Tekstin koko AA
Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja - myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

milj. euroa 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Liikevaihto 2 415 2 481 2 702 -3 %
- sähkönmyynti 2 282 2 353 2 580 -3 %
- muu myynti 133 128 122 4 %
Liikevoitto 1 173 1 476 1 132 -21 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 144 1 201 1 298 -5 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 258 1 310 1 398 -4 %
Sidottu pääoma 31.12. 6 454 6 247 5 806 3 %
Sidotun pääoman tuotto, % 18,4 24,6 19,5 -25 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 18,2 19,9 22,3 -9 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 190 148 122 28 %
Henkilöstön lukumäärä 1 846 1 847 1 819 0 %

Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi−joulukuussa 1 144 miljoonaa euroa (2011: 1 201) eli 57 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Power-divisioonan saavutettu sähkön tukkumyyntihinta oli 1,5 euroa/MWh alempi kuin vuonna 2011, sillä Nord Poolin systeemihinta ja kaikki aluehinnat olivat tammi–joulukuussa 2012 selvästi alemmat kuin vuonna 2011. Keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 31,2 euroa/MWh (2011: 47,1). Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 36,6 euroa/MWh (2011: 49,3) ja Tukholmassa, Ruotsissa (SE3) 32,3 euroa/MWh (2011: 47,9). Suuret vesivarastot ja korkea tulovirtaama kasvattivat vesivoimatuotantoa merkittävästi. Ydinvoiman käytettävyys oli korkealla tasolla kaikissa voimalaitoksissa lukuun ottamatta Oskarshamnin 1 ja 3-yksiköitä; Oskarshamn 1 on ollut suljettuna koko vuoden 2012. Tästä johtuen ydinvoiman kokonaistuotantovolyymi oli pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2011. Lämpövoimatuotanto oli edellisvuotta pienempi, mikä johtui matalista sähkön hinnoista. Näin ollen hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa oli 97 % (2011: 93 %).

Power-divisioonan liikevoitto vuonna 2012 oli 1 173 miljoonaa euroa (2011: 1 476). Ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 47 miljoonan euron myyntivoitto pienvesivoimalaitosten myynnistä Suomessa. Ruotsin pienvesivoimalaitosten myynnillä neljännellä neljänneksellä oli vain pieni vaikutus tulokseen. Raportoituun liikevoittoon vaikuttivat myös pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö 3 miljoonalla eurolla (2011: 301) sekä jonkin verran ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu.

Sähköntuotanto energialähteittäin
TWh 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Vesivoima, Pohjoismaissa 25,2 21,0 22,0 20 %
Ydinvoima, Pohjoismaissa 23,4 24,9 22,0 -6 %
Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,6 2,2 2,3 -73 %
Yhteensä Pohjoismaissa 49,2 48,1 46,3 2 %
Lämpövoima muissa maissa 1,1 1,2 1,1 -8 %
Yhteensä 50,3 49,3 47,4 2 %
Sähkönmyynti Pohjoismaissa
TWh 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Myynti Pohjoismaissa 50,7 50,0 51,5 1 %
Josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa 1) 46,8 44,3 42,5 6 %
1) Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).
Myyntihinta
euroa/TWh 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa 2) 44,6 46,1 49,7 -3 %
2) Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).

Kasvaneen vesivoimatuotannon, vähäisemmän ydin- ja lämpövoimatuotannon sekä alemman saavutetun sähkön hinnan kokonaisvaikutus oli vuonna 2012 positiivinen verrattuna vuoteen 2011 yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Fortum on toimittanut ioninvaihtomateriaalia Fukushiman ydinvoimalan saastuneen veden puhdistusprosessia varten kesäkuusta 2012 lähtien. Operatiiviset kustannukset, sisältäen Power Solutions -yksikön tuotot, kasvoivat noin 70 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin vahvistuneesta Ruotsin kruunusta (20 miljoonaa euroa), kohonneista ydinvoiman polttoainekustannuksista (15 miljoonaa euroa), kohonneista ydinjätemaksuista Ruotsissa (15 miljoonaa euroa), korkeammista huoltoseisokkeihin liittyvistä kuluista sekä osaomisteisten ydinvoimalaitosten korkeammista sähkönhankintakuluista. Hankintakuluihin vaikuttivat lähinnä pidentyneet huoltoseisokit, käyttö- ja ylläpitokustannusten sekä käyttöomaisuuspoistojen ja korkokulujen kasvu.

Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen 1-yksikön pitkittyneellä seisokilla on ollut noin 50 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus vuonna 2012. Pääasiassa tämä johtuu menetetystä tuotannosta, mutta myös hieman korkeammista kuluista.

Vuonna 2012 divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 49,2 TWh (2011: 48,1), eli noin 2% enemmän kuin vuonna 2011. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 44,6 euroa/MWh eli 1,5 euroa/MWh alempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Suomen ja Ruotsin aluehinnat sekä systeemihinta olivat vuonna 2012 selkeästi alemmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, ja yhtiö on myös osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Käytettävyys oli korkea kaikissa yksiköissä paitsi Oskarshamnin yksiköissä. Oskarshamn 1 suljettiin lokakuun 2011 lopussa alunperin laajan turbiinihuollon vuoksi, mutta ongelmat hätäsähkönsyöttöjärjestelmien kanssa pidensivät seisokkia. Oskarshamn 2-yksikkö pysäytettiin joulukuussa 2012 hätäsähkönsyöttöjärjestelmien tarkastusta ja huoltoa varten, jotta laitoksen toiminta voidaan hätätilanteessa varmistaa täysin. Laitos oli taas toiminnassa tammikuussa 2013. Käyttöönottoon liittyvät testit Oskarshamnin 3-yksikössä puolestaan saatettiin päätökseen joulukuussa 2012.

Joulukuussa 2012 Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen päätti vahvistaa valvontaansa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksella suorittamalla erityistarkastuksen. Oskarshamn on sen jälkeen aloittanut erityisohjelman toiminnan parantamiseksi, jotta viranomaisvalvonnalta vältytään. Ulkopuolinen selvitys totesi lokakuun lopulla, että lisäaikaa tarvitaan, jotta tehonkorotus Forsmarkin 2-yksikössä voidaan toteuttaa. Korotus on nyt suunniteltu tapahtuvan maaliskuussa 2013.

Fukushiman onnettomuuden jälkeen suoritetut turvallisuusselvitykset saatiin Euroopassa päätöksen vuonna 2012. Osana selvitystä useissa Euroopan ydinvoimalaitoksissa, mukaan lukien Loviisan ydinvoimalaitos, on suoritettu niin sanottuja vertaisarviointeja osana turvallisuusselvitystä. Arvioinnin tulokset julkistettiin kesällä ja lopullinen raportti julkistettiin lokakuussa. Loviisan voimalaitoksen suunnitteluperusteet ovat ulkoisten tapahtumien osalta oikeat. Vaadittaviin parannustoimenpiteisiin on jo ryhdytty Loviisassa, ja ne voidaan toteuttaa vuosittaisten investointiohjelmien puitteissa. Toimenpiteet eivät vaikuta laitosten käytettävyyteen.

Fortum on kehittänyt ydinvoimalaitostensa turvallisuutta järjestelmällisesti vuosikymmenten ajan. Fortumin mielestä ydinvoimalaitosten turvallisuusvaatimusten harmonisointi on välttämätöntä. Yhtiö pitää tärkeänä, että ydinvoimalaitosten valvontavastuu on kansallisilla viranomaisilla.Ydinvoiman lainsäädäntö pitäisi ottaa käyttöön Pariisin yleissopimuksen raamien mukaisesti ja harmonisoida koko Euroopan tasolla.

Vuoden 2012 lopulla Power-divisioonan sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 9 702 MW (2011: 9 752), josta 9 562 MW (2011: 9 612) oli Pohjoismaissa. Vesivoiman tuotantokapasiteetti Pohjoismaissa oli yhteensä 4 627 MW (2011: 4 693), ydinvoiman tuotantokapasiteetti 3 247 MW (2011: 3 231) ja lämpövoimatuotannon kapasiteetti 1 688 MW (2011: 1 688).