Tekstin koko AA
Kestävän kehityksen organisaatiot ja vastuut

Fortumissa divisioonien ja konsernifunktioiden johto ja viime kädessä toimitusjohtaja sekä hallitus vastaavat kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. Hallitus ei ole asettanut yhtään jäsentään erityisesti kestävän kehityksen asioista vastaavaksi henkilöksi ja luottaa kestävän kehityksen asioissa Fortumin johtoryhmän ja konsernin kestävän kehityksen asiantuntijoiden antamiin tietoihin ja asiantuntijalausuntoihin. Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kerrotaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Corporate Sustainability -yksikkö, joka 1.11.2012 alkaen on kuulunut Finance-funktioon, on vastuussa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla. Finance-funktioon kuuluvat myös Legal-, Risk-, Mergers and Acquisitions-, Strategy-, Purchasing- ja Internal Audit -yksiköt, joiden kanssa Sustainability-yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö myös viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista sekä edunvalvonnasta vastaavien yksiköiden kanssa on osa jokapäiväistä toimintaa. Finance-funktion johtaja raportoi toimitusjohtajalle ja on Fortumin johtoryhmän jäsen. Funktion johtaja osallistuu myös Fortumin hallituksen kokouksiin.

Corporate Sustainability -yksikkö vastaa konsernin kestävän kehityksen verkostojen toiminnasta. Säännöllisesti toimivia verkostoja ovat Climate-verkosto, joka kokoontui 5 kertaa vuonna 2012 sekä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusverkosto (EHS), jolla oli kokouksia 6 kertaa. Verkostojen toimintaa on uudistettu ja tehostettu 1.1.2013 alkaen yhdistämällä Climate- ja EHS-verkostojen toiminta. Corporate Sustainability antaa kestävään kehitykseen liittyvän hyväksynnän (ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset) kaikille merkittäville investoinneille, yritysostoille ja käyttöomaisuusmyynneille osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksymismenettelyä.

Fortumissa korostetaan linjajohdon vastuuta. Vastuu ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta on Fortumin linjajohdolla ja tavoitteiden toteutuminen osa Fortumin tulospalkkiojärjestelmää. Keskeiset mittarit tulospalkkion määrittelyssä ovat tapaturmataajuus, tulipalojen, vuotojen sekä muiden poikkeamien määrä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää.

Kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet >

Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset >