Tekstin koko AA
Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit
Lataa Excel
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi. Segmenttitiedot esitetään vain IFRS-perusteisesti vertailun mahdollistamiseksi, koska IFRS-siirtymässä raportoivat segmentit määriteltiin uudelleen ja segmenttiraportointi sinänsä arvioitiin uudelleen.
Venäläisen OAO Fortumin hankinnan jälkeen Fortum teki muutoksia segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 aikana. Vuosien 2004–2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.
Lokakuussa 2009 Fortum uudelleenorganisoi liiketoimintarakenteensa neljään liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoitteena oli parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja samalla yksinkertaistaa sen rakennetta. Uudet divisioonat ovat Power, Heat, Russia sekä Electricity Solutions and Distribution. Electricity Solutions and Distribution-divisioona (ESD) muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, Distributionista ja Electricity Salesista (aikaisemmin Markets). IFRS:n mukaan raportoitavat segmentit on nimetty vastaavasti.
Uudelleenorganisoinnilla ei ollut vaikutusta Fortumin ulkoisen raportoinnin rakenteeseen, sillä raportoitavat segmentit ovat pysyneet samoina. Muutoksella on kuitenkin ollut pieniä vaikutuksia segmenttien sisältöön 1.1.2010 alkaen. Muutos on myös vaikuttanut vuoden 2009 lukuihin. Muutokset liittyvät lähinnä Power-divisioonan Power Solutions-liiketoiminta-alueen osittaiseen siirtoon Russia- ja Heat-divisiooniin.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi.
Liikevaihto
segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 2 084 2 058 2 439 2 350 2 892 2 531 2 702 2 481 2 415
- josta sisäistä 128 -97 -133 323 0 254 -281 -24 296
Heat 1 025 1 063 1 268 1 356 1 466 1 399 1 770 1 737 1 628
- josta sisäistä 49 -12 -32 38 0 23 -8 8 18
Russia - - - - 489 632 804 920 1 030
- josta sisäistä - - - - - - - - -
Distribution 707 707 753 769 789 800 963 973 1 070
- josta sisäistä 10 -8 8 9 10 13 18 15 37
Electricity Sales 1 387