Tekstin koko AA
Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen

Fortum osallistuu aktiivisesti vesivoiman vaikutusten lieventämiseen ja vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen. Huolellisen käytön ansiosta Fortumin vesivoimalaitoksilla ei ollut yhtään merkittävää lupaehtopoikkeamaa vuonna 2012.

Vesivoiman merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat laitosten ja patojen rakentamisesta sekä jokien perkaamisesta. Vesivoima voi muuttaa jokivesistöä, rantoja, jokien kulkua ja luontaisia virtaamia. Järvien ja jokien vedenpinnan korkeuden säännöstely vaikuttaa vesiympäristöön ja vesistöjen muuhun käyttöön.

Fortumin vesivoimalaitoksille ja järvisäännöstelylle asetetut lupaehdot määräävät vesistöjen vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelujen rajat. Luvissa on määrätty myös velvoitteita ympäristövaikutusten estämiseen ja kompensointiin.

Suomessa Oulujoen vesistöalueella oli kesällä 2012 poikkeuksellisen suuri kesätulva, mutta säännöstely oli tulvatilanteessakin luvan mukaista. Myös Vuoksen vesistössä vettä oli normaalia enemmän, ja Fortum joutui turvautumaan runsaisiin ohijuoksutuksiin. 

Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttamien ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istutti Suomessa vuonna 2012 noin 260 000 lohen ja meritaimenen vaelluspoikasta sekä 330 000 vaellussiianpoikasta. Sisävesillä järvitaimenen, kuhan, harjuksen ja siian istutukset suunniteltiin kalastusalueiden ja osakaskuntien toiveiden pohjalta. Ruotsissa istutettiin vesistöihin noin 520 000 lohen ja taimenen poikasta sekä 50 000 ankeriasta.

Vesivoiman ympäristövaikutuksia pienennettiin myös vapaaehtoisilla hankkeilla Fortumin ympäristörahaston puitteissa. Suomessa kunnostettiin muun muassa Kiantajärven tulvaniittyjä ja Vuokselle suunniteltiin virtavesikalojen elinympäristön kunnostamista. Ruotsissa toteutettiin lukuisia kalojen elinolosuhteita parantavia hankkeita ja tutkimuksia. Taalainmaalla poistettiin kaksi patoa Oreälven-joen sivujoista, jotta kalojen vaellus helpottuu. Fortum osallistui myös vuonna 2012 vaelluskalatutkimuksiin muun muassa Oulujoen vesistön alueella Suomessa ja Klarälven-joella Ruotsissa.

Patoturvallisuuden parantaminen

Vesivoimapatojen omistaja vastaa niiden turvallisuudesta, ja patojen kuntoa seurataan patoviranomaisen hyväksymien turvallisuustarkkailuohjelmien mukaisesti.

Fortum parantaa jatkuvasti vesivoimalaitospatojensa turvallisuutta. Ruotsissa Fortum aloitti mittavan voimalaitospadon perusparannushankkeen yhdellä Ruotsin suurimmista padoista Höljesissä. Hankkeen aikana pato uudistetaan vastaamaan nykyisiä patoturvallisuusvaatimuksia.