Tekstin koko AA
Konsernin rahavirtalaskelma
Lataa Excel
milj. euroa Liite 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden voitto 1 503 1 862
Oikaisuerät:
Verot 72 366
Rahoitustuotot- ja kulut 307 265
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta -21 -91
Poistot ja arvonalentumiset 664 606
Liikevoitto ennen poistoja (käyttökate) 2 525 3 008
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -181 -726 1
Saadut korot 59 59
Maksetut korot -352 -298
Saadut osingot 45 108
Toteutuneet kurssierot ja muut rahoituserät -274 -245 2
Maksetut välittömät verot -269 -394
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 553 1 512
Käyttöpääoman muutos -171 101
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 382 1 613
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen 5, 22, 23 -1 422 -1 285 3
Hankitut osakkeet -14 -62
Käyttöomaisuuden myynnit 13 15
Myydyt osakkeet 239 492
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 181 89
Osakaslainat osakkuusyrityksille -138 -109
Muiden sijoitusten muutos 13 35
Investointien rahavirta yhteensä -1 128 -825
Rahavirta ennen rahoitusta 254 788
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot 1 375 951
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -669 -365
Lyhytaikaisten velkojen muutos 168 -278
Osingonjako emoyhtiön omistajille 19 -888 -888
Muut rahoituserät -33 -10
Rahoituksen rahavirta yhteensä -47 -590
Laskelman mukainen rahojen ja pankkisaamisten muutos 207 198
Rahat ja pankkisaamiset 1.1. 747 556
Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutokset 9 -7
Rahat ja pankkisaamiset 31.12.*) 29 963 747
*) Rahat ja pankkisaamiset vuoden 2012 lopussa sisältää 0 miljoonaa euroa (2011 : 16) rahaa ja pankkitalletuksia, jotka esitetään taseen myytävänä olevissa omaisuuserissä.
1 Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua sisältää pääasiassa johdannaisten realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 3 miljoonaa euroa (2011: -358) sekä liiketoiminnan rahavirrasta oikaistut myyntivoitot -155 miljoonaa euroa (2011: -285). Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynneistä saadut rahavirrat, 252 miljoonaa euroa (2011: 507), esitetään kokonaisuudessaan investointien rahavirrassa.
2 Sisältää -268 miljoonaa euroa toteutuneita valuuttakurssivoittoja ja -tappioita (2011: -239), jotka aiheutuvat taseen valuuttapositiota suojaavista valuuttatermiineistä, jotka liittyvät pääasiassa Fortumin ruotsalaisten tytäryritysten Ruotsin kruunumääräiseen rahoitukseen sekä siihen, että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Toteutuneet kurssierot johtuvat valuuttatermiineistä, joilla suojataan sisäisiä lainoja. Suurin osa näistä termiineistä erääntyy 12 kk sisällä.
3 Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin. Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.
Korollisen nettovelan muutokset
milj. euroa 2012 2011
Nettovelka kauden alussa 7 023 6 826
Muuntoerot 89 7
Käyttökate 2 525 3 008
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua, sekä maksetut rahoituskulut ja verot -972 -1 496
Käyttöpääoman muutos -171 101
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 422 -1 285
Yrityshankinnat -14 -62
Yritys- ja käyttöomaisuusmyynnit 252 507
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 181 89
Osakaslainat osakkuusyrityksille -138 -109
Muutos korollisissa saamisissa 13 35
Osingot -888 -888
Muut rahoitustoiminnot -45 -10
Nettorahavirta (- nettovelan kasvu) -679 -110
Joukkovelkakirjojen käypien arvojen muutos ja arvostus jaksotettuun hankintamenoon 23 80
Nettovelka kauden lopussa 7 814 7 023