Tekstin koko AA
Konsernin tuloslaskelma
Lataa Excel
milj. euroa Liite 2012 2011
Liikevaihto 5 6 159 6 161
Muut tuotot 11 109 91
Materiaalit ja palvelut 12 -2 548 -2 566
Henkilöstökulut 14 -556 -529
Poistot ja arvonalentumiset 5, 15 -664 -606
Muut kulut 13 -761 -749
Vertailukelpoinen liikevoitto 5 1 739 1 802
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 6, 7 122 600 1
Liikevoitto 5 1 861 2 402
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 5, 24 21 91 2
Korkokulut 16 -300 -284
Korkotuotot 16 54 56
Johdannaisten käypien arvojen muutokset 7, 16 -23 5
Muut rahoituserät - netto 16 -38 -42
Rahoitustuotot ja -kulut 16 -307 -265
Voitto ennen veroja 1 575 2 228
Tuloverot 17 -72 -366 3
Tilikauden voitto 1 503 1 862
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 409 1 769
Määräysvallattomille omistajille 94 93
1 503 1 862
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
18
Laimentamaton 1,59 1,99
Laimennettu 1,59 1,99
1 
milj. euroa 2012 2011
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 739 1 802
Kertaluonteiset erät (myyntivoitot) 155 284
Tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisten käyvänarvon muutokset -2 344
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu -31 -28
Liikevoitto 1 861 2 402
2 Tuloksen heikentymiseen vaikutti pääosin Hafslund ASA ja TGC-1.
3 Positiivinen kertaluonteinen vaikutus Ruotsin verokannan muutoksesta, 26,3 %:ista 22 %:iin.