Tekstin koko AA
Rahoituslaskelma
Lataa Excel
milj. euroa 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 829 1 317
Oikaisuerät:
Verot 84 101
Konserniavustukset -574 -542
Rahoitustuotot ja -kulut -409 -874
Poistot ja arvonalentumiset sekä pakollisten varausten muutos 7 8
Liikevoitto /-tappio ennen poistoja -63 10
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 0 -3
Saadut korot ja muut rahoituserät 64 87
Maksetut korot ja muut rahoituserät -191 -225
Saadut osingot 683 1 088
Saadut konserniavustukset 542 812
Toteutuneet kurssierot 52 -151
Maksetut verot -61 -167
Liiketoiminnan rahavirta 1 026 1 451
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 2 -1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäykset (+) / vähennykset (-) 35 -35
Käyttöpääoman muutos 37 -36
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 1 063 1 415
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -8 -9
Ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä oman pääoman sijoitukset -912 -50
Ostetut muut osakkeet 0 -1
Käyttöomaisuuden myynnit 0 0
Myydyt osakkuusyritysosakkeet 0 -
Korollisten lainasaamisten ja muiden pysyvien vastaavien muutos 230 184
Investointien rahavirta -690 124
Rahavirta ennen rahoitusta 373 1 539
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 351 813
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -508 -268
Konsernitilivelkojen muutos -253 -547
Lyhytaikaisten velkojen muutos 179 -305
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -888 -888
Rahoituksen rahavirta -119 -1 195
Laskelman mukainen rahojen ja pankkisaamisten muutos,
lisäys (+), vähennys (-)
254 344
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 460 116
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 714 460