Tekstin koko AA
Välilliset vaikutukset

EC8 Infrastruktuuri-investoinnit ja ­tarjotut yleishyödylliset palvelut

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi työskentelevien järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissaan. Tavoitteena on, että sponsorointi hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistyö erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa on merkittävää.

Vuonna 2012 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa (2011: 4,6), josta Fortumin säätiön apurahojen osuus oli noin 780 000 euroa (2011: 700 000). Fortumin säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Vuonna 2012 Fortumin säätiö myönsi apurahoja 48 opiskelijalle. Tämän lisäksi Fortum lahjoitti Suomessa yliopistoille tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön 757 000 euroa (2011: 2,8 miljoonaa).

Fortumin investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kaukolämpöverkkoon Venäjällä, voidaan pitää yleishyödyllisinä. Fortumin investoinnit kaukolämpöverkkoon tuottavat kuitenkin myös taloudellista hyötyä ja vähentävät ympäristövaikutuksia, ja siksi niitä ei lueta GRI-ohjeiston mukaisiksi yleishyödyllisiksi investoinneiksi.

Fortumin yleishyödyllisiin kohteisiin lahjoitettavan summan päättää yhtiön hallitus. Lahjoituksia ei anneta puolueille tai minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon. Ne eivät myöskään koskaan ole osa liiketoimintasopimuksia.

EC9 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Fortum tukee yhteiskunnallista kehittymistä ja hyvinvointia esimerkiksi lisäämällä paikallista työllisyyttä, maksamalla veroja, palkkoja ja sosiaalikuluja. Fortumin tuottama verohyöty yhteisöille koostuu tuloveroista sekä liiketoimintoihin liittyvistä veroista, kuten kiinteistö- ja jäte- ja polttoaineveroista. Fortumilla on myös läpikulkuveroja, kuten arvonlisävero ja palkkojen ennakonpidätys, jotka Fortum on velvollinen keräämään ja raportoimaan valtionhallinnon puolesta.

Suomen valtion osakkeista saamillaan osinkotuloilla on vaikutusta yhteiskunnan perusrakenteiden ylläpidossa.

Fortumin suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset >