Tekstin koko AA
Poliittinen vaikuttaminen

SO5 Julkiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen

Energia-alan asiantuntijana Fortum tuo aktiivisesti esille näkemyksiään energiapoliittisiin kysymyksiin ja tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja eri järjestöjen käyttöön. Fortum käy aktiivista keskustelua energiasektorin keskeisistä kysymyksistä ja laatii kannanottoja toimintaympäristönsä kannalta merkittäviin asiakokonaisuuksiin.

Vuonna 2012 yhteiskuntasuhteissa keskityttiin erityisesti Euroopan sähkömarkkinamallin sekä päästötöntä energiantuotantoa tukevien ohjausmekanismien kehittämiseen. Fortum laati kannanottoja mm. EU:n energia- ja ilmastotavoitteista vuoden 2020 jälkeen, EU:n päästökaupan kehittämisestä, EU:n uusiutuvan energian tiedonannosta sekä biopolttoaineiden kestävyydestä. Vuonna 2012 julkaisimme myös Venäjän energiapolitiikkaa koskevan katsauksen. Vuoden kuluessa Fortumin edustajilla oli useita tapaamisia eri päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa EU-tasolla sekä toimintamaissaan.

Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi uuden hallitusohjelman aiheisiin. Ruotsissa teimme aktiivista yhteistyötä valtiovallan kanssa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia avata kolmansille osapuolille pääsy kaukolämpöverkkoon. Puolassa Fortum antoi panoksensa energialainsäädännön uudistukseen. Baltian maissa edunvalvonta keskittyi uusiutuvaa sähköntuotantoa ja kaukolämmön myyntiä säätelevään lainsäädäntöön. Fortum kävi yhteistyössä Foreign Investors Council in Latvia (FICIL)
-organisaation kanssa keskustelua kehitteillä olevasta Latvian energiastrategiasta. Venäjällä Fortum järjesti lukuisia tapahtumia, joissa keskusteltiin energiatehokkuudesta ja Venäjän sähkö- ja lämpömarkkinalainsäädännöstä. Kesällä 2012 Tjumenin viranomaiset vierailivat Fortumin isännöiminä Tukholmassa tutustumassa kaupunkisuunnitteluun ja jätteenkäsittelyjärjestelmiin.

EU:n tasolla edustajamme keskustelivat EU:n energian sisämarkkinoihin liittyvistä asioista Euroopan komission ja eri maiden EU-edustustojen virkamiesten kanssa. Maaliskuussa 2012 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Se tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

Fortum on mukana EU-tasolla ja toimintamaissaan 78 toimialajärjestössä ja -organisaatiossa. Tärkeimpiä ovat Eurelectric, Energiateollisuus ry, Svensk Energi, International Energy Agency (IEA), FORATOM ja EuroHeat & Power.

SO6 Lahjoitukset poliittisille puolueille ja niihin liittyville laitoksille

Fortum ei anna lahjoituksia puolueille tai minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

Kilpailun vastainen toiminta

SO7 Kilpailun vastaista toimintaa, kartelleja ja monopoleja koskevat oikeustoimet

Venäjällä on vuonna 2012 annettu kaksi lopullista tuomioistuinratkaisua, joissa Fortumin lämpöliiketoiminnan on todettu syyllistyneen määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön ja joihin liittyvät Fortumille määrätyt seuraamukset on esitetty indikaattorissa SO8. Lisäksi Venäjällä on ollut vireillä kahdeksan muuta tuomioistuinprosessia, joissa Fortumin lämpöliiketoiminnan on väitetty syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tai siihen liittyvään rikkomukseen.