Tekstin koko AA
Vesi

EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä

Vuonna 2012 Fortum otti kaikkiaan 3 680 (2011: 3 850) miljoonaa kuutiometriä vettä, josta valtaosa, 3 580 (2011: 3 750) miljoonaa m3 käytettiin lämpövoimalaitosten jäähdytysvetenä. Suomen lauhdutusvoimalaitoksilla käytetään suoraa merivesijäähdytystä. Siinä jäähdytysvesi virtaa lauhduttimen läpi ja palaa takaisin mereen hieman lämmenneenä, mutta veden määrä pysyy muuttumattomana.

Fortumin Venäjän voimalaitoksilla käytetään myös jäähdytystorneja, joissa osa vedestä haihtuu ilmakehään. Venäjällä käytetään vettä myös tuhkan pumppaamiseen hiilivoimalaitoksilta tuhka-altaisiin.

Vesivoiman tuotannossa vesi kulkee kokonaisuudessaan turbiinien läpi, jolloin veden määrä ja laatu säilyvät muuttumattomina. Vesivoimantuotanto ei ole mukana edellä mainituissa vedenkäytön määrissä.

Vedenotto maittain vuosina 2010-2012, milj. m3
2012 2011 2010
Suomi 1 538 2 071 -
Venäjä 2 130 1 777 -
Iso-Britannia 1,9 2,5 -
Ruotsi 8,9 1,2 -
Puola 0,6 0,8 -
Muut maat 0,3 0,4 -
Vedenotto lähteittäin vuosina 2010-2012, milj. m3
2012 2011 2010
Merivesi  1 500 1 950 2 070
Makea pintavesi  2 160 1 880 1 780
Vesijohtovesi  5,5 6,1 6,0
Muu lähde  15,7 15,1 2,5
Vedenkäyttö vuosina 2010-2012, milj. m3
2012 2011 2010
Jäähdytysvesi  3 582 3 746 3 555
Prosessi- ja käyttövesi  97 107 304
Veden kierrätys  9,5 36,0 8,2

EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi

Fortum käyttää meri-, järvi- tai jokivettä. Käyttöön otettu vesimäärä on pieni verrattuna vesistön vesimäärään ja -virtaukseen, eikä vesilähteisiin siksi vaikuteta merkittävästi. Veden vähyys ei ole ongelma Fortumin voimalaitosten toiminta-alueilla.

Puolassa Fortum käyttää pääasiassa kunnallista vesijohtovettä. Puola on ainut Fortumin toiminta-alue, joka on määritelty ns. vesikriittiseksi alueeksi. Fortumin voima- ja lämpölaitokset Puolassa ovat pääasiassa pieniä. Veden kokonaiskulutus on 800 000 kuutiometrin luokkaa vuosittain. Fortumin toiminta-alueilla ei ole kunnallisten vesivarojen loppumisriskiä. Kaikki toimintomme vesikriittisillä alueilla on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaan.

EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kierrätetyn veden määrä oli 9,5 miljoonaa kuutiometriä eli 10 % prosessiveden otosta.