelmat. Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan kehittämisestä ja konserniviestintä kriisiviestinnästä sekä siihen liittyvien valmiuksien kehittämisestä. Fortumin kriisiviestintä on ohjeistettu konserni-, maa-, divisioona- ja yksikkötasolle. Yleisohjeiden lisäksi Fortumissa on käytössä erilliset kriisiviestintäohjeet mm. sähkö- ja lämpökatkoille sekä kriisitilanteille, jotka koskettavat Loviisan ydinvoimalaa. Kriisienhallinta on kunkin divisioonan ja linjaorganisaation vastuulla. Konsernin toimintaan vaikuttavat kriisit johdetaan konsernitasolla. Suunnitelmien testaaminen ja päivittäminen kuuluvat vastaavien yksikköjen vastuulle.

Vuoden 2012 aikana Fortum kehitti kriisiviestintävalmiuksia mm. kouluttamalla asiakasrajapinnassa työskenteleviä henkilöitä, laatimalla kattavat toimintaohjeistot sekä parantamalla teknisiä valmiuksia asiakaspalvelussa. Kriisiviestintäkoulutukseen osallistui yhteensä 183 fortumlaista, joista valtaosa (161) oli sähkönsiirtoliiketoiminnan asiakaspalvelusta ja muista asiakasrajapinnan tehtävistä vastaavia henkilöitä.