Tekstin koko AA
Tulevaisuuden energiajärjestelmä

Fortum uskoo, että tulevaisuuden energiajärjestelmän lähtökohtina ovat päästöttömät ja ehtymättömät energialähteet sekä energiajärjestelmän kokonaistehokkuus.

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä – aurinkotaloudessa – auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä ja -lämpönä tai epäsuorasti vesi-, valtameri-, tuuli- ja bioenergiana. Matkalla kohti aurinkotaloutta kehitetään perinteisiä tuotantomuotoja, ja ne toimivat aurinkoon perustuvan tuotannon rinnalla. Aurinkotalouden energiajärjestelmä on nykyistä dynaamisempi ja älykkäämpi, jolloin sähköä voidaan tuottaa sekä keskitetysti että hajautetusti − sähkönkäyttäjien aktiivisen osallistumisen ansiosta.

Energiajärjestelmä muuttuu hitaasti

Pääomavaltaisessa energiateollisuudessa investointeja ei voida toteuttaa ilman vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä. Energiajärjestelmän muutokset ovat hitaita, ja teknologian kehittymisen ohella muutos nykyisestä energiajärjestelmästä kohti aurinkotaloutta edellyttää energiamarkkinoiden, poliittisen toimintaympäristön, yhteiskunnan infrastruktuurin sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksia useiden vuosikymmenten aikajänteellä. Toimintaympäristön kehitys on välttämätöntä energiajärjestelmän muutokseen tarvittaville investoinneille, ja siirtymäajan pituus sekä kustannukset riippuvat poliittisista päätöksistä, yhteiskunnan prioriteeteista sekä tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

Fortum tutkii tulevaisuuden energiamuotoja

Fortum haluaa edistää energiajärjestelmän sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehitystä yhtäaikaisesti. Nykyisillä päästöttömillä energialähteillä ei kuitenkaan vielä pystytä tyydyttämään nykyaikaisen ja kehittyvän yhteiskunnan energiantarvetta, ja siksi lyhyellä aikavälillä hyödynnämme edelleen laajasti myös perinteisiä energiamuotoja. Tavoitteemme on tehdä se entistä tehokkaammin.

Fortum tutkii ja kehittää uusia energiamuotoja, jotka pidemmällä aikavälillä voivat tarjota huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. T&K-toiminnoissamme keskitymme ensisijaisesti kehityskohteisiin, jotka tarjoavat Fortumille kasvumahdollisuuksia ja samalla vähentävät päästöjä. Tällaisia ovat muun muassa aurinko- ja aaltovoima, uudet CHP-konseptit sekä uudet ratkaisut asiakkaille.

 

Fortumin nykyinen energiantuotantorakenne on vielä kaukana päästöttömästä energiatulevaisuudesta. Tuotantojakaumamme on kahtiajakoinen: Euroopassa se keskittyy voimakkaasti CO2-päästöttömiin energialähteisiin ja Venäjällä se perustuu fossiilisiin energialähteisiin. Nykyinen kapasiteetti on käytössä vielä vuosikymmeniä, ja siksi sen aiheuttamat päästöt jatkuvat myös pitkälle tulevaisuuteen.

Euroopassa pääosin CO2-päästötöntä tuotantoa

Euroopassa Fortumin energiantuotanto perustuu pääosin CO2-päästöttömiin energiamuotoihin: sähköntuotannossa vesi- ja ydinvoimaan ja lämmöntuotannossa merkittävässä määrin biomassaan ja jätepolttoaineisiin. Vuonna 2013 käyttöönotettava uusi kapasiteetti on lähes yksinomaan CO2-päästötöntä. Vuoden 2012 lopussa tehty investointipäätös Tukholman Värtanille rakennettavasta uudesta biopolttoaine-CHP-laitoksesta sekä Joensuun voimalaitoksen yhteyteen rakenteilla oleva pyrolyysilaitos lisäävät tulevaisuudessa päästöttömien energialähteiden käyttöämme.

Venäjällä tuotantomme perustuu fossiilisiin polttoaineisiin

Fortumin toiminta-alueilla Venäjällä fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, ja uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä kokonaispäästömme ovat kasvussa.

Venäjällä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä lainsäädännöllinen ja poliittinen toimintaympäristö poikkeaa merkittävästi eurooppalaisesta. Venäjä ei ole sitoutunut Kioton pöytäkirjan toiseen kauteen, eikä päästöillä ole taloudellista arvoa. Vähäpäästöisten energiamuotojen laajamittainen kehittäminen ja kannattavuus Venäjällä edellyttää toimintaympäristön muutosta.

Polttoaineiden hintasuhteista ja saatavuudesta johtuen kivihiilen osuus venäläisten laitostemme polttoainekäytössä on lähivuosina kasvamassa. Samanaikaisesti pyrimme siirtymään parempilaatuisen hiilen käyttöön, jolloin paikallisia ympäristövaikutuksia saadaan vähennettyä.

Pidemmällä aikavälillä mahdolliset lainsäädännön muutokset ja tavoitteet hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi voivat parantaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen kilpailukykyä ja edistää CO2-päästöttömien energialähteiden käyttöä. Tämä voisi aikanaan johtaa mahdollisuuteen käyttää Venäjän tuotantolaitoksillamme laajempaa polttoainevalikoimaa, esimerkiksi bio- ja jätepolttoaineita.

Venäjällä painopiste energiatehokkuudessa

Koska Fortumin nykyisellä tuotantokapasiteetilla ja polttoaineilla CO2-päästöjen olennainen vähentäminen ei ole mahdollista, Fortum pyrkii parantamaan energiatehokkuutta ja sitä kautta hillitsemään ominaispäästöjen kasvua. Energiatehokkuutta voidaan parantaa uusia voimalaitoksia rakennettaessa, kun uudet korvaavat vanhoja vähemmän tehokkaita laitoksia, sekä olemassa olevia laitoksia perusparannettaessa. Keskeisessä osassa energiatehokkuuden parantamisessa on myös kaukolämpöverkkojen uudistaminen ja lämmön jakelun tehostaminen.

Investointiohjelmamme uudet laitokset perustuvat valtaosin kaasuturbiiniteknologiaan (CCGT), joka edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa maakaasun poltossa. Tämäntyyppinen laitos tuottaa sähköä kaasu- ja höyryturbiineilla, ja sen hyötysuhde sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on luokkaa 80–85 %. Osa investointiohjelman laitoksista, kuten Nyaganin kolme yksikköä (3*418 MW), ovat kuitenkin maantieteellisestä sijainnista johtuen pelkkää sähköä tuottavia yksiköitä, jolloin polttoaineen käytön kokonaishyötysuhde jää alhaisemmaksi. Laitoksen lähialueella ei ole asiakkaita, jotka voisivat hyödyntää lämpöä. Lauhdesähkön tuotantolaitokset eivät paranna Fortumin energiankäytön kokonaistehokkuutta eivätkä myöskään alenna Venäjän energiantuotantomme CO2-ominaispäästöä.