Tekstin koko AA
Taloudelliset tulokset

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Fortum analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia ja eri sidosryhmille tuotetun hyvinvoinnin määrää toimintamaissaan ja markkina-alueillaan. Keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat osakkeenomistajat ja sijoittajat, asiakkaat, työntekijät, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä julkinen sektori. Palvelun- ja tavarantoimittajien osalta Fortum arvioi myös globaaleja vaikutuksia kiinnittäen erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja tavarantoimittajiin.

Vuonna 2012 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jäi 746 miljoonaa euroa (2011: 1 232).

Lue lisää: Fortumin taloudelliset vaikutukset >

Lue lisää: Fortum ja verotus >

Rahavirrat eri sidosryhmille
Milj. euroa 2012 2011 2010
Lisäarvon tuottaminen
Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot, rahoitustulot sekä toimintojen tai tuotantolaitosten myyntituotot  6 398 7 129 6 432
Ostot tavarantoimittajilta Käteismaksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille  -2 989 -3 272 -2 923
Fortumin tuottama lisäarvo  3 409 3 920 3 509
Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut  -556 -529 -507
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille Sijoittajille maksetut osingot, korot ja muut rahoituskulut  -1 514 -1 431 -1 657
Julkinen sektori Maksettu tulovero, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset  -593 -728 -642
Jaettu sidosryhmille  -2 663 -2 688 -2 806
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 746 1 232 703
Fortumin toiminnasta syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen toimintamaittain 2011-2012
Käyttöomaisuus
-investoinnit
Henkilöstökulut Verot 1) Yhteensä
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Suomi 338 239 221 209 137 250 696 698
Ruotsi 492 392 193 181 367 440 1 052 1 013
Venäjä 568 670 83 80 19 15 670 765
Viro 10 12 5 7 1 0 16 19
Puola 19 18 18 21 10 8 47 47
Norja 36 19 17 14 2 1 55 34
Muut maat 95 58 19 17 49 7 163 82
Yhteensä 1 558 1 408 556 529 585 721 2 699 2 658
1) Sisältää maksetut tulo-, valmiste- sekä kiinteistöverot

GRI ei sisällytä investointeja jaetun lisäarvon laskelmaan, mutta Fortum on sisällyttänyt investoinnit omaan taloudellisten vaikutusten arviointiinsa, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit maittain
Suomi Ruotsi Viro Puola Norja Muut maat Yhteensä
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Power
Vesivoima 12 9 86 60 - - - - - - - - 98 69
Ydinvoima 53 34 - - - - - - - - - - 53 34
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
4 8 - - - - - - - - - - 4 8
Uusiutuva energia/
Sähköntuotanto
1 - 27 16 - - - - - - - - 28 16
Muut 1 1 - 2 - - - - - - 6 1 7 4
Power yhteensä 71 52 113 78 - - - - - - 6 1 190 131
Heat
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto
9 5 12 5 - - 3 8 - - - - 24 18
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
- 2 - - - - 1 2 - - - - 1 4
Uusiutuva, jakautuen 66 22 150 84 - - - - - - 87 56 303 162
    Jäte 0 - 106 71 - - - - - - 47 47 153 118
    Biopolttoaineet 66 22 41 11 - - - - - - 40 8 147 41
    Muut - - 3 2 - - - - - - - 1 3 3
Kaukolämpö 12 9 33 32 10 10 15 8 21 7 0 1 91 67
Muut 12 12 32 34 0 - - - - - 1 - 45 46
Heat yhteensä 99 50 227 155 10 10 19 18 21 7 88 57 464 297
Distribution 158 118 151 157 0 2 - - 15 12 - - 324 289
Electricity Sales - 5 0 - - - - - - - 1 - 1 5
Muut 10 14 1 2 - - - - - - - - 11 16
Yhteensä, ilman
Russia-segmenttiä
338 239 492 392 10 12 19 18 36 19 95 58 990 738
Russia
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
535 627
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto
32 43
Muut 1 0
Russia yhteensä 568 670
Yhteensä, sisältäen
Russia-segmentin
1 558 1 408

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Ilmastonmuutos aiheuttaa Fortumille sekä sääntelyyn liittyviä riskejä, fyysisiä riskejä että mahdollisuuksia. Koska energiantuotanto ja -käyttö on merkittävin kasvihuonekaasujen lähde, energiasektorilla on keskeinen rooli vähäpäästöisen tulevaisuuden rakentamisessa. Energia-ala on laatinut visioita ja tiekarttoja kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja se on valmis investoimaan uuteen ilmastomyönteiseen tuotantokapasiteettiin, mikäli toimintaa tukevat poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset ovat kohdallaan.

Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n päästökaupassa määräytyvän CO2:n hinnan ja siitä aiheutuvan kustannuksen kautta. Tämä määrittää taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian tuotantokustannuksia, mutta nostaa toisaalta energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää hiilidioksidin hintaan liittyvää riskiä on lisätä hiilidioksidipäästötöntä ja vähäpäästöistä tuotantokapasiteettia. Fortum kehittää jatkuvasti energiatuotantokapasiteettiaan ja etsii mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Vuonna 2012 tarkasteltiin voimalaitosten energiatehokkuustoimia.

Vuonna 2012 noin 93 % Fortumin sähköntuotannosta EU:ssa oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumilla oli vuonna 2012 yhteensä 79 (2011: 102) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta kuudessa jäsenvaltiossa. CO2-päästöistä EU-alueella noin 95 % kuului päästökaupan piiriin. Vuonna 2012 Fortumille oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 5,4 miljoonaa tonnia vastaava määrä vuodessa. Yhtiön päästöt EU-päästökauppajärjestelmässä olivat 4,8 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen Fortum oli siten ylijäämäinen.

Fortumin CO2-päästöt ja päästöoikeudet vuosina 2010−2012
Miljoonaa tonnia 2012 2011 2010
Kokonaispäästöt  20,7 23,5 25,3
Päästökauppajärjestelmän alaiset päästöt  4,8 8,0 9,7
Myönnetyt päästöoikeudet  5,4 6,8 5,6
Päästöt Venäjällä  15,6 14,7 14,6

Päästökauppajärjestelmän alkaneella kolmannella kaudella 2013−2020 Fortumin ilmaiset päästöoikeudet vähenevät merkittävästi, koska sähköntuotannon on ostettava oikeudet markkinoilta tai huutokaupoista. Ainoastaan Puolassa ja Baltian maissa Fortumin CHP-laitokset saavat päästökauppadirektiivin poikkeussääntöjen nojalla ilmaisia päästöoikeuksia myös sähköntuotannolle.

Venäjällä Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat lähivuosina kasvussa energiantuotantokapasiteetin lisäyksen seurauksena. Venäjällä hiilidioksidipäästöillä on toistaiseksi taloudellista arvoa ainoastaan yhteistoteutusmekanismin (Joint Implementation, JI) kautta. Mekanismia voitiin hyödyntää Kioto-kaudella 2008−2012, muttei enää sen jälkeen. Fortum sai lokakuussa hyödynnettäväkseen ensimmäiset päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä. Kyseiset päästövähennykset olivat peräisin OAO Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Tyumen CHP-1:n uudesta voimalaitosyksiköstä. Kaikkiaan 1 626 949 ERU-yksikköä on siirretty Venäjältä Suomeen vuoden 2012 loppuun mennessä JI-hankkeista, joissa Fortum on suoraan osallisena. Fortum ei odota saavansa merkittäviä volyymejä ERU-yksiköitä enää vuonna 2013.

Fortum on osakkaana myös kahdessa kansainvälisessä ilmastorahastossa, Prototype Carbon Fund -hiilirahastossa (PCF) ja Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa. Vuonna 2012 Fortum sai yhteensä 127 360 päästövähennysyksikköä näistä rahastoista. Saaduista päästövähennysyksiköistä 74 176 oli CER-yksiköitä, 30 976 ERU-yksiköitä ja loput muita päästövähennysyksiköitä. Kaikkiaan Fortum arvioi saavansa kumulatiivisesti noin 1 500 000 yksikköä rahastojen toiminta-aikana.

Fortumin toimintoihin kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja esimerkiksi vesivoimatuotannon määrää. Yleistyvät ja rajut myrskyt voivat vaikuttaa jakeluverkon toimintaan ja kunnossapitoon. Lisääntyvä sadanta voi vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, patojen turvallisuuteen ja bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi Fortum on myös sopeuttamassa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa vaikutuksia huomioon mm. tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhankkeiden arvioinnissa.

Huolen ilmastonmuutoksesta odotetaan aikaansaavan vähähiilisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän kasvua. Fortumin osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, energiatehokkaassa CHP-tuotannossa ja tulevaisuuden energiajärjestelmän ja sen teknologioiden, kuten aalto- ja aurinkoenergian, tutkimuksessa ja kehityksessä voi osoittautua yhtiölle kilpailueduksi. Fortum investoi CO2-päästöttömään tuotantoon Euroopassa ja näkee liiketoimintamahdollisuuksia ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kaupunkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.

Lue lisää markkinoiden kehityksestä >

Lue lisää vähähiilisestä taloudesta >

EC3 Organisaation määrittelemän eläke-etuusjärjestelmän velvoitteiden kattavuus

Fortumin eläkejärjestelyt noudattavat kunkin toimintamaan paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään Tilinpäätöksen liitetiedoissa, kohdassa Eläkevelvoitteet.