Tekstin koko AA
Materiaalit

EN1 Materiaalien käyttö

Polttoaineiden käyttö

Fortumin materiaalien ja energian käyttö muodostuu pääosin polttoaineista. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä useista eri energianlähteistä: Euroopassa pääasiassa uusiutuvista ja vähäpäästöisistä energianlähteistä ja Venäjällä fossiilisista polttoaineista. Fortum pyrkii toiminnoissaan käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäen. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi toimintoja parannetaan jatkuvasti nykyaikaisen teknologian sekä tehokkaan käyttö- ja kunnossapitotoiminnan avulla.

Polttoaineiden energiasisältö on kuvattu indikaattorissa EN3.

Polttoaineiden käyttömäärät vuosina 2010-2012
2012 2011 2010
Maakaasu, Mm3 7 844 7 909 8 092
Hiili, 1000 t 2 536 3 587 3 938
Biomassa, 1000 t 1 790 1 439 2 797
Jäte, 1000 t 806 754 520
Turve, 1000 t 269 254 465
Polttoöljy, 1000 t 49 100 242
Muut polttoaineet, 1000 t 4 54 69
Ydinpolttoaine, t 21 23 25

Muiden materiaalien käyttö

Polttoaineiden lisäksi energiantuotannossa suuressa mittakaavassa käytettäviä materiaaleja ovat savukaasun puhdistukseen käytettävät kemikaalit, esimerkiksi kalkkikivi, ammoniakki ja urea.

Kemikaalien käyttö vuosina 2010-2012, t
2012 2011 2010
Ilmansuojeluun käytetyt kemikaalit 58 000 69 000 70 000
Vesienkäsittelyyn käytetyt kemikaalit 13 000 14 000 na
Muut kemikaalit ja lisäaineet 8 600 3 200 15 000
Voiteluaineet 200 470 na

EN2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö

Teollisuus- ja yhdyskuntajätteistä valmistetut jätepolttoaineet ovat kierrätettyjä materiaaleja ja niitä käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon jätteenpolttolaitoksissa ja rinnakkaispoltossa muiden polttoaineiden kanssa.

Vuonna 2012 Fortum käytti 806 000 tonnia jätepolttoainetta Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa käytetystä jätepolttoaineesta noin 
35 000 tonnia oli peräisin Norjasta ja 2 300 tonnia Isosta-Britanniasta (poltettava yhdyskuntajäte, koodi: EWC 191210). Fortumilla ja jätettä välittävillä yrityksillä on lupa jätteiden tuontiin. Fortum raportoi jätteiden tuonnista vuosittain viranomaisille. Vuoden aikana Fortum toi Ruotsiin koeluontoisesti jätettä myös Italiasta ja Skotlannista, yhteensä noin 7 000 tonnia.

Vuonna 2012 jätepolttoaineet muodostivat 14 % Fortumin käyttämien polttoaineiden massasta (maakaasua lukuun ottamatta) ja 1,8 % kokonaispolttoaine-energiasta.