Tekstin koko AA
Taloudelliset tulokset
Liikevaihto divisioonittain
milj. euroa 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Power 2 415 2 481 2 702 -3 %
Heat 1 628 1 737 1 770 -6 %
Russia 1 030 920 804 12 %
Distribution 1) 1 070 973 963 10 %
Electricity sales 1) 722 900 1 798 -20 %
Muut 137 108 51 27 %
Nord Pool Spot -sähköpörssissä tehtyjen ostojen ja myyntien
netotus 2)
-503 -749 -1 736 33 %
Eliminoinnit -340 -209 -56 -63 %
Yhteensä 6 159 6 161 6 296 -0 %
Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain
milj. euroa 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Power 1 144 1 201 1 298 -5 %
Heat 266 278 275 -4 %
Russia 68 74 8 -8 %
Distribution 1) 317 295 307 7 %
Electricity sales 1) 38 27 11 41 %
Muut -94 -73 -66 -29 %
Yhteensä 1 739 1 802 1 833 -3 %
Liikevoitto divisioonittain
milj. euroa 2012 2011 2010 Muutos
12/11
Power 1 173 1 476 1 132 -21 %
Heat 339 380 303 -11 %
Russia 79 74 53 7 %
Distribution 1) 328 478 321 -31 %
Electricity sales 1) 38 3 46 1 167 %
Muut -96 -9 -147 -967 %
Yhteensä 1 861 2 402 1 708 -23 %
1) Osa Electricity Solutions and Distribution divisioonaa.
2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot -sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi

Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 6 159 miljoonaa euroa (2011: 6 161). Vertailukelpoinen liikevoitto oli yhteensä 1 739 miljoonaa euroa (2011: 1 802) ja raportoitu liikevoitto yhteensä 1 861 miljoonaa euroa (2011: 2 402). Fortumin kauden raportoituun liikevoittoon vaikuttivat yhteensä 122 miljoonalla eurolla (2011: 600) kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat 122 miljoonaa euroa (2011: 600) vuonna 2012. Tulevien kassavirtojen suojauksessa käytettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset olivat tästä summasta -2 miljoonaa euroa (2011: 344). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 155 miljoonaa euroa (2011: 284) ja liittyvät pääosin eräiden sähkö- ja lämpöliiketoimintojen myyntiin.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 21 miljoonaa euroa (2011: 91). Osuuden lasku viime vuoteen verrattuna johtui ennen muuta Hafslund ASA:n ja TGC-1:n laskeneesta tuloksesta sekä Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Fortumin osakkuusyhtiö Hafslund (Fortumin omistusosuus 34,1 %) ilmoitti lokakuussa 2012, että sen kolmannen neljänneksen tulosta verojen jälkeen rasitti 551 miljoonan Norjan kruunun  kertaluonteinen alaskirjaus ja varaus. Yhtiön mukaan tämä johtuu haastavasta markkina-tilanteesta, BioWood Norway AS:n ja Bio-El Fredrikstadin negatiivisesta tuloskehityksestä sekä meneillään olevaan verokiistaan liittyvästä varauksesta. Fortum kirjasi osuutensa alaskirjauksesta ja varauksesta, noin -25 miljoonaa euroa, viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 307 miljoonaan euroon (2011: 265). Kustannuksia kasvatti korkokulujen nousu, joka johtui lähinnä Ruotsin kruunun korkeammasta korkotasosta sekä korkeammasta keskimääräisestä nettovelasta vuonna 2012 kuin vuonna 2011. Nettorahoituskuluihin vaikutti myös negatiivisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli -23 miljoonaa euroa (2011: 5).

Tulos ennen veroja oli 1 575 miljoonaa euroa (2011: 2 228).

Kauden verot olivat yhteensä 72 miljoonaa euroa (2011: 366). Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 4,6 % (2011: 16,4 %) joka pääosin johtui siitä, että Ruotsin yritysverokantaa laskettiin 1.1.2013 alkaen 26,3 %:sta 22 %:iin. Laskun positiivinen kertavaikutus vuodelle 2012 oli 0,22 euroa osaketta kohti. Veroprosentti oli 21,2 % (2011: 21,4 %), kun Ruotsin veromuutosta, osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja ei oteta huomioon.

Kauden tulos oli 1 503 miljoonaa euroa (2011: 1 862). Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,59 (2011: 1,99) euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,14 (2011: 0,55) euroa osaketta kohti; Fingridin osakkeiden myynnin vaikutus vuonna 2011 oli 192 miljoonaa euroa, 0,22 euroa osaketta kohti.

Vähemmistöosuus oli 94 miljoonaa euroa (2011: 93). Tämä liittyy pääosin Fortum Värme Holding AB:hen, jonka taloudellisesta tuloksesta Tukholman kaupunki on oikeutettu saamaan 50%.