Tekstin koko AA
Tilinpäätös 2012

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Konsernin taloudelliset tavoitteet Tavoite   2012   2011   2010   2009   2008
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12  10,0 14,8 11,6 12,1 15,0
Oman pääoman tuotto, % 14  14,3 19,7 15,7 16,0 18,7
Pääomarakenne:
Vertailukelpoinen nettovelka/
Käyttökate (EBITDA)
Noin 3  3,3 3,0 2,8 2,5 2,6
  • Fortumin vuosi 2012 oli hyvä ottaen huomioon liiketoimintaympäristön haastavuuden.
  • Pohjoismaiset sähkönhinnat selkeästi alemmalla tasolla kuin vuonna 2011.
  • Fortum käynnisti tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa rahavirtaa yli  miljardilla eurolla vuosina 2013–2014.
  • Hallitus on päättänyt selvittää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehdot.

 

Konsernin liiketoimintarakenne

Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja 
-myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotanto-kapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntija­­palvelut sähköntuottajille.  
Divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpö­toiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta  ja myynnistä Venäjällä. Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin hieman yli 25 %:n omistusosuuden TGC-1:ssä. Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.
Raportointi-
segmentti
Power Heat Russia Distribution Electricity Sales
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat Tuotanto Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Asiantuntija­palveluita maailman­laajuisesti.
Suomessa ja Ruotsissa 191 kokonaan tai osittain omistettua vesivoimalaitosta ja joitakin kymmeniä tuulivoima­laitoksia. Kaksi omaa ydinvoimalaitos-yksikköä ja osuudet kahdeksassa yksikössä. Yksi CHP-laitos Isossa-Britanniassa.
Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Liettua, Latvia, Viro
18 CHP-laitosta ja useita satoja lämpölaitoksia.
- Lämmön toimitus miljoonaan kotitalouteen Pohjoismaissa, Puolassa ja Baltiassa

Venäjä
- Kahdeksan CHP-laitosta, kaksi lämpölaitosta, ~500 km runkoverkkoa ja
172 000 lämpöasiakasta
- Sis. < 25 % osuuden (oikeuttaa määrä-vähemmistö­osuuteen) TGC-1:ssä Luoteis-Venäjällä

