Tekstin koko AA
Tase
Lataa Excel
milj. euroa Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 7 16 15
Aineelliset hyödykkeet 7 10 11
Osuudet saman konsernin yrityksissä 7 16 450 15 645
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 1 561 1 777
Osuudet osakkuusyrityksissä 7 - 0
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 7 1 1
Muut osuudet ja pitkäaikaiset saamiset 7 1 4
Laskennallinen verosaaminen 5 5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 044 17 458
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 582 552
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 8 0 0
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 39 62
Rahat ja pankkisaamiset 9 714 460
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 335 1 074
Vastaavaa yhteensä 19 379 18 532
milj. euroa Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 2 822 2 822
Edellisten tilikausien voitto 3 733 3 304
Tilikauden voitto 829 1 317
Oma pääoma yhteensä 10 430 10 489
Pakolliset varaukset - 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 6 863 5 952
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 11 552 814
Korolliset velat osakkuusyrityksille 11 234 223
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 5 5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 7 654 6 994
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 958 761
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 12 95 46
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat osakkuusyrityksille 12 4 4
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 12 238 238
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 295 1 049
Vieras pääoma yhteensä 8 949 8 043
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 19 379 18 532