Tekstin koko AA
Taloudellinen asema ja rahavirta
milj. euroa 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Korkokulut -300 -284 -197 6 %
Korkotuotot 54 56 72 -4 %
Käypien arvojen muutokset -23 5 12 -560 %
Muut rahoituserät – netto -38 -42 -42 -10 %
Rahoitustuotot ja –kulut -307 -265 -155 16 %
Korolliset velat 8 777 7 770 7 382 13 %
Vähennetään: Rahat ja pankkisaamiset 1) 963 747 556 29 %
Korollinen nettovelka 7 814 7 023 6 826 11 %
1) 2011 sisältää 16 miljoonaa euroa, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä.

Rahavirta

Vuonna 2012 liiketoiminnan rahavirta laski 231 miljoonalla eurolla 1 382 miljoonaan euroon (2011: 1 613). Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 137 miljoonalla eurolla 1 422 miljoonaan euroon (2011: 1 285). Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat yhteensä 433 (2011: 596) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, laski 534 miljoonalla eurolla 254 miljoonaan euroon (2011: 788). Vahva Ruotsin kruunu, erityisesti toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, vaikutti negatiivisesti rahavirtaan; toteutuneet kurssierot olivat -268 miljoonaa euroa (2011: -239). Valuuttakurssieroista syntyneet tappiot liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen.

Vuonna 2012 (23.4.2012) maksettiin yhteensä 888 miljoonaa euroa osinkoina. Osingonmaksuun käytettiin rahoja ja pankkisaamisia.

Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma

Taseen loppusumma kasvoi 1 630 miljoonalla eurolla 24 628 miljoonaan euroon (vuoden 2011 lopussa 22 998). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 1 534 miljoonalla eurolla 20 210 miljoonasta eurosta 21 744 miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta, 1 263 miljoonaa euroa, liittyi käyttöomaisuushyödykkeiden arvon kasvuun, mikä johtui investoinneista sekä Ruotsin kruunun ja muiden valuuttojen vahvistumisesta. Lyhytaikaiset varat nousivat 96 miljoonalla eurolla 2 884 miljoonaan euroon. Nousu liittyy pääosin myynti- ja muiden saamisten kasvuun 250 miljoonalla eurolla sekä likvidien varojen kasvuun 232 miljoonalla eurolla. Nousua lyhytaikaisissa varoissa tasoitti myynnissä olleiden omaisuuserien myyntien toteutuminen vuoden 2012 aikana 183 miljoonaa eurolla, vaihto-omaisuuden pieneneminen 100 miljoonalla eurolla ja johdannaisinstrumenttien väheneminen 103 miljoonalla eurolla.

Sijoitettu pääoma kasvoi 1 667 miljoonalla eurolla ja oli 19 598 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 17 931). Tämä johtui taseen loppusumman kasvusta. Taseen loppusumma oli 24 628 miljoonaa euroa.

Oma pääoma

Oma pääoma oli 10 821 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 10 161), josta emoyhtiön omistajien osuus oli 10 205 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 9 632) ja määräysvallattomien omistajien osuus 616 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 529).

Rahoitus

Nettovelka kasvoi vuoden 2012 aikana yhteensä 791 miljoonalla eurolla 7 814 miljoonaan euroon (vuoden 2011 lopussa 7 023).

Maaliskuussa Fortum laski liikkeelle kaksi uutta viiden vuoden joukkovelkakirjalainaa Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman puitteissa. Liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjojen arvo oli yhteensä 2 750 miljoonaa Ruotsin kruunua, joista 1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua on sidottu vaihtuvaan korkoon ja 1 750 miljoonaa Ruotsin kruunua on sidottu 3,25 % kiinteään korkoon.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta 53 miljoonalla eurolla yhteensä 940 miljoonaan euroon. Samalla vuosineljänneksellä Fortum myös lyhensi erääntyvän 3 500 miljoonan Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainan ja erääntyvän 1 000 miljoonan Ruotsin kruunun velan Svensk Exportkreditille.

Elokuussa Fortum laski liikkeelle kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman puitteissa arvoltaan 1 000 miljoonaa euroa. Lainan kiinteä nimelliskorko on 2,25 %.

Viimeisen neljänneksen aikana OAO Fortum maksoi takaisin Venäjän ruplamääräisen 4 000 miljoonan velan.

Lyhytaikainen rahoitus 31.12.2012 oli 432 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa: 254).

Vuoden 2012 lopussa konsernin likvidit varat olivat 963 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 747). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, noin 128 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 211). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,7 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Vuonna 2012 konsernin nettorahoituskulut olivat 307 miljoonaa euroa (2011: 265). Rahoituskulut nousivat pääasiassa konsernin kasvaneen keskimääräisen nettovelan vuoksi verrattuna vuoteen 2011. Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -23 miljoonaa euroa (2011: 5).

Standard & Poor's laski Fortumin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolta A tasoon A- (negatiivinen näkymä). Moody's piti ennallaan pitkäaikaisen luottoluokituksensa A2 mutta laski näkymiään vakaasta negatiiviseen.

Tunnusluvut

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde vuonna 2012 oli 3,1 (vuoden 2011 lopussa 2,3) ja vertailukelpoinen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 3,3 (2011: 3,0). Lukuihin vaikutti 888 miljoonan euron osingonmaksu. Velkaantumisaste oli 72 % (2011: 69 %) ja omavaraisuusaste 44 % (2011: 44 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 11,49 euroa (2011: 10,84). Vuonna 2012 sijoitetun pääoman tuotto oli 10,0 % (2011: 14,8 %) ja oman pääoman tuotto 14,3 % (2011: 19,7 %).