Suomi, Ruotsi, Norja
- 156 500km sähköverkkoa, 53 000 muuntajaa, kolme käyttökeskusta sekä 1,6 miljoonaa sähkömittaria ja asiakasta Pohjoismaissa
Suomi, Ruotsi, Norja
- 1,2 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa
Markkina-asema Kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa, 15 suurimman joukossa Euroopassa ja Venäjällä. Johtava lämmöntoimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa, kasvavat toiminnot Puolassa ja Baltiassa. Yksi johtavista sähkön- ja lämmöntuottajista Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella. Suurin toimija sähkönsiirrossa Pohjoismaissa. Toiseksi suurin sähkönmyyjä ja johtava ympäristömerkityn ja CO2-päästöttömän sähkön myyjä Pohjoismaissa.
Tuotanto­kapasiteetti Sähkö 9 702 MW
Lämpö 250 MW
Sähkö 1 569 MW
Lämpö 8 785 MW
Sähkö 3 404 MW
Lämpö 13 396 MW 
- -
Volyymit Kokonaissähkön­tuotanto 
50,3 TWh/a
Pohjoismainen sähköntuotanto
49,2 TWh/a
Sähkönmyynti
4,2 TWh/a
Lämmönmyynti
19,7 TWh/a
Sähkönmyynti
23,3 TWh/a
Lämmönmyynti
26,4 TWh/a
Paikallisverkko­siirto
26,6 TWh/a
Alueverkkosiirto
17,3 TWh/a
Sähkönmyynti
13,0 TWh/a
Liikevaihto 2 415 milj. euroa 1 628 milj. euroa 1 030 milj. euroa 1 070 milj. euroa 722 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta 35 % 23 % 15% 15 % 10 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 144 milj. euroa 266 milj. euroa 68 milj. euroa 317 milj. euroa 38 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate 1 258 milj. euroa 476 milj. euroa 189 milj. euroa 526 milj. euroa 39 milj. euroa
Sidottu pääoma 6 454 milj. euroa 4 335 milj. euroa 3 846 milj. euroa 3911 milj. euroa 59 milj. euroa
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 18,2 % 6,8 % 2,7 % 8,7 % 148,4 %
Käyttöomaisuus-investoinnit 190 milj. euroa 464 milj. euroa 568 milj. euroa 324 milj. euroa 1 milj. euroa
Henkilöstö 1 846 2 212 4 253  870 509
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit - Pohjoismaisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti ja hinta; vakautta suojauksilla
- Noin 90 % tuotannosta vesi- ja ydinvoimaa: vesivarastot, ydinvoiman käytettävyys ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat tärkeitä
- Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Investoinnit uuteen tuotantoon
- Vakaata kasvua investointien avulla; äskettäin käyttöön otetut CHP-laitokset alkaneet tuottaa tulosta
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ja saatavuus, tuotantoketjun joustavuus ja tehokkuus avainasemassa
- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkeä tuloksentekijä: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti, hinnan vaikutus kannattavuuteen; vakautta suojausten avulla
- Lämmön ja oheistuotteiden hinnat
- Lämmön kysyntä: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat
- Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Investointi­ohjelma: tulosta uuden kapasiteetin ja suuremman volyymin kautta
- Sähkön­tuotannon kapasiteettihinnat, sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, hinta ja volatiliteetti
- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkein tuloksentekijä:  sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino  ja hintataso ja volatiliteetti Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella
- Laitosten käytettävyys, tuotannon suunnittelu ja tehonkorotukset
- Polttoaineiden hinnat ja saatavuus sekä kaasun ja hinnan suhde
- Lämpö­markkinoiden kehittyminen pitkällä aikavälillä ja lämmön kysyntä ja tariffit lyhyellä aikavälillä
-  Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Kasvua investointien avulla
- Sähköverkon kunnossapito ja investoinnit  pitkällä aikavälillä
- Sähkönsiirron volyymi: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat
- Vakaa tuotto säännellyillä hinnoilla - Kustannus­tehokkuus ja palveluiden laatu
- Verkon käytettävyys ja palvelutaso: jakeluhäiriöiden korvaus­velvollisuus
-  Kapasiteetin kunnossapidon  ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
- Asiakaskunnan kasvu uusien tuotteiden ja innovatiivisten palveluiden avulla
- Marginaali Nord Poolin tukkuhintatason ja vähittäismyynti­hintojen välillä; vakautta tehokkaiden suojausten avulla
Strategian ajurit - Nykyinen CO2-päästötön, joustava ja markkinalähtöinen tuotantorakenne
- Vahva asema ja osaaminen vesivoima- ja ydinvoima­tuotannossa pohjoismaisilla sähkö­markkinoilla
- Eurooppalais­ten sähkö­markkinoiden vapautuminen ja yhdentyminen
- Tarve luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön parantaa CHP-tuotannon kilpailukykyä
- Mahdollisuus lisätä paikallisten biopolttoaineiden ja jätteiden käyttöä polttoaineena
- Vahva asema ja osaaminen polttoaineiden joustavassa käytössä CHP-tuotannossa
- Sähkö- ja lämpö­markkinoiden vapautuminen ja yksityistäminen
- Talouskasvu ja lisääntyvä sähkön kysyntä
- Nykyisten toimintojen tehokkuuden parantaminen ja meneillään olevan investointi­ohjelman saattaminen loppuun
- Lämpö­markkinoiden kehittyminen
- Mahdollisuus toimintojen kehittämiseen modernisoimalla nykyistä kapasiteettia
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla
- Tekninen kehitys mahdollistaa tehokkaamman, luotettavan ja älykkäämmän sähköverkon ja kestäviä sekä energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaille
- Sähkönsiirron eriyttämis- ja harmonisointi­kehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla
- Älykkäät verkot ja -järjestelmät tarjoavat uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia
- Vahva asema ja osaaminen pohjoismaisen sähkön arvoketjun asiakaspäässä
- Sähkön vähittäismyynnin vapauttaminen, yhdentyminen ja harmonisointi Pohjoismaissa ja Euroopassa
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
 Riskit 1) - Sähkön tukkuhinta Pohjoismaissa tärkein tuloksentekijä: hintakehityksen avaintekijöitä ovat kysynnän ja tarjonnan tasapaino, polttoaineiden ja CO2-päästöoikeuksien hinnat ja vesivarastot
- Liiketoiminta­malli perustuu yhteisiin vapaasti kilpailtuihin pohjoismaisiin markkinoihin. Muutokset markkinamallissa ja/tai kansallisessa politiikassa / sääntelyssä, tukijärjestelmissä, verotuksessa tai muissa maksuissa ovat riskejä
- Viivästykset kapasiteetin korotus- ja rakennus­hankkeissa  voivat aiheuttaa tuotannon­menetyksiä
- Polttoaineiden hinnat ja voimalaitosten käytettävyys vaikuttavat kannattavuuteen - Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Sähkön tukkuhinta merkittävä tuloksentekijä: hintakehityksen avaintekijöitä ovat kysynnän ja tarjonnan tasapaino, polttoaineiden ja CO2-päästöoikeuksien hinnat ja vesivarastot
- Tuotettu sähkö myydään ensisijaisesti vapailla markkinoilla; muutoksilla markkinamalliin saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja muutokset sääntelyyn, tukijärjestelmät, verotus tai muut maksut ovat riskejä sekä sähkö- että lämpö­liiketoiminnalle
- Lämmön kysynnän kehittyminen ja hinta kansallisilla markkinoilla
- Kaukolämpö­markkinamalli ja hinnan kilpailukyky
- Rakennusten energiatehokkuus ja vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut
- Polttoaineiden hinnat ja voimalaitosten käytettävyys vaikuttavat kannattavuuteen
- Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Viivästykset meneillään olevan investointi­ohjelman loppuun saattamisessa
- Sähkön tukkuhintaan vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan tasapaino sekä polttoaineiden hinnat
- Liiketoiminta­malli perustuu vapaisiin sähkömarkkinoihin ja kapasiteetti­markkinoihin. Muutoksilla markkinamalliin ja/tai markkinoiden sääntöihin saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia
- Poliittiset päätökset ja muutokset sääntelyyn, verotus tai muut maksut ovat riskejä sekä sähkö- että lämpöliike­toiminnalle
- Kaukolämmön hintasääntely, lämmön kysyntä ja hinnoittelu vaikuttavat lämpöliike­toimintaan, jonka taloudellinen painoarvo on sähköntuotantoa pienempi
- Muutokset käyttöehtoihin ja lupiin saattavat vaikuttaa tuotantoon ja omaisuuden käyttöikään
- Säännelty liiketoimint­a­malli: tuloksentekoon vaikuttavat muutokset kohtuullisen tuoton sääntelyssä, investointi­velvoitteissa ja muissa toiminnan kannalta keskeisissä tekijöissä
- Sää ja erityisesti myrskyt saattavat vahingoittaa omaisuutta ja velvoittaa maksamaan korvauksia asiakkaille
- Liiketoiminnalle luonteenomaista mittakaavaedut ja pienet marginaalit: Nord Poolin tukkuhinnan ja vähittäismyynti­hintojen välisen marginaalin onnistunut suojaus keskeinen tuloksentekijä
- Liiketoiminta­­malli perustuu vapaasti kilpailtuihin vähittäis­markkinoihin: muutokset markkinamallissa ja/tai kansallisessa politiikassa / sääntelyssä voivat vaikuttaa kannattavuuteen
- Asiakas­vaihtuvuuteen vaikuttavat asiakas­tyytyväisyys ja palvelu sekä mielletty hintalaatu-suhde ja yrityskuva

1) Lista ei ole kaikenkattava, eikä asioita ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 

Avaa

Fortum lyhyesti

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltian maihin. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat.

Fortum kartta

Iso-Britannia

Sähköntuotantokapasiteetti 140 MW

Lämmöntuotantokapasiteetti 250 MW

Henkilöstö 31.12.2012 55

Latvia

Lämmöntuotantokapasiteetti 191 MW

Henkilöstö 31.12.2012 103

Liettua

Lämmöntuotantokapasiteetti 36 MW

Henkilöstö 31.12.2012 103

Norja

Lämmöntuotantokapasiteetti 209 MW

Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta) 102

Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 3 %

Henkilöstö 31.12.2012 145

Puola

Lämmöntuotantokapasiteetti 1 278 MW

Henkilöstö 31.12.2012 687

Ruotsi

Sähköntuotantokapasiteetti 5 822 MW

Lämmöntuotantokapasiteetti 3 772 MW

Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta) 898

Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 12 %

Henkilöstö 31.12.2012 2 050

Suomi

Sähköntuotantokapasiteetti 5 040 MW

Lämmöntuotantokapasiteetti 2 804 MW

Sähkönjakeluasiakkaita (tuhatta) 633

Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 16 %

Henkilöstö 31.12.2012 2 647

Venäjä

Sähköntuotantokapasiteetti 3 404 MW

Lämmöntuotantokapasiteetti 13 396 MW

Henkilöstö 31.12.2012 4 252

Viro

Lämmöntuotantokapasiteetti 495 MW

Henkilöstö 31.12.2012 204

Avaa

Tulostiedotus vuonna 2013

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2013: Q1 25.4, Q2 19.7, ja Q3 23.10

fortum_annual_report_timeline-fi.jpg
Avaa