Tekstin koko AA
Konsernin tase
Lataa Excel
milj. euroa Liite 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 22 442 433
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 16 497 15 234
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 24 2 019 2 019
Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 34 678 653
Varat etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 36 54 60
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 25 71 69
Laskennalliset verosaamiset 33 148 150
Johdannaisinstrumentit 3 451 396
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 26 1 384 1 196
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21 744 20 210
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 27 428 528
Johdannaisinstrumentit 3 223 326
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28 1 270 1 020
Rahat ja pankkisaamiset 29 963 731
Myytävänä olevat omaisuuserät 1) 9 - 183
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 884 2 788
Varat yhteensä 24 628 22 998
milj. euroa Liite 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 30 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 73 73
Kertyneet voittovarat 7 013 6 318
Muut oman pääoman erät 73 195
Yhteensä 10 205 9 632
Määräysvallattomat omistajat 31 616 529
Oma pääoma yhteensä 10 821 10 161
VELAT
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 32 7 699 6 845
Johdannaisinstrumentit 3 182 192
Laskennalliset verovelat 33 1 893 2 013
Ydinvoimaan liittyvät varaukset 34 678 653
Muut varaukset 35 207 205
Eläkevaraukset 36 27 26
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 37 472 465
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 11 158 10 399
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 32 1 078 925
Johdannaisinstrumentit 3 264 219
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 38 1 307 1 265
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 9 - 29
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 649 2 438
Vieras pääoma yhteensä 13 807 12 837
Oma pääoma ja velat yhteensä 24 628 22 998
1) Myytävänä olevat omaisuuserät 31.12.2011 sisältää kassavaroja 16 miljoonaa euroa.