Tekstin koko AA
Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuosina 2012 ja 2011 maksetut palkat, luontoisedut sekä tulospalkkiot. Vuonna 2012 konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, maksettu tulospalkkio oli 993 131 euroa (2011: 1 087 190), mikä vastaa 0,26 % (2011: 0,29 %) Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista.

Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Euroa Palkat ja
luontois-
edut 2012
Palkat ja
luontois-
edut 2011
Tulos-
palkkiot
2012 3)
Tulos-
palkkiot
2011 3)
Yhteensä
2012
Yhteensä
2011
Toimitusjohtaja 1) 979 824 952 323 280 659 337 696 1 260 483 1 290 019
Muut johtoryhmän jäsenet 1) 2) 2 803 324 2 799 609 712 472 749 494 3 515 796 3 549 103
1) Lisäksi toimitusjohtajalla oli bruttotuloja 662 510 euroa kevään 2012 osaketoimituksesta, joka perustui 2009-2013 osakeohjelmaan. Vastaava yhteismäärä (osakeohjelmista 2006-2011 ja 2009-2013) muille konsernin johtoryhmän jäsenille oli 1 433 424 euroa. Osakeohjelman 2009-2013 osakkeita ei voida siirtää tai myydä ennen kaksivuotisen rajoitusjakson päättymistä.
2) Talousjohtaja Markus Rauramolle on maksettu 33 334 euron rekrytointipalkkio. Sama summa maksetaan myös vuosina 2013 ja 2014.
3) Tulospalkkiot perustuvat edellisen vuoden tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.

Johdolle toimitetut osakkeet

Oheinen taulukko esittää osakepalkkiojärjestelmän myötä toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille toimitetut osakkeet. Helmikuussa 2013 osakkeita toimitettiin sekä 2007-2012 että 2010-2015 osakeohjelmien perusteella. Ohjelman 2010-2015 alaiset toimitetut osakkeet ovat seuraavan kolmen vuoden ajan rajoitusjakson alaisia, jonka aikana osakkeita ei saa myydä tai siirtää kolmannelle osapuolelle. 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ohjeen mukaan toimitettavien osakkeiden määrän verotuksellinen bruttoarvo ei voi ylittää osallistujan vuosipalkan määrää.

Nimi               2013               2012
Johtoryhmän jäsenet
Tapio Kuula 35 152 17 171
Helena Aatinen (jäsen 1.11.2012 alkaen) 519 N/A
Alexander Chuvaev 1) 35 783 18 749
Mikael Frisk 10 079 4 576
Timo Karttinen 9 563 5 213
Per Langer 8 550 3 966
Markus Rauramo (jäsen 1.9.2012 alkaen) 756 N/A
Matti Ruotsala 12 395 7 283
1) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan kolmen vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.

Toimitusjohtaja Tapio Kuulan palkkiot ja työsuhteen ehdot

   
Palkka ja luontoisedut          Peruspalkka on 77 845 euroa kuukaudessa sisältäen luontoisetuna vapaan autoedun ja matkapuhelinedun.
Lyhyen
aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio)
Tulospalkkiota on mahdollista ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka.
Pitkän
aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio)
Fortumin johdon voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei saa ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.
Eläkejärjestely Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen ja tulospalkkiosta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Työsuhteen
päättäminen
Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa.