Tekstin koko AA
Työturvallisuuden parantaminen

Haluamme olla yhtiö, johon työntekijämme ja meille työtä tekevät urakoitsijat ja palveluntoimittajat voivat tulla turvallisesti töihin ja lähteä päivän päätteeksi vahingoittumattomina kotiin. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan.

Systemaattinen työ turvallisuuden parantamiseksi jatkui vuonna 2012. Oman henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) oli 1,5 (2011: 1,6). Urakoitsijoiden LWIF oli 3,8 (2011: 3,2). Vuonna 2012 tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturma urakoitsijan työntekijälle Venäjällä, Njaganin rakennustyömaalla. Lisäksi Euroopan toiminnoissa sattui edellisvuotta enemmän tapaturmia urakoitsijoille.

Laitosturvallisuuden osalta tilanne parani vuoteen 2011 verrattuna. Tulipaloja ja yli 100 litran kemikaalivuotoja oli 20 (2011: 44). Loviisan ydinvoimalassa tapahtui kolme INES 1 -luokan (International Nuclear Event Scale) tapahtumaa (2011: 0). Niistä ei aiheutunut vahinkoa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.

Vuoden aikana Fortumissa määriteltiin uudet turvallisuuden perussäännöt, uudistettiin turvallisuusvideo ja -käsikirja sekä päivitettiin työturvallisuuden koulutusohjelma "Pysähdy ja mieti". Konsernitason tavoitteeksi 1.1.2013 alkaen asetettiin työtapaturmataajuuden alentamisen lisäksi vakavat ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat (tulipalot, vuodot, räjähdykset, pato- ja ydinturvallisuustapahtumat sekä ympäristöpoikkeamat).

Urakoitsijoiden turvallisuus

Vuoden aikana urakoitsijoiden työturvallisuuden hallintaa kehitettiin lähtien urakoitsijavalinnasta ja päättyen työn loppuarviointiin. Yhteinen hallintamalli otetaan käyttöön koko Fortumissa vuoden 2013 aikana. Urakoitsijaturvallisuus liitettiin myös laajemmin osaksi tavoiteasetantaa ja esimiesten palkitsemisjärjestelmää.

Electricity Solutions and Distribution -divisioonassa otettiin käyttöön urakoitsijoille suunnattu verkkokoulutusohjelma ja uusi urakoitsijoiden arviointikäytäntö. Uutena toimintamallina otettiin käyttöön säännölliset turvallisuuskokoukset niiden yritysten kanssa, joilla havaittiin suurimmat työturvallisuuspuutteet. Ruotsissa vuonna 2011 urakoitsijan kuolemaan johtaneen tapaturman jälkeen määritellyt toimenpiteet, kuten rutiinisähkötöiden parempi ohjeistus, vietiin käytäntöön Ruotsin lisäksi myös Norjassa ja Suomessa.

Power- ja Heat-divisioonissa kehitettiin työlupakäytäntöjä, parannettiin vuosihuoltoa suorittavien urakoitsijoiden työturvallisuuden hallintaa sekä kehitettiin investointiprojekteissa työskentelevien työturvallisuutta.

Russia-divisioonassa keväällä 2012 tapahtunut urakoitsijan kuolemaan johtanut tapaturma konkretisoi tarpeen lisätä edelleen Fortumin työturvallisuuskäytäntöjen viemistä projekteissa toimivien urakoitsijoiden käytännöiksi.

Päämäärätietoista turvallisuuden parantamista

Vuonna 2011 laadittujen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS-johtamisen) minimivaatimusten käyttöönotto eteni voimalaitoksilla nykytila-analyyseillä sekä kehitystoimenpiteillä. Minimivaatimukset otetaan kaikkialla käyttöön vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 aikana kehitettiin ja testattiin uutta EHS-poikkeamien raportointi- ja hallintajärjestelmää, jonka käyttöönotosta päätetään vuonna 2013.

Power-divisioonassa jatkettiin "365 turvallista päivää" -ohjelman toteutusta saattamalla turvallisuuden kertauskoulutus loppuun ja laajentamalla koulutus kattamaan myös vakituiset urakoitsijat suurimmilla voimalaitoksilla. Toinen painopistealue oli sähköturvallisuus, jota tukemaan tehtiin verkkokoulutuspaketti. Samaa koulutusta käytettiin muissakin divisioonissa.

Fortumin Heat-divisioonassa sovittiin Ruotsissa kehitetyn ennakoivan turvallisuusindeksin käytön laajentamisesta muihin maihin vuonna 2013. Uusissa CHP-projekteissa testattiin koko projektin kattavaa turvallisuusmallia ja sovittiin sen käytöstä CHP-projekteissa vuonna 2013.

Puolassa Zabrzen ja Bytomin laitosten integrointi Fortumiin jatkui suunnitelman mukaisesti. Työ painottui sekä työturvallisuuteen että laitosturvallisuusinvestointeihin hiilipölyn käsittelyn ja laitoksen käynnistämisen osalta. Tulokset olivat erinomaiset: laitoksilla ei tapahtunut yhtään tulipaloa tai vuotoa, ja niillä sattui vain yksi poissaoloon johtanut työtapaturma.

Myös ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifiointi eteni Puolassa suunnitellusti; sertifiointiauditoinnit on suunniteltu vuoden 2013 alkuun.

Baltian toiminnoissa tärkeimmät toimenpiteet olivat "Pysähdy ja mieti"
-turvallisuuskoulutus sekä EHS-ryhmän aktiivinen toiminta. Ruotsissa panostettiin onnistuneesti tulipalojen ja kemikaalivuotojen vähentämiseen. Erityisesti tehostettiin bioöljyn turvallista käsittelyä.

Russia-divisioonassa jatkettiin EHS-suunnitelman toteuttamista  työ- ja laitosturvallisuuden parantamiseksi. OHSAS 18001 -sertifiointi eteni, ja Fortum läpäisi sertifiointiauditoinnin joulukuussa 2012. Myös asbestiriskin poisto kuuluu EHS-ohjelman tavoitteisiin Venäjällä. Vuoden aikana poistettiin noin 320 tonnia asbestia ja parannettiin asbestin käsittely- ja poistomenetelmiä.

Tavaran- ja palveluntoimittajat

Katso sivu 95, Hankinnat & investoinnit.