Tekstin koko AA
CHP:n ympäristövaikutusten vähentäminen

Korkean energiatehokkuutensa ansiosta CHP-tuotannon päästöt tuotettua energiayksikköä kohden ovat alhaiset verrattuna sähkön ja lämmön erillistuotantoon.

CHP-tuotanto perustuu polttoaineiden polttoon ja sen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät savukaasupäästöihin, päästöihin vesistöön sekä jätteisiin ja sivutuotteisiin, kuten tuhka ja rikinpoistotuote. CHP-tuotannon vaikutuksia ympäristöön vähennetään polttotekniikan avulla, savukaasujen puhdistusteknologioilla sekä siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin.

CHP-tuotannon polttoaineen käytön kokonaishyötysuhde on korkea verrattuna sähkön ja lämmön erillistuotantoon ja tämän ansiosta päästöt tuotettua energiayksikköä kohden ovat alhaisemmat. Erillistuotantoon verrattuna CHP vähentää näin ollen ympäristövaikutuksia, kun laitoksen tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää tuotantolaitoksen ympäristössä. CHP:n myötä myös hukkalämpönä vesistöön johdettava lämpökuorma vähenee olennaisesti.

Keskeisin keino CHP-tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi on siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Tällöin hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt vähenevät ja myös typen oksidien päästöjä voidaan vähentää polttotekniikasta riippuen. CHP-laitosten ympäristövaikutuksia säännellään laitoskohtaisissa ympäristöluvissa, joissa asetetaan rajoituksia päästöille sekä velvoitteita päästöjen tarkkailulle ja raportoinnille.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi uusien päästövaatimusten edellyttämien investointien valmistelua EU-maissa olevilla laitoksillaan. Uusista, vuonna 2016 voimaantulevista päästövaatimuksista on säädetty teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä (IED). Direktiivi tiukentaa käytännössä kaikkien Fortumin lämpövoimalaitosten (sekä CHP-laitokset että lauhdevoimalaitokset) päästövaatimuksia. Venäjällä Fortumin CHP-tuotannon ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään ottamalla käyttöön parempilaatuista kivihiiltä, jolloin rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt tuotettua energiayksikköä kohden alenevat.

Fortumin Euroopan laitoksilla sivutuotteet ja jätteet hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2012 tuhkan hyötykäyttöaste oli 51 % ja kipsin 42 %. Venäjällä tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska sille ei ole hyötykäyttökohteita.

Lämpövoimalaitosten vaikutukset vesistöihin aiheutuvat vesistöön johdettavan jäähdytysveden lämpökuormasta, kiintoaineesta sekä typpi-, fosfori- ja raskasmetallipäästöistä. CHP-tuotannossa jäähdytysveden tarve on vähäinen, ja näin ollen lämpökuormitus vesistöön alhainen. Voimalaitosten jätevesiä puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti ennen niiden johtamista vesistöön. Joidenkin laitosten jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon. Fortumin Venäjän laitoksilla on viime vuosina ollut jätevesien lupaehtojen toistuvia ylityksiä, ja tilanteen parantamiseksi on vuonna 2012 laitoksilla tehty parannuksia jätevesien käsittelyyn, muun muassa hiilivoimalaitosten tuhka-altaiden läpi meneviä vesivirtoja erottamalla ja vähentämällä.