Tekstin koko AA
Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen

Energianjakelu on keskeinen osa yhteiskunnan infrastruktuuria, ja häiriötön energianjakelu tukee yhteiskunnan toimivuutta. 

Energianjakeluverkon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuu vaikutuksia lähiympäristöön. Ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla sekä noudattamalla ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

Sähkön jakeluverkkotoiminta

Jakeluverkon suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja luontoon. Suunnittelun, kaavoituksen ja lupamenettelyjen avulla pyritään löytämään yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu sähkönjakelun varmistamiseksi.

Jakeluverkon rakentamisvaiheessa ympäristövaikutuksia aiheutuu muun muassa puuston poistosta sekä työmaa-aikaisesta liikenteestä, melusta ja pölyämisestä. Jakeluverkon rakentamisvaiheessa jäte- ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon jo urakoitsijoiden valintaprosessissa, ja ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla ja noudattamalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Jakeluverkkoa tarkastetaan, kunnossapidetään ja uusitaan säännöllisesti. Sähkönjakelun luotettavuutta parannetaan muun muassa maakaapeloinnilla, siirtämällä linjoja metsäalueilta teiden varsiin ja julkisille alueille aina kun mahdollista sekä johtoalueiden raivauksilla.

Maakaapelointi turvaa myös luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Lintujen törmäyksiä vähennetään merkkipallojen kiinnittämisellä ilmajohtoihin sekä laskeutumisorsien asentamisella pylväisiin.

Jakeluverkon rakentamisessa ja uusinnassa syntyvä jätemateriaali pyritään kierrättämään. Vuonna 2012 Fortumin jakelutoiminnassa syntyi 7 800 tonnia jätettä, josta 86 % hyödynnettiin ja 14 % sijoitettiin kaatopaikalle. Muuntajien öljyvuotojen johdosta likaantuneet maa-alueet puhdistetaan niin pian kuin mahdollista. Uudet muuntamot on varustettu muuntajan alle tulevalla öljykaukalolla, joka estää öljyn pääsyn ympäristöön vahinkotilanteissa. Norjassa pohjavesialueilla sijaitsevissa muuntajissa pyritään käyttämään biohajoavaa öljyä.

Kaukolämpöverkkotoiminta

Kaukolämmön jakelun ympäristövaikutukset liittyvät verkon rakentamisvaiheeseen, jolloin muiden yhteiskunnan rakentamishankkeiden tapaan rakentamisesta on tilapäistä häiriötä rakentamisalueella.

Kaukolämpöverkon käytöstä ei aiheudu vaikutuksia ympäristöön satunnaisia vesivuotoja lukuun ottamatta.