Tekstin koko AA
Sidosryhmämme
Asiakkaat odotukset Fortumin toimenpiteitä

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö, asiakassuhteen huolettomuus, hyvä palvelu
 • Kohtuullinen hinnoittelu, laskutuksen selkeys ja oikeellisuus
 • Tehokkaan ja järkevän energiankäytön tukeminen, ympäristöystävälliset tuotteet

Energian jakelu ja tuotanto

 • Energian toimitusvarmuus
 • Energiantuotannon tehokkuus
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa

Tuotteemme ja asiakkuuden hoito

 • Tarjoamme oikeanlaisen sopimuksen asiakkaan tarpeisiin ja pyrimme pitämään yllä turvallisen, helpon ja pitkäaikaisen suhteen asiakkaisiimme.
 • Kehitämme asiakaspalvelun osaamista ja palvelemme asiakkaitamme myös webin ja mobiilipalveluiden kautta.
 • Tarjoamme asiakkaillemme alkuperämerkittyä sähköä ja ilmastomyönteisiä lämpötuotteita sekä kehitämme uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia asiakkaittemme tarpeisiin.
 • Tuotekehityksen yhteydessä kutsumme asiakkaitamme asiakasraateihin ja kehityshankkeisiin.
 • Tarjoamme asiakkaille tietoa heidän energiankulutuksestaan ja energiansäästöohjeita sekä energiatehokkuuspalveluita.

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

 • Investoimme jakeluverkon parantamiseen ja tiedotamme tehokkaasti häiriötilanteissa.
 • Edistämme ympäristöä säästävien energiamuotojen käyttöä sekä tehokasta energiantuotantoa.
 • Huomioimme toiminnassamme tasapuolisesti ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Palvelun- ja tavarantoimittajien odotukset Fortumin toimenpiteitä

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Liikesuhteet toimittajiin

 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelun kehittäminen

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Noudatamme hankinnassa Fortumin Toimintaohjetta sekä sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Käytämme ammattimaista ja hyviä hankinnan periaatteita noudattavaa hankintaprosessia (mukaan lukien julkiset hankinnat).
 • Suoritamme toimittajien auditointeja ja esivalintaa systemaattisesti.
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme ja seuraamme maineemme kehitystä.

Toimittajasuhteiden hoito

 • Olemme ottamassa käyttöön systemaattisempaa tapaa hoitaa liikesuhteita tärkeimpiin toimittajiimme.
 • Olemme ottaneet käyttöön kategorioiden hallintaan perustuvan toimintamallin merkittävimmissä hankintakategorioissamme.
 • Teemme yhteisiä kehityshankkeita joidenkin toimittajien kanssa.
 • Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme.
 • Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti.
Paikallisyhteisön odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme toimintaohjeemme mukaisesti.
 • Parannamme investointien kautta paikallista infrastruktuuria ja laitostemme turvallisuutta.
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri.
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti, tapaamme paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita.
 • Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa.
Suuren yleisön odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa
Tiedotusvälineiden odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä viestintä
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen kautta.
Kansalaisjärjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminnan vastuullisuus
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan / tehokkaan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisiin sähkötuotteisiimme liittyen.
 • Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa vastuullisessa puupolttoainehankinnassa, pääkonttorimme Green Office -sertifioinnissa sekä lukuisissa sponsorointihankkeissamme.
 • Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun.
 • Raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Henkilöstön odotukset Fortumin toimenpiteitä

Työsuhde

 • Työpaikan pysyvyys
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus

Työskentely-ympäristö

 • Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työn arvostaminen
 • Avoin vuorovaikutus

Työsuhde

 • Vuoden 2012 lopussa 95,4 % henkilöstöstämme oli vakituisessa työsuhteessa.
 • Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien kulttuuria ja arvoja sekä tuemme tasa-arvoa.
 • Palkitsemme kannustavasti ja sitoudumme yhdenmukaisiin ohjeistuksiin ja työkaluihin palkitsemisessa.

Työskentely-ympäristö

 • Edistämme työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia turvallisten työolosuhteiden, kannustavan ilmapiirin ja hyvinvointia parantavien hankkeiden avulla.
 • Tähtäämme henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, edistämme urakehitystä ja mahdollisuuksia työkiertoon.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa oman työn sisältöön.
 • Kehitämme johtamisen laatua ja esimiestaitoja.
 • Tuemme työntekijöitä muutostilanteissa.
 • Toimimme Fortumin Toimintaohjeen mukaisesti.
Energia-alan järjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu
 • Toimimme yhteisten etujen ajamiseksi.
 • Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiämme energia-alan kehityksestä.
Viranomaisten ja päättäjien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • Noudatamme lakeja ja säädöksiä.
 • Osallistumme yhteiskunnan toimintaan maksamalla veroja ja osinkoja (Suomen valtio omistaa 50,76 % Fortumin osakkeista).
 • Käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä.
 • Raportoimme ja viestimme aktiivisesti ja avoimesti, ja raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen toiminta
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme.
 • Olemme maksaneet osinkoja koko listautumishistoriamme ajan.
 • Tavoittelemme keskimäärin 50–60 % osingonmaksua edellisen vuoden tuloksesta.
 • Suoritamme rahoittajille korvauksia sovitusti.
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme mukaisesti.
Tärkeimmät sidosryhmämme

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa.

Luomme arvoa sidosryhmillemme

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa lukuisten paikallisyhteisöjen ja miljoonien ihmisten kanssa. Vuonna 2012 Fortumilla työskenteli keskimäärin 10 600 henkilöä (2011: 11 010). Olemme merkittävä työllistäjä toiminta-alueillamme ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia, ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluita sekä pyrimme varmistamaan häiriöttömän sähkön ja lämmön toimituksen. Kumppaniemme ja yhteiskunnan päättäjien kanssa teemme aktiivista yhteistyötä kestävän energiatulevaisuuden rakentamiseksi.

Viemällä hiiren yllä olevan kuvan päälle näet analyysin eri sidosryhmien odotuksista Fortumia kohtaan sekä esimerkkejä toimenpiteistä eri sidosryhmien kanssa. Pääset tutustumaan sidosryhmäanalyysiin kokonaisuudessaan tästä. Analyysi perustuu One Fortum -sidosryhmätutkimuksen ja Fortum Sound -henkilöstötutkimuksen tuloksiin, asiakaspalautteeseen sekä osana yhtiön normaalia toimintaa saatavaan tietoon eri sidosryhmien odotuksista.

Asiakkaiden odotukset Fortumin toimenpiteitä

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö, asiakassuhteen huolettomuus, hyvä palvelu
 • Kohtuullinen hinnoittelu, laskutuksen selkeys ja oikeellisuus
 • Tehokkaan ja järkevän energiankäytön tukeminen, ympäristöystävälliset tuotteet

Energian jakelu ja tuotanto

 • Energian toimitusvarmuus
 • Energiantuotannon tehokkuus
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa

Tuotteemme ja asiakkuuden hoito

 • Tarjoamme oikeanlaisen sopimuksen asiakkaan tarpeisiin ja pyrimme pitämään yllä turvallisen, helpon ja pitkäaikaisen suhteen asiakkaisiimme.
 • Kehitämme asiakaspalvelun osaamista ja palvelemme asiakkaitamme myös webin ja mobiilipalveluiden kautta.
 • Tarjoamme asiakkaillemme alkuperämerkittyä sähköä ja ilmastomyönteisiä lämpötuotteita sekä kehitämme uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia asiakkaittemme tarpeisiin.
 • Tuotekehityksen yhteydessä kutsumme asiakkaitamme asiakasraateihin ja kehityshankkeisiin.
 • Tarjoamme asiakkaille tietoa heidän energiankulutuksestaan ja energiansäästöohjeita sekä energiatehokkuuspalveluita.

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

 • Investoimme jakeluverkon parantamiseen ja tiedotamme tehokkaasti häiriötilanteissa.
 • Edistämme ympäristöä säästävien energiamuotojen käyttöä sekä tehokasta energiantuotantoa.
 • Huomioimme toiminnassamme tasapuolisesti ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Palvelun- ja tavarantoimittajien odotukset Fortumin toimenpiteitä

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Liikesuhteet toimittajiin

 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palvelun kehittäminen

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Noudatamme hankinnassa Fortumin Toimintaohjetta sekä sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Käytämme ammattimaista ja hyviä hankinnan periaatteita noudattavaa hankintaprosessia (mukaan lukien julkiset hankinnat).
 • Suoritamme toimittajien auditointeja ja esivalintaa systemaattisesti.
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme ja seuraamme maineemme kehitystä.

Toimittajasuhteiden hoito

 • Olemme ottamassa käyttöön systemaattisempaa tapaa hoitaa liikesuhteita tärkeimpiin toimittajiimme.
 • Olemme ottaneet käyttöön kategorioiden hallintaan perustuvan toimintamallin merkittävimmissä hankintakategorioissamme.
 • Teemme yhteisiä kehityshankkeita joidenkin toimittajien kanssa.
 • Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme.
 • Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti.
 Henkilöstön odotukset Fortumin toimenpiteitä

Työsuhde

 • Työpaikan pysyvyys
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus

Työskentely-ympäristö

 • Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työn arvostaminen
 • Avoin vuorovaikutus

Työsuhde

 • Vuoden 2012 lopussa 95,4 % henkilöstöstämme oli vakituisessa työsuhteessa.
 • Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien kulttuuria ja arvoja sekä tuemme tasa-arvoa.
 • Palkitsemme kannustavasti ja sitoudumme yhdenmukaisiin ohjeistuksiin ja työkaluihin palkitsemisessa.

Työskentely-ympäristö

 • Edistämme työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia turvallisten työolosuhteiden, kannustavan ilmapiirin ja hyvinvointia parantavien hankkeiden avulla.
 • Tähtäämme henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, edistämme urakehitystä ja mahdollisuuksia työkiertoon.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa oman työn sisältöön.
 • Kehitämme johtamisen laatua ja esimiestaitoja.
 • Tuemme työntekijöitä muutostilanteissa.
 • Toimimme Fortumin Toimintaohjeen mukaisesti.
Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen toiminta
 • Pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme.
 • Olemme maksaneet osinkoja koko listautumishistoriamme ajan.
 • Osinkopolitiikkamme mukaisesti pyrimme maksamaan osinkoa keskimäärin 50–60 % tuloksesta.
 • Suoritamme rahoittajille korvauksia sovitusti.
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme mukaisesti.
Viranomaisten ja päättäjien odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • Noudatamme lakeja ja säädöksiä.
 • Osallistumme yhteiskunnan toimintaan maksamalla veroja ja osinkoja (Suomen valtio omistaa 50,76 % Fortumin osakkeista).
 • Käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä.
 • Raportoimme ja viestimme aktiivisesti ja avoimesti, ja raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Energia-alan järjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu
 • Toimimme yhteisten etujen ajamiseksi.
 • Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiämme energia-alan kehityksestä.
Suuren yleisön odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa
Tiedotusvälineiden odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä viestintä
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen kautta.
Kansalaisjärjestöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Toiminnan vastuullisuus
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan / tehokkaan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisiin sähkötuotteisiimme liittyen.
 • Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa vastuullisessa puupolttoainehankinnassa, pääkonttorimme Green Office -sertifioinnissa sekä lukuisissa sponsorointihankkeissamme.
 • Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun.
 • Raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.
Paikallisyhteisöjen odotukset Fortumin toimenpiteitä
 • Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme Toimintaohjeemme mukaisesti.
 • Parannamme investointien kautta paikallista infrastruktuuria ja laitostemme turvallisuutta.
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri.
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti, tapaamme paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita.
 • Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa.