Tekstin koko AA
ForCARE – kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli

ForCARE on Fortumin kokonaisvaltainen työhyvinvointiohjelma, joka edistää terveyttä, turvallisuutta, työntekijöiden työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta. Vuonna 2012 kartoitettiin työhyvinvoinnin kokonaistilanne.

ForCARE-malli painottaa jokaisen työyhteisön jäsenen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja osaamisestaan sekä työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä. Vuoden 2012 Fortum Sound -henkilöstötutkimukseen sisällytettiin uusi, kokonaisvaltaista työhyvinvointia mittaava indeksi, jolla mitattiin muun muassa työyhteisön keskustelun avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja työtehtävien haasteellisuutta koskevia näkemyksiä. Indeksin tulos oli 3,88 (asteikolla 1−5).

Työhyvinvointia seurataan kokonaisvaltaisen työhyvinvointi-indeksin lisäksi myös muilla konsernitason avainmittareilla kuten toteutuneen eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella. Vuonna 2012 Fortumista jäi eläkkeelle 137 henkilöä (2011: 151). Luku sisältää vanhuus-, varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Keskimääräinen eläkeikä oli 61 vuotta. Fortumissa työskenteli vuoden aikana 769 (2011: 773) yli 60-vuotiasta työntekijää.


Kaaviot_2012_450px_FI_1601_.jpg


Fortumin kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin, ForCAREn, osa-alueet

Muita onnistuneita hyvinvointihankkeita

Fortumin ForCARE-hyvinvointiohjelmaa jatkettiin maakohtaisilla hankkeilla, joissa yhteisiä toimintamalleja sovelletaan kunkin maan lainsäädännön mukaan. Lisäksi on kehitteillä yhteinen malli, jolla selvitetään työympäristön ja työyhteisön psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksia työhyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on tukea työyhteisöjen toimivaa vuorovaikutusta muutostilanteissa sekä tarjota säännöllisiä mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun johdon ja työntekijöiden kesken. Esimies ja alainen arvioivat  työhyvinvoinnin toteutumista myös suoritus- ja kehityskeskusteluprosessissa.