Tekstin koko AA
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Lataa Excel
Osake-
pää-
oma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Muut oman
pääoman erät
Emo-
yhtiön
omistajat
Määräys-
vallattomat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
milj. euroa Liite Kertyneet
voitto-varat
Muunto-
erot
Kassa-
virta-
suo-jaukset
Muut
laajantuloksen
erät
Muut
laajan
tuloksen
erät osakkuus-
yrityksissä
Oma pääoma 31.12.2011 3 046 73 6 670 -352 136 -2 61 9 632 529 10 161
Kauden tulos 1 409 1 409 94 1 503
Muuntoerot 179 4 3 186 21 207
Kauden muut laajan tuloksen erät -106 -23 -129 -3 -132
Laaja tulos yhteensä 1 409 179 -102 0 -20 1 466 112 1 578
Osingonjako 19 -888 -888 -888
Osingonjako määräysvallattomille omistajille 0 -26 -26
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 0 2 2
Muut muutokset -5 -5 -1 -6
Oma pääoma 31.12.2012 3 046 73 7 186 -173 34 -2 41 10 205 616 10 821
Oma pääoma 31.12.2010 3 046 73 5 726 -278 -419 0 62 8 210 532 8 742
Kauden tulos 1 769 1 769 93 1 862
Muuntoerot -74 -74 -74
Kauden muut laajan tuloksen erät 6 555 -1 560 6 566
Laaja tulos yhteensä 1 775 -74 555 0 -1 2 255 99 2 354
Osingonjako 19 -888 -888 -888
Osingonjako määräysvallattomille omistajille -21 -21
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 54 -2 52 -81 -29
Muut muutokset 3 3 3
Oma pääoma 31.12.2011 3 046 73 6 670 -352 136 -2 61 9 632 529 10 161
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta 186 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana (2011: -74) sisältäen Venäjän ruplan sekä Ruotsin ja Norjan kruunujen nettovaikutuksen yhteensä 173 miljoonaa (2011: -63).
Lisätietoja käytetyistä kursseista liitetiedossa 10 Valuuttakurssit sekä
valuuttariskistä liitetiedossa 3.7 Korkoriski ja valuuttariski.
Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon muutoksista oli -102 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana (2011: 555), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on positiivinen/negatiivinen.
Määräysvallattomien omistajien osuus
Olennaisimmat muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa aiheutuivat osingonjaosta määräysvallattomille omistajille -26 miljoonaa euroa (2011: -21) sekä vuoden 2011 aikana tapahtuneesta OAO Fortumin osakkeiden lisähankinnasta.