Tekstin koko AA
Toimitusketjun kestävä hallinta

Fortum edellyttää liiketoimintakumppaneidensa toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta (Code of Conduct) ja toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct).

Fortumin Toimintaohje muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan, ja toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille summaa palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Ohje on jaettu neljään osioon, jotka ovat liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Toimintaohje on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin hankintasopimuksiin.

Esivalinnat ja toimittaja-auditoinnit arvioinnin tukena

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden tarkastuksesta. Toimittajakyselyllä selvitetään sekä yleisiä että kestävään kehitykseen liittyviä käytäntöjä, ja kysely auttaa toimittajia ymmärtämään, mitä Fortum tarkoittaa toimintaohjeen mukaisella toiminnalla. Toimittajakysely auttaa myös tunnistamaan riskialttiit toimittajat ja selvittää mahdollisten lisätoimenpiteiden tarpeen.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on ohjeistettu myös Russia-divisioonan käyttöön, ja vuonna 2013 tavoitteena on ottaa käyttöön konsernin ohjeistus toimittajien esivalinnasta. Vuonna 2012 selvitettiin olemassa olevia käytäntöjä liittyen toimittajien valintaan.

Aloitimme kestävään kehitykseen liittyvät toimittaja-auditoinnit vuonna 2012. Tavoitteeksi asetettiin auditoida jokaisesta divisioonasta kolme riskimaatoimittajaa pois lukien Russia-divisioona. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Asetettu tavoite saavutettiin Heat-divisioonan (yhteensä 5 auditointia) ja Power-divisioonan osalta (3 auditointia), mutta ESD-divisioonassa (1 auditointi) tavoitteeseen ei päästy. Vuonna 2013 Fortum jatkaa toimittaja-auditointeja tavoitteenaan auditoida jokaisesta divisioonasta vielä kolme riskimaatoimittajaa lisää tai muuten riskitoimittajiksi luokiteltua toimittajaa. Auditoinnit on tarkoitus aloittaa myös Russia-divisioonassa.

Auditoinnissa arvioidaan, kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajien toimintaohjeen vaatimuksiin. Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme. Vuonna 2012 tehdyissä toimittaja-auditoinneissa merkittävimmät poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen ja ylityötunteihin.

Oma henkilöstö auditoijana

Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivän kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä käytettävät työkalut vaatimusten todentamiseen. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditoinnit aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Tavoitteenamme on kouluttaa auditoijia eri divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2012 koulutettiin yhteensä seitsemän auditoijaa Suomesta ja Ruotsista.