Tekstin koko AA
Luonnon monimuotoisuus

EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko

Fortum omistaa ja käyttää useita energiantuotantolaitoksia suojelualueiden lähellä. Alle puolen kilometrin etäisyydellä Fortumin Suomen voimalaitoksista sijaitsee kahdeksan suojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 10 500 hehtaaria. Alueet koostuvat luonnonsuojeluohjelma-alueista, luonnon- ja erämaasuojelualueista ja Natura 2000 -alueista. Ruotsissa samalla etäisyydellä voimalaitoksista sijaitsee 37 erityyppistä suojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 40 000 hehtaaria. Kattavampi lista Fortumin hallussa olevista alueista lähellä suojelualueita on luettavissa täältä

Suomessa voimalaitosten lähellä sijaitsevat alueet on suojeltu lähinnä maisemallisten arvojensa vuoksi. Dalälven-joella Ruotsissa Fortumin Untran voimalaitoksen kiinteistöihin sisältyy Natura 2000 -alueita ja myös laitoksen välittömässä läheisyydessä alavirran suuntaan sijaitsee suuri suojelu- ja Natura 2000 -alue. Tämän suojelualueen ulkopuolella Fortum on vapaaehtoisesti suojellut yhtiön omistuksessa olevan alueen. Myös muiden voimalaitosten läheisyydessä on suojelualueita. Euran kunnassa Kauttuan voimalaitos sijaitsee lähellä Haronlahden Natura 2000 -aluetta. Tukholman läänissä Ruotsissa on suojelualueita lähellä viittä Fortumin CHP-laitosta.

Pop-up -kartta Fortumin vesivoimalaitosten sijainnista >

EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Fortumin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen – kasvi- ja eläinlajeihin  – ovat usein paikallisia ja liittyvät pääasiassa maa- ja vesialueiden sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Fortumin toiminnot vesivoiman tuotannossa ja sähkönjakelussa voivat vaikuttaa haitallisesti rikkaan biodiversiteetin alueisiin. Vesivoiman tuotannon vaikutukset liittyvät joissain tapauksissa patoihin, jotka estävät kalojen vaeltamisen, ja koskien vähenemiseen lajien elinympäristöinä. Fortumin vesistöön johtamat purkuvedet, erityisesti jäähdytys- ja valumavedet, vaikuttavat vesistöihin ja niihin liittyviin elinympäristöihin sekä vesiluonnon monimuotoisuuteen vain vähäisesti.

Polttoaineiden (esimerkiksi turpeen ja biomassan) hyödyntäminen lämmöntuotannossa voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Fortumilla ei ole omaa polttoaineen tuotantoa, joten suoraa vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ei aiheudu. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon polttoaineen hankinnassa.

EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt

Suomessa Kiantajärven tulvaniittyjen kunnostuksen ensimmäinen osa toteutettiin luomalla lintujen pesintäalueita yhteistyössä ELY-keskuksen ja kunnan kanssa. Nimisjärvellä padon poistolla saatiin aikaan elinympäristöjä kaloille ja pohjaeläimille. Maisemavaikutuksia pidettiin alueella hyvinä, mutta vaikutuksia lintuihin, kasvillisuuteen ja vesieläimistöön voidaan arvioida vasta muutama vuosi kunnostuksen jälkeen.

Ruotsissa Ore-joen sivujoissa poistettiin kaksi patoa ja sivujoet saatiin näin avattua kalojen vaellukselle. Toimenpiteen vaikutuksia seurataan vuonna 2013. Untran voimalaitoksen läheisyydessä Dalälven-joella Fortum hoitaa yhtiön metsää 260 hehtaarin alueella ympäristönhoitosuunnitelman mukaisesti suojellakseen alueen hyvin monimuotoista luontoa. Jatkuvasti käytössä olevan ympäristömyönteisen metsänhoidon vaikutuksia seurataan luontokartoituksin.

Fortum on myös tehnyt Krångeden vesivoimalaitoksen alajuoksulle esiselvityksen mahdollisista kalataloudellisista kunnostustoimenpiteistä. Samalle alueelle tehtiin elinympäristömallinnus mahdollisten harjukselle sopivien kutu- ja elinalueiden ja kunnostusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Elinympäristökunnostuksista ei kuitenkaan ole päätöstä, koska lisäselvityksiä tarvitaan vielä.

Pop-up -kartta Fortumin vesivoimalaitosten sijainnista >

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta

Fortumin biodiversiteettiohjeessa on määritelty periaatteet, joilla otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja joilla hallitaan yhtiön toimintojen vaikutuksia biodiversiteettiin. Fortum tiedostaa, että luonnon monimuotoisuus on sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti olennainen osa kestävää kehitystä.

Keskeiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan projektien esiselvitysvaiheessa, esimerkiksi vesivoimaprojekteissa ennen investointipäätöstä. Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan perusteellisesti osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Mikäli investoinnilla todetaan olevan vaikutusta johonkin tiettyyn lajiin, laitoksen suunnittelua voidaan muuttaa tai ryhtyä ympäristöarvon säilyttämis- tai kunnostustoimenpiteisiin.

Esimerkiksi Untran vesivoimalaitoksen padon korjaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi on suunnitteilla tulevina vuosina projekti, jonka avulla pato saadaan kestämään laskennalliset tulvavirtaamat. Fortum on yhdessä biologian asiantuntijoiden kanssa selvittänyt perusteellisesti paikallisia vaikutuksia vähentäviä muutoksia ja sopinut niiden toteuttamisesta.

Fortum kompensoi vesivoiman tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia istuttamalla useita eri kalalajeja. Työ luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmiksi vesivoiman tuotannolle on käynnissä. Vuonna 2013 valmistuvat jokikohtaiset suunnitelmat ympäristötoimenpiteistä.

Fortumin ympäristörahasto tukee hankkeita, joilla vähennetään vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja sekä tuetaan luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Osa rahaston varoista kertyy Suomessa EKOenergia-merkityn sähkön ja Ruotsissa Bra Miljöval -merkityn sähkön myynnistä. Lisäksi rahastoon sisältyy myös muuta Fortumin vapaaehtoista rahoitusta ympäristötoimenpiteille. Vuonna 2012 rahaston projekteja toteutettiin noin 770 000 euron arvosta. Kaikki projektit toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa. Lue lisää vuonna 2012 toteutetuista projekteista täältä.

Sähköverkkotoiminnassa maakaapelointi suojaa luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Lintujen törmäyksiä ja sähköiskuja voidaan välttää verkoston jännitteisten osien eristämisellä sekä merkkipallojen kiinnittämisellä ilmajohtoihin ja laskeutumisorsien kiinnittämisellä pylväisiin. Uusi sähköverkko rakennetaan julkisille alueille ja tienvarsiin aina kun mahdollista.

Biomassan ja biopolttoaineiden ostoissa Fortum pyrkii lisäämään sertifioidun puupolttoaineen osuutta. Tällainen polttoaine on peräisin kestävistä energianlähteistä, joiden arvioinnissa mm. luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon. Lue lisää Fortumin toimista bioenergian jäljitettävyyden ja kestävyyden lisäämiseksi täältä

EN15 Uhanalaiset lajit, joilla on elinympäristöjä toiminta-alueella

Fortum ei ole selvittänyt kattavasti uhanalaisten lajien esiintymistä toiminta-alueensa läheisyydessä mutta on jatkuvasti lisäämässä tietoisuutta uhanalaisista lajeista voimalaitostensa lähialueilla.

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi IUCN:n punaisella listalla. Fortum on kauan edistänyt lajin suojelua yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Muutamina vuosina Fortum on muuttanut Vuoksen virtaamia, jotta kuutit selviäisivät paremmin pesissään. Saimaannorppa on esimerkki lajeista, joihin Fortumin toiminta vaikuttaa myönteisesti.

Yksi tärkeä uhanalainen laji Suomen ja Ruotsin joissa on jokihelmisimpukka. Vuonna 2013 toteutetaan useita simpukoiden elinympäristöjen kunnostuksiin liittyviä projekteja Fortumin ympäristörahaston puitteissa. Fortum myös rahoittaa Karlstadin yliopiston tutkimushanketta, joka tuottaa tietoa jokihelmisimpukan lisääntymisestä ja simpukan isäntäkalan (taimen) alkuperän merkityksestä simpukan elinkierrolle.

Laforsenin vesivoimalaitoksen lähellä Ljusnan-joella Ruotsissa kasvaa eräs uhanalainen saralaji, Carex heleonaste. Tämän uhanalaisen lajin suojelemiseksi vuosittaisella huoltotyöllä varmistetaan lajille hyvät elinolosuhteet.

Ruotsissa Fortum osallistuu ankeriaan (Anguilla anguilla) suojeluhankkeeseen ja tutkimukseen yhdessä seitsemän vesivoimayhtiön ja Ruotsin ympäristöviranomaisten (Havs- och vattenmyndigheten) kanssa.