Tekstin koko AA
Konsernin laaja tuloslaskelma
Lataa Excel
Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä, joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, vaan ne kirjataan omaan pääomaan. Tällaisia ovat realisoitumattomat erät, kuten voitot ja tappiot kassavirtasuojauksissa käytettävien rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon. Tulosvaikutus näistä eristä kirjataan, kun suojattu erä vaikuttaa tuloslaskelmaan. Laajan tuloksen eriin sisältyy myös myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot, osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät sekä muuntoerot.
milj. euroa 2012 2011
Tilikauden voitto 1 503 1 862
Muut laajan tuloksen erät
Kassavirran suojaukset
Käyvän arvon muutokset 15 299 1
Siirrot tuloslaskelmaan -152 480
Siirrot vaihto-omaisuuteen / aineellisiin hyödykkeisiin -5 -23
Verot 33 -195
Nettosijoitusten suojaus
Käyvän arvon muutokset 0 2
Verot 0 0
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Käyvän arvon muutokset 0 -1
Muuntoerot 207 -75 2
Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä -23 2
Muut muutokset 0 3
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 75 492
Laaja tulos yhteensä 1 578 2 354
Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 466 2 255
Määräysvallattomille omistajille 112 99
1 578 2 354
1 Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset liittyvät lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi (alhaisempi) kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen (positiivinen).
2 Muuntoerot ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntamisesta euroiksi (lähinnä SEK, NOK ja RUB).