Tekstin koko AA
Sidosryhmäanalyysi 2012
Asiakkaiden odotukset Fortumin toimenpiteitä

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö, asiakassuhteen huolettomuus, hyvä palvelu
 • Kohtuullinen hinnoittelu, laskutuksen selkeys ja oikeellisuus
 • Tehokkaan ja järkevän energiankäytön tukeminen, ympäristöystävälliset tuotteet

Energian jakelu ja tuotanto

 • Energian toimitusvarmuus
 • Energiantuotannon tehokkuus
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa

Tuotteemme ja asiakkuuden hoito

 • Tarjoamme oikeanlaisen sopimuksen asiakkaan tarpeisiin ja pyrimme pitämään yllä turvallisen, helpon ja pitkäaikaisen suhteen asiakkaisiimme.
 • Kehitämme asiakaspalvelun osaamista ja palvelemme asiakkaitamme myös webin ja mobiilipalveluiden kautta.
 • Tarjoamme asiakkaillemme alkuperämerkittyä sähköä ja ilmastomyönteisiä lämpötuotteita sekä kehitämme uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia asiakkaittemme tarpeisiin.
 • Tuotekehityksen yhteydessä kutsumme asiakkaitamme asiakasraateihin ja kehityshankkeisiin.
 • Tarjoamme asiakkaille tietoa heidän energiankulutuksestaan ja energiansäästöohjeita sekä energiatehokkuuspalveluita.

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

 • Investoimme jakeluverkon parantamiseen ja tiedotamme tehokkaasti häiriötilanteissa.
 • Edistämme ympäristöä säästävien energiamuotojen käyttöä sekä tehokasta energiantuotantoa.
 • Huomioimme toiminnassamme tasapuolisesti ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Palvelun- ja tavarantoimittajien odotukset Fortumin toimenpiteitä

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Liikesuhteet toimittajiin

 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelun kehittäminen

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Noudatamme hankinnassa Fortumin Toimintaohjetta sekä sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Käytämme ammattimaista ja hyviä hankinnan periaatteita noudattavaa hankintaprosessia (mukaan lukien julkiset hankinnat).
 • Suoritamme toimittajien auditointeja ja esivalintaa systemaattisesti.
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme ja seuraamme maineemme kehitystä.

Toimittajasuhteiden hoito

 • Olemme ottamassa käyttöön systemaattisempaa tapaa hoitaa liikesuhteita tärkeimpiin toimittajiimme.
 • Olemme ottaneet käyttöön kategorioiden hallintaan perustuvan toimintamallin merkittävimmissä hankintakategorioissamme.
 • Teemme yhteisiä kehityshankkeita joidenkin toimittajien kanssa.
 • Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme.
 • Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti.
 Henkilöstön odotukset Fortumin toimenpiteitä

Työsuhde

 • Työpaikan pysyvyys
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus

Työskentely-ympäristö

 • Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työn arvostaminen
 • Avoin vuorovaikutus

Työsuhde

 • Vuoden 2012 lopussa 95,4 % henkilöstöstämme oli vakituisessa työsuhteessa.
 • Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien kulttuuria ja arvoja sekä tuemme tasa-arvoa.
 • Palkitsemme kannustavasti ja sitoudumme yhdenmukaisiin ohjeistuksiin ja työkaluihin palkitsemisessa.

Työskentely-ympäristö

 • Edistämme työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia turvallisten työolosuhteiden, kannustavan ilmapiirin ja hyvinvointia parantavien hankkeiden avulla.
 • Tähtäämme henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, edistämme urakehitystä ja mahdollisuuksia työkiertoon.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa oman työn sisältöön.
 • Kehitämme johtamisen laatua ja esimiestaitoja.
 • Tuemme työntekijöitä muutostilanteissa.
 • Toimimme Fortumin Toimintaohjeen mukaisesti.
Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen toiminta
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme.
 • Olemme maksaneet osinkoja koko listautumishistoriamme ajan.
 • Osinkopolitiikkamme mukaisesti pyrimme maksamaan osinkoa keskimäärin 50–60 % tuloksesta.
 • Suoritamme rahoittajille korvauksia sovitusti.
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme mukaisesti.
Viranomaisten ja päättäjien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • Noudatamme lakeja ja säädöksiä.
 • Osallistumme yhteiskunnan toimintaan maksamalla veroja ja osinkoja (Suomen valtio omistaa 50,76 % Fortumin osakkeista).
 • Käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä.
 • Raportoimme ja viestimme aktiivisesti ja avoimesti, ja raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Energia-alan järjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu
 • Toimimme yhteisten etujen ajamiseksi.
 • Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiämme energia-alan kehityksestä.
Suuren yleisön odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa
Tiedotusvälineiden odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä viestintä
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen kautta.
Kansalaisjärjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminnan vastuullisuus
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan / tehokkaan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisiin sähkötuotteisiimme liittyen.
 • Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa vastuullisessa puupolttoainehankinnassa, pääkonttorimme Green Office -sertifioinnissa sekä lukuisissa sponsorointihankkeissamme.
 • Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun.
 • Raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Paikallisyhteisöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme mukaisesti.
 • Parannamme investointien kautta paikallista infrastruktuuria ja laitostemme turvallisuutta.
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri.
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti, tapaamme paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita.
 • Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa.