Tekstin koko AA
Korruptio

SO2 Korruptioon liittyvien riskien osalta analysoidut liiketoimintayksiköt

Kaikissa Fortumin toimintamaissa korruptioon liittyviä riskejä hallinnoidaan osana Fortumin riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä. Korruptioon liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Fortumin johtoryhmä valvoo tätä prosessia. Järjestelmällinen riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi Fortumin johtoryhmälle säännöllisesti toimistaan sääntöjenmukaisuuden noudattamisen varmistamiseksi.

Lainsäädäntö- ja compliance -riskit, Tilinpäätös 2012 >

SO3 Korruptionvastainen koulutus

Fortumin korruption torjuntaa koskevat periaatteet ovat kuuluneet Fortumin Toimintaohjeeseen vuodesta 2007 alkaen, ja kaikki Fortumin työntekijät ovat osallistuneet Toimintaohjetta koskevaan koulutukseen. Fortumin Toimintaohje uudistettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä Fortumin johtoryhmä hyväksyi tarkistetut lahjonnan ja eturistiriitojen torjuntaa koskevat ohjeet. Vuoden aikana konsernin lakiosasto järjesti yhteensä 14 erillistä korruptionvastaista koulutustilaisuutta, joita pidettiin divisioonien johtoryhmille ja määritellyille muille ryhmille, kuten hankinnasta ja yhteiskuntasuhteista vastaaville henkilöille. Lisäksi järjestettiin neljä erillistä koulutusta Toimintaohjeen jalkauttamisessa auttaneille fasilitaattoreille.

Uudistetun Toimintaohjeen koulutus alkoi keväällä 2012 verkkokoulutusohjelman avulla. Koulutusaineisto julkaistiin kymmenellä eri kielellä. Vuoden 2012 lopussa 86 % Fortumin henkilöstöstä oli suorittanut verkkokoulutusohjelman. Venäjällä koulutus aloitettiin elokuussa, ja vuoden loppuun mennessä 68 % Venäjän henkilöstöstä oli suorittanut koulutusohjelman. Venäjällä koulutusta hidastaa henkilökohtaisten tietokoneiden vähäinen määrä. Helmikuun lopussa 2013 koulutuksen oli suorittanut 99 % koko henkilöstöstä.

Lue lisää Toimintaohjeen päivityksestä >

SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa

Fortum on aina panostanut voimakkaasti kaikenlaisen korruption ennaltaehkäisyyn. Fortumin Toimintaohjeen päivityksen yhteydessä Fortum tarkasti menettelytapansa kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Uudistuksen yhteydessä Fortum julkaisi myös nettisivuillaan kaikille sidosryhmille tarkoitetun kanavan väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Asianmukaisten liiketoimintaeettisten sääntelyiden noudattamisen varmistamiseksi Fortum huolehtii ja järjestää:

  • Jatkuvaa koulutusta ja viestintää
  • Menettelytavat ja raportoinnin
  • Asianmukaisen valvonnan
  • Linjajohdolla on aina pääasiallinen vastuu sääntelyiden noudattamisesta
  • Sääntelyiden laiminlyöntiä koskevien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Prosessia valvoo Fortumin johtoryhmä. Järjestelmällinen riskinarviointi sisältyy liiketoimintasuunnitelmiin ja sen seuranta on osa yrityksen tuloksellisuuden arviointia.

Tammikuussa 2013 Fortumin johtoryhmä hyväksyi uudistetun Toimintaohjeen mukaisen Business Ethics Compliance -raportointimallin. Mallin mukaan linjajohto raportoi säännöllisesti sääntöjen noudattamista koskevista valvontatoimistaan ja havaituista poikkeamista konsernijohdolle.

Fortumin Toimintaohjeesta ja sääntöjen noudattamista koskevista periaatteista ja ohjeista tiedotetaan sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien kautta. Viestinnässä tuodaan esille ylimmän johdon sitoutuminen, ja siinä noudatetaan kestävän kehityksen raportointia koskevia avoimuusperiaatteita.

Mahdolliset korruptiotapaukset käsitellään Fortumin sisäisiä käytäntöjä noudattaen ammattimaisella tavalla, sovellettavien lakien mukaisesti ja kunnioittaen kaikkien asianosaisten oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta. Jokainen tapaus tutkitaan ensin käytäntöjä noudattaen, mukaan luettuna asianosaisten henkilöiden ja osapuolten kuuleminen, ja tarvittaessa päätetään asianmukaisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

Jokaisen tapauksen jälkeen lisäksi harkitaan, onko tietoisuutta Fortumin Toimintaohjeesta lisättävä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi verkkokoulutuksen avulla tai järjestämällä henkilökohtaisia koulutuksia, joilla varmistetaan työntekijän täysi tietoisuus siitä, mikä Fortumissa katsotaan asianmukaiseksi toiminnaksi liiketoiminnassa ja mikä on heidän vastuunsa laiminlyöntitapauksissa.

Vuoden 2012 aikana ei Fortumissa havaittu korruptiotapauksia. Vuoden aikana Fortum kuitenkin havaitsi, että yhteen sen palveluntoimittajista kohdistui korruptioepäilyjä. Palveluntarjoaja on kiistänyt nämä epäillyt, eikä niillä ole minkäänlaista liityntää Fortumiin. Fortum on ryhtynyt asiassa omien sisäisten prosessiensa mukaisiin toimiin ja seuraa asianmukaisesti tilanteen kehittymistä.