Tekstin koko AA
Tehokkuutta sähkön ja lämmön yhteistuotannolla

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) parantaa primäärienergian käytön tehokkuutta merkittävästi. Fortumilla on vahva CHP-tuotannon osaaminen.

CHP-teknologia yhdistää sähkön- ja lämmöntuotannon sekä joissakin tapauksissa myös jäähdytysenergian tuotannon yhdeksi prosessiksi. CHP on polttoaineiden suhteen joustava energiantuotantotapa, ja sen tarjoamat edut eri tuotteiden – kuten kaukolämmön, höyryn, jäähdytyksen ja bioöljyn kaltaisten uusien tuotteiden – osalta mahdollistavat kestävän energiantuotannon.

CHP parantaa primäärienergian tehokkuutta

Maailman luonnonvarojen ehtymisen myötä resurssitehokkuutta korostetaan entistä enemmän sekä energian tuotannossa että käytössä. Ympäristön kuormituksen kannalta keskeistä on hyödyntää käytettävissä olevia luonnonvaroja ja energialähteitä mahdollisimman tehokkaasti. CHP:lla on tärkeä tehtävä resurssitehokkuuden parantamisessa, sillä sen avulla primäärienergian tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti: CHP-prosessissa polttoaineen energiasta saadaan hyödynnettyä lähes 90 %.

Fortumilla vahvaa CHP-osaamista

Fortumilla on laajaa kokemusta CHP-tuotannosta Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Isossa-Britanniassa. Omistamme 19 CHP-laitosta Euroopassa ja kahdeksan pääasiassa kaasukäyttöistä CHP-laitosta Venäjällä. Vuonna 2012 CHP-tuotantomme osuus koko sähköntuotannostamme oli 32 % ja lämmöntuotannostamme 79 %.

Fortum tuottaa kaukolämpöä kymmenissä kaupungeissa, mukaan lukien Tukholma (Ruotsi), Espoo (Suomi), Wrocław ja Częstochowa (Puola) sekä Tšeljabinsk, Tjumen ja Tobolsk (Venäjä). Merkittävä osuus Fortumin kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksissa. Fortum tuottaa myös lämpöä, höyryä ja jäähdytystä teollisuudelle CHP-laitoksillaan.

Monipuolista polttoaineiden käyttöä

Fortum hyödyntää CHP-tuotannossaan monipuolisesti ja joustavasti eri energialähteitä ja pyrkii lisäämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Euroopassa käytämme polttoaineena biomassaa ja nestemäisiä biopolttoaineita, turvetta, jäteperäisiä polttoaineita, maakaasua, hiiltä ja öljyä. Venäjällä polttoaineena käytetään maakaasua ja hiiltä. Vuonna 2012 Fortum käytti 6,1 terawattituntia biopolttoaineita. Määrä väheni hieman vuodesta 2011.

Bioenergian käytön lisäämistä tutkittiin useilla voimalaitoksilla vuonna 2012. Värtanin laitoksella Ruotsissa jatkettiin oliivinkivien testausta polttoaineseoksessa. Yhteensä oliivinkiviä poltettiin 14 400 tonnia ja niiden osuus polttoainekäytöstä oli 4 %. Częstochowan CHP-laitoksella Puolassa biomassan osuus polttoainekäytöstä on noussut 22 %:sta 32 %:iin vuoden 2012 kuluessa. Fortum on myös merkittävä yhdyskuntajätteen hyödyntäjä Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on olennainen osa kestävää jätehuoltoa, koska sen avulla voidaan vähentää muutoin kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

CHP-laitosten käytettävyys hyvällä tasolla

Voimalaitoksen hyvä käytettävyys on erittäin tärkeää sekä talouden että ympäristön kannalta. Hyvä käytettävyys mahdollistaa voimalaitoksen tehokkaan ja turvallisen käytön sekä luotettavan energian toimituksen. Suunnittelemattomat pysäytykset aiheuttavat tuotannonmenetyksiä sekä voimalaitoksen komponenttien rasittumista ja energiahäviötä. Voimalaitosten käytettävyys vaikuttaa näin ollen suoraan energiantuotannon kannattavuuteen.

Yleisimmin voimalaitosten käytettävyydestä raportoitaessa puhutaan energiakäytettävyydestä. Fortum on vuoden 2013 alusta alkaen asettanut kestävän kehityksen yhdeksi indikaattoriksi eurooppalaisten CHP-laitostensa käytettävyyden, jonka tavoitearvo on 92 %. Vuonna 2012 käytettävyys oli 87 %.

Uutta CHP-kapasiteettia rakenteilla

Fortum rakentaa jatkuvasti uutta sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteettia. Pitkän aikavälin investointiohjelmamme painottuu yksinomaan lämpöä tuottavien laitosten korvaamiseen uusilla CHP-laitoksilla. Uusia, biopolttoainetta ja jätettä hyödyntäviä CHP-laitoksia on parhaillaan rakenteilla Liettuassa Klaipedassa, Latviassa Jelgavassa, Ruotsissa Bristassa ja Suomessa Järvenpäässä. Lisäksi Fortum rakentaa Suomessa Joensuun CHP-laitokselle pyrolyysiteknologiaan perustuvaa bioöljyn tuotantolaitosta.