Tekstin koko AA
Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset

Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat konsernitason avainmittareista sekä divisioonatason mittareista. Näiden lisäksi Fortum on asettanut tavoitteita koko konsernia käsittäville hankkeille kuten toimitusketjun valvonnalle ja työhyvinvoinnin edistämiselle sekä minimivaatimuksia ympäristölle, työterveydelle ja turvallisuudelle.

Konsernin taloudelliset tavoitteet
Tavoite 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12 10,0 14,8 11,6 -32 %
Oman pääoman tuotto, % 14 14,3 19,7 15,7 -27 %
Pääomarakenne:
Vertailukelpoinen nettovelka / Käyttökate (EBITDA) Noin 3 3,3 3,0 2,8 10 %
Nettovelka / Käyttökate (EBITDA) 3,1 2,3 3,0 35 %
Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2012
Tavoitejakso Tavoiteasettelu Tavoite Tilanne vuoden 2012 lopussa Lisähuomiot vuodelle 2012
Ilmastotavoitteet seuraaville viidelle vuodelle Sähköntuotannon CO2-ominaispäästö EU:ssa kilowattituntia kohden viiden vuoden keskiarvona < 80 g/kWh 60 g/kWh Päästöt vuonna 2012 olivat
42 g/kWh. Viiden vuoden keskiarvo oli 60 g/kWh (2011: 67).
Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästö kilowattituntia kohden viiden vuoden keskiarvona < 200 g/kWh 179 g/kWh Päästöt vuonna 2012 olivat
177 g/kWh. Viiden vuoden keskiarvo oli 179 g/kWh (2011: 169 ). Viiden vuoden keskiarvo on ollut kasvussa vuodesta 2008.
Muut ympäristötavoitteet seuraaville viidelle vuodelle Energiatehokkuus: kokonaishyötysuhde polttoaineiden käytössä viiden vuoden keskiarvona
(tuotettu energia jaettuna polttoaineen primäärienergialla)
> 70 % 67 % Hyötysuhde vuonna 2012 oli
64 %. Viiden vuoden keskiarvo oli 67 % (2011: 68). Viiden vuoden keskiarvo ollut laskussa vuodesta 2008.
Vuoden 2012 loppuun mennessä Ympäristösertifiointi Venäjän toiminnoille 100 % 79 % OAO Fortumin toiminnat saivat sertifikaatin elokuussa.
Vuonna 2012 Tapaturmataajuus (LWIF) omalle henkilöstölle < 1 1,5 29 oman henkilöstön työtapaturmaa vuonna 2012, yhtä monta kuin vuonna 2011. Yksi urakoitsijan kuolemaan johtanut onnettomuus huhtikuussa.
Vuosittain Fortum mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä World ja Europe World &
Europe
1/2 Mukana World-indeksissä, mutta ei Europe-indeksissä.
Muut kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 2012  2011  2010
Työturvallisuus
Tapaturmataajuus (TRIF) (1, Fortumin henkilöstö  < 3,0  3,4  3,5  4,6
Tapaturmataajuus (LWIF)(2 , urakoitsijat  < 3,5  3,8  3,2  5
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö 0  0 0  1
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 0 1 1 0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö - 29 29 45
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat - 57 45 43
Turvallisuuden havainnointikierrokset 8 920 17 507 15 324 8 790
Parannusehdotuksia ja läheltä piti -raportteja 7 800 6 362 10 087 4 440
Ympäristötapahtumat ja -poikkeamat
Tulipalot (3 9 15 15
Haitallisten aineiden vuodot ympäristöön,  > 100 l (3 11 28 15
Merkittävät ympäristöpoikkeamat ja luparikkomukset < 16 12 20 21
INES > 0  -tapahtumat 0 3 0 2
Toimitusketjun hallinta
Toimittaja-auditoinnit 9 (4 10 - -
1) TRIF = kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus, miljoonaa työtuntia kohti
2) LWIF = poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, miljoonaa työtuntia kohti
3) Tavoite = tulipalojen ja vuotojen yhteenlaskettu lukumäärä < 35
4) Kolme riskimaatoimittajaa / divisioona, pois lukien Russia-divisioona
Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2013
Tavoite
Maineindeksi Tavoitetaso 69,6 One Fortum -tutkimuksessa
Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) Divisioonien CSI-tulos tasolla "hyvä" (70-74)
One Fortum -tutkimuksessa
Ympäristövastuu Tavoite
CO2-ominaispäästöt
Sähköntuotanto EU:ssa  < 80 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Kokonaisenergiantuotanto (sähkö & lämpö, kaikki maat) < 200 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Energiatehokkuus
Polttoaineisiin perustuvan tuotannon hyötysuhde:
(Määritelmä: tuotettu energia jaettuna polttoaineen primäärienergialla)
 > 70 %, viiden vuoden keskiarvo
Ympäristöpoikkeamat < 40 koko Fortumissa
(sis. tulipalot, vuodot, räjähdykset, INES(1 0 -tason ylittävät tapahtumat, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölainsäädännön rikkomukset)
Sosiaalinen vastuu  Tavoite
Toimitusvarmuus
    SAIDI(2 < 110 min
    CHP-laitosten käytettävyys Euroopassa > 92%
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) < 1
1) Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear Event Scale)
2) Sähkökatkojen keskimääräinen aika asiakasta kohden (System Average Interruption Duration Index)