Tekstin koko AA
Energia

EN3 Suora energiankulutus primäärienergialähteittäin

Fortumin suora energiankulutus omassa energiantuotannossa vuonna 2012 oli 143 terawattituntia (TWh). Merkittävimmät primäärienergialähteet olivat maakaasu, uraani ja vesivoima.

Alla esitetyt Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantoluvut energialähteittäin vuosina 2010−2012 sisältävät tuotannon omista voimalaitoksista ja osakkuusyhtiöistä. Osakkuusyhtiöiden energiankäyttö ei ole mukana edellä mainitussa suorassa energiankulutuksessa.

Vuonna 2012 uusiutuvien energialähteiden osuus Fortumin sähköntuotannosta oli 36 % ja lämmöntuotannosta 20 %.

EN4 Epäsuora energiankulutus

Fortumin epäsuora primäärienergiankulutus vuonna 2012 oli 5,8 TWh. Suurimman osan tästä muodostivat muualta voimalaitosten käyttöön hankittu sähkö ja lämpö sekä sähkönjakelun häviöiden kompensoimiseen hankittu sähkö.

Valtaosa muualta hankitusta lämmöstä tulee Enocellin sellutehtaalta Suomessa, ja se tuotetaan biomassasta. Sähköä ostetaan useilta toimittajilta, eikä primäärienergian lähteitä tiedetä tarkasti. Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle hankittiin alkuperätakuutodistukset (hiilidioksidipäästötön sähkö).

Ulkoinen energianhankinta on muunnettu primäärienergiaksi olettamalla sähköntuotannon hyötysuhteeksi 75 % ja lämmöntuotannon hyötysuhteeksi 85 %.

Epäsuora primäärienergiankulutus 2012
GWh
Ulkoinen lämmönhankinta  2 583
Sähkön jakeluverkon häviöt  1 909
Muu ulkoinen sähkönhankinta 1 282

EN5 Energiatehokkuuden parantumisen ansiosta säästetty energia

Polttoon perustuvassa energiantuotannossa Fortum pyrkii hyödyntämään polttoaineen niin tehokkaasti kuin mahdollista. Vuonna 2012 Fortumin polttoaineenkäytön hyötysuhde oli 64,2 % (2011: 67,1 %), kun vastaava tavoite on 70 % viiden vuoden keskiarvona.

Energiatehokas CHP-tuotanto, jossa jopa 90 % polttoaineen energiasisällöstä voidaan hyödyntää, on Fortumin tärkein keino polttoaineen käytön tehokkuuden lisäämisessä. CHP-laitosten osuus Fortumin sähköntuotannossa oli 32 % vuonna 2012 (2011: 29 %) ja lämmöntuotannossa 79 % (2011: 71 %).

Fortum Power and Heat Oy:n vuosien 2008–2016 energiatehokkuusohjelmaan liittyvien energia-analyysien, energiatehokkuuskoulutuksen sekä teknisten toimenpiteiden toteutus jatkui vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta Ruotsin, Suomen ja Ison-Britannian voimalaitoksilla 600 GWh:lla vuodessa. Pääpaino on voimalaitosten hyötysuhteen parantamisessa ja CO2-päästöttömän tuotantokapasiteetin lisäyksessä. Vuosittain toteutetaan noin 30 projektia. Vuonna 2012 energiatehokkuustoimilla aikaansaatiin 95 GWh:n (2011: 90 GWh) energiansäästöt.

Vesivoimalaitosten perusparannusprojektit valmistuivat Pyhäkoskella Suomessa ja Bergvikissä Ruotsissa ja jatkuivat Gammalängenin ja Långån voimalaitoksissa Ruotsissa. Suomenojan ja Joensuun voimalaitoksille kehitettiin vuonna 2012 reaaliaikaisesti käytön energiatehokkuutta valvova työkalu ja Kuusamon laitoksella tehtiin Ecotuning™-energiatehokkuusselvitys. Lisäksi kaukolämpöverkostojen optimointi jatkui Tukholmassa.

Fortum on mukana Euroopan sähköalan Energy Wisdom -ohjelmassa ja raportoi ohjelmaan energiatehokkuutta parantavista ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä hankkeistaan. Energy Wisdom -raportit ovat saatavilla osoitteesta www.eurelectric.org/EWP.

EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tuotteissa ja palveluissa

Fortum on mukana rakentamassa hiiliniukkaa yhteiskuntaa tarjoamalla energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja energiatehokkuutta voidaan parantaa myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Yksityiskohtaisempi kuvaus ympäristömyönteisistä tuotteista on indikaattorissa EN26.

Fortum tarjoaa asiakkailleen energianeuvontaa, energiatehokkuuskonsultointia sekä energiaa säästäviä tuotteita, kuten energiankulutuksen mittauslaitteita (esim. Kotinäyttö).

EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi

Voimalaitoksen omakäyttöenergian tarvetta voidaan vähentää teknisillä muutoksilla, järjestelmällisellä ja ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla sekä kouluttamalla henkilökuntaa laitoksen optimaalisessa käytössä ja käyttötalouden seurannassa.

Viime vuosina Fortum on investoinut automaattiseen mittarinhallintaan sähkönjakelussa Ruotsissa ja Suomessa. Tämä parantaa häviötietojen laatua ja luo uusia mahdollisuuksia jakeluverkon kuormituksen hallintaan, mikä puolestaan vähentää jakeluhäviöitä. Sähkönjakelun häviöitä voidaan vähentää myös optimoimalla verkkojen käyttöä, lisäämällä siirtokapasiteettia kuormitetuimmilla linjoilla ja korvaamalla vanhentuneita muuntajia uusilla ja energiatehokkaammilla. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat usein vähäisiä ja kumulatiivisestikin vaikutukset ovat nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä verkoston kuormitus kuitenkin usein kasvaa, mikä vaikeuttaa energiatehokkuuden määrällistä arviointia.

Fortumin sähkönjakelun häviöt vuonna 2012 olivat 1 432 GWh, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (2011: 1 401 GWh). Vuonna 2012 häviöt olivat 3,3 % siirretyn sähkön määrästä (2011: 3,3 %). Sähkön jakelun kokonaismäärä kasvoi 26,6 TWh:iin (2011: 26,1 TWh) ja aluesiirron määrä 17,3 TWh:iin (2011: 16,7 TWh).

Voimalaitosten ja lämpökeskusten käyttöön hankittiin sähköä 962 GWh, mikä on noin 1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2011: 969 GWh).