Tekstin koko AA
Kestävän kehityksen johtaminen

Fortumin tavoitteena on tasapainoinen taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun huomioiminen konsernin toiminnoissa. Kestävän kehityksen johtaminen on strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Noudatamme lakeja ja asetuksia. Hyvä hallinnointitapa, tehokas riskienhallinta, riittävät kontrollit ja niitä tukevat sisäisen tarkastuksen periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa.

Ohjaavat politiikat ja kansainväliset sitoumukset

Vuoden 2012 aikana Fortum määritteli ja yhtenäisti konsernitasoiset politiikkansa. Uudistetut politiikat edellyttävät hallituksen hyväksyntää ja hyväksyntämenettely on aikataulutettu keväälle 2013. Uudistetut politiikat julkaistaan Fortumin internet-sivuilla hallituksen hyväksynnän jälkeen. Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset ovat:

 • Toimintaohje (Code of Conduct)
 • Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct)
 • Kestävän kehityksen politiikka (sisältäen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikan)
 • Henkilöstöpolitiikka
 • Riskienhallintapolitiikka
 • Sponsorointiohje
 • Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelyistä
 • Kilpailuoikeusohje
 • Konsernin lahjonnanvastainen ohjeistus
 • Konsernin ohjeistus omaisuuden suojaamisesta
 • Konsernin eturistiriitaohjeistus
 • Biodiversiteettiohje

Fortum kunnioittaa ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum ottaa toiminnassaan huomioon OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen.

Taloudellisen vastuun johtamiskäytännöt

Fortumin taloudellisessa vastuussa korostuvat vahva tuloksellisuus, kannattava kasvu ja arvonnousu pitkällä aikavälillä. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, tukemaan yhteiskunnan kehitystä ja tuottamaan lisäarvoa eri sidosryhmilleen. Vahva tuloksellisuus ja kasvu tulee saada aikaan kestävän kehityksen periaatteita ja yhtiön tavoiteasetantaa noudattaen. Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. Samoin jokainen uusi investointiehdotus arvioidaan kestävän kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä.

Fortumin taloudellisten tunnuslukujen laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit. Taloudellisen vastuun raportointiin Fortum käyttää tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen lisäksi Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisia tunnuslukuja soveltuvin osin ja raportoi kestävän kehityksen raportissaan joitakin tilinpäätösprosessin osana kerättyjä tietoja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut >

Ympäristövastuun johtamiskäytännöt

Fortumin ympäristövastuussa painotetaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja tarvetta hillitä ilmastonmuutosta, sekä korostetaan osaamistamme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoiman tuotannossa ja energiatehokkaassa CHP-tuotannossa. Tutkimus- ja kehitystyö luo valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Fortumin ympäristöjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja sitoumusten lisäksi kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Vuoden 2012 lopulla Fortumin toimintojen sertifiointiaste oli 95 %. Sullom Voen toiminnot Isossa-Britanniassa sertifioitiin vuonna 2012. OAO Fortumin toiminnoille Venäjällä myönnettiin ISO 14001 -sertifikaatti elokuussa 2012. Valmistelut OAO Fortumin kaukolämpöverkkotoiminnan sertifioimiseksi jatkuivat vuoden aikana. Sertifiointiaste on laskettu sertifioitujen toimintojen liikevaihdon osuutena Fortumin kokonaisliikevaihdosta (nettomyyntiarvot 2012).

Ympäristövastuun tunnusluvut >

Työterveyden ja turvallisuuden johtamiskäytännöt

Fortumin turvallisuusjohtamisessa korostuu yhtiön tahtotila luoda turvallinen työpaikka kaikille Fortumin toiminnoissa työskenteleville henkilöille. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Turvallisuusjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja sitoumusten lisäksi konsernitasoisiin ohjeisiin sekä konsernin laatimiin minimivaatimuksiin ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustyölle. Fortumin tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on OHSAS 18001 -työterveys- ja -turvallisuussertifikaatti.

Vuoden 2012 lopussa Fortumin toimintojen sertifiointiaste oli 70 %. Tammikuussa 2012 sertifioinnin läpäisi Fortum Jelgava, jonka osuus Latvian toiminnoista on 95 %. Toimet Russia-divisioonan toimintojen sertifioimiseksi vuoden 2012 aikana jatkuivat. OAO Fortum läpäisi sertifiointiauditoinnin joulukuussa 2012. ESD-divisioonalla ei ole OHSAS 18001 -sertifiointia.

Fortum noudattaa tapaturmien raportoinnissa Yhdysvaltojen Occupational Safety & Health Administrationin (OSHA) periaatteita sekä ILO:n Practise on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases (1995) ohjeita siltä osin kuin ne ovat Fortumin toimintamaiden lainsäädännön mukaisia.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, työterveys ja turvallisuus > 
Lue lisää työhyvinvoinnista >  
Lue lisää työturvallisuudesta >

Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen

Fortumin tavoitteena on sitoutunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Haluamme luoda mielenkiintoisia ura- ja kehitysmahdollisuuksia henkilökohtaisen ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Fortumin Toimintaohje ja henkilöstöpolitiikka ohjaavat henkilöstökäytäntöjä, joita tukevat konsernitasoiset henkilöstöprosessit: strateginen suunnittelu, rekrytointi, henkilöstön kehittäminen, edut ja palkitseminen sekä työelinkaaren ja henkilöstötietojen hallinta.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua sekä tasapuolisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkkauksessa, henkilöstön kehittämisessä ja uralla etenemisessä riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Henkilöstökäytäntöjen toteutumista seurataan henkilöstötutkimuksilla, vuosittaisilla suoritus- ja kehityskeskusteluilla sekä muita palautekanavia käyttäen.

Fortumin henkilöstöjohtamisen painopistealueet vuonna 2012 olivat henkilöstön sitoutuneisuuden ja osaamisen jatkuva kehittäminen, konsernin laajuisten henkilöstöprosessien kehittäminen, tuloksellisuutta ja hyvinvointia edistävä johtamiskoulutus, osaamis- ja seuraajasuunnittelu sekä työnantajamielikuvan parantaminen.

Fortumin työhyvinvointiohjelma ForCARE kattaa kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja turvallisuutta, tukea työntekijöiden työkykyä koko uran ajan sekä edistää työyhteisöjen toimintaa. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä yhdessä.

ForCARE-malli on käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on ottaa malli käyttöön kaikissa toimintamaissa. Malli räätälöidään kunkin maan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä paikallisen työturvallisuusorganisaation, henkilöstön ja johdon kanssa.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, työntekijät ja työolosuhteet > 
Lue lisää ForCARE-työhyvinvointimallista >

Ihmisoikeudet

Fortumin ihmisoikeuksia koskeva lähestymistapa kuvataan Fortumin Toimintaohjeessa (Code of Conduct), toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) sekä Fortumin henkilöstöpolitiikassa. Fortum kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnassaan OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet ja ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, ihmisoikeudet > 
Lue lisää toimitusketjun kestävästä hallinnasta >

Toiminta yhteiskunnassa

Fortumin Toimintaohje ohjaa yhtiön toimintaa yhteiskunnassa. Fortum noudattaa hyviä liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassaan. Kilpailemme rehdisti ja reilusti. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. Vältämme tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja alihankkijoitamme reilusti ja tasapuolisesti. Valitsemme heidät ansioiden perusteella ja odotamme, että he noudattavat johdonmukaisesti vaatimuksiamme ja Fortumin toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Noudatamme Fortumin suosituksia ja eettisiä periaatteita kaikissa asiakas- ja toimittajasuhteissamme. Emme koskaan emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia tai muita asiattomia maksuja.

Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Fortum ei tue suorasti eikä epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita. Yhtiö ei myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti haluamme kehittää toimintaamme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä sekä sidosryhmien kuunteleminen ovat olennaisen tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia tavoitteitamme. Huomioimme erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitoksiemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, yhteiskunta > 
Lue lisää yleishyödyllisestä tuesta > 
Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstä >