Tekstin koko AA
Globaalit megatrendit vaikuttavat energia-alan toimintaan

Väestön lisääntyessä ja talouden kasvaessa yleensä myös energian kysyntä lisääntyy. Energiasektorin tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että kasvu on kestävää. Fortum pyrkii vastaamaan globaaleihin haasteisiin pitkäjänteisellä, vankkaan energiaosaamiseen perustuvalla strategiallaan.

Väestön vaurastuessa ja energiatehokkuuden kasvaessa sähkön osuus energiankulutuksesta on kasvanut entisestään. Sähkön avulla on mahdollista edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja talouden kestävää kehitystä.

Globalisaatio Globalisaation myötä maailman taloudet ovat yhä riippuvaisempia toisistaan, ja suhdannevaihtelut ovat yhä harvemmin vain paikallisia ilmiöitä. Maailmantalouden yleinen kehitys vaikuttaa energiatoimialaan muun muassa rahamarkkinoiden, poltto­aineiden hinta­kehityksen sekä teollisuuden sijoittumisen ja sähkönkysynnän kautta.
Kuluttajien uudet vaatimukset Kaupungistuminen ja väestön elintason nousu etenkin Aasian suurissa kasvukeskuksissa muuttaa kulutustottumuksia ja lisää energiankulutusta. Euroopassa kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus kannustaa energiayhtiöitä kehittämään toimintaansa ja palvelutarjontaansa yhä ympäristömyönteisemmäksi.
Sähkön rooli kasvaa

Hupenevat luonnonvarat, kasvavat ympäristöongelmat ja polttoaineiden hinnan nousu vahvistavat sähkön osuutta kokonaisenergiankulutuksesta. Kun sähkö korvaa muuta energiankäyttöä, kokonaisenergiantarve pienenee, koska sähkön käyttö on tehokkaampaa. Myös päästöt vähenevät, jos sähkö tuotetaan ilman CO2-päästöjä hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä tai ydinvoimaa.

Muutokset lainsäädännössä Sähkömarkkinoiden vapauttaminen ja markkinoiden yhdentyminen ovat esimerkkejä muutoksista, joilla valtiot pyrkivät tehostamaan energiantuotantoa ja markkinoiden toimintaa sekä houkuttelemaan investointeja uuteen ja korvaavaan kapasiteettiin.
Luonnonvarojen niukkuus ja energiapula Maailman väkiluvun kasvu ja energian kysynnän nopea lisääntyminen kehittyvissä talouksissa asettavat suuria haasteita luonnonvarojen ja energian riittävyydelle. Tällä hetkellä maailman väestön arvioidaan kuluttavan maapallon resursseja neljänneksen enemmän kuin on sen kestokyky. Nykykehityksen valossa maapallon resurssivaje syvenee voimakkaasti.
Uudet talousmahdit Maailmantalouden painopiste on siirtymässä läntiseltä pallonpuoliskolta Aasiaan Kiinan ja Intian johdolla. Kiina on jo ottanut paikkansa maailman toiseksi suurimpana taloutena, ja sen odotetaan ohittavan Yhdysvallat 2020-luvulle tultaessa.
Teknologia kehittyy Teknologian − etenkin informaatioteknologian − kehitys on viime vuosikymmeninä ollut erittäin nopeaa, ja se on parustavanlaatuisesti muuttanut liiketoimintaa maailmanlaajuisesti. Teknologian kehitys on myös avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
Kasvavat ympäristöongelmat Ilmastonmuutos ja paikalliset ympäristöongelmat ovat haasteita, joihin energiatoimialan on osaltaan löydettävä ratkaisuja. Keskeistä on hyödyntää käytettävissä olevia luonnonvaroja ja energialähteitä mahdollisimman tehokkaasti sekä kehittää ja ottaa käyttöön uutta energiaa säästävää ja vähäpäästöistä teknologiaa.
Väestönkasvu Nopea väestönkasvu kehittyvissä maissa lisää energian kysyntää ja vaatii mittavia uusinvestointeja. Kehittyneissä maissa puolestaan hiipuva väestönkasvu ja huoltosuhteen muuttuminen luovat paineita julkisen sektorin menokehitykselle ja rahoitukselle. Energiasektorilla ikääntyvä tuotantokapasiteetti vaatii mittavia korvausinvestointeja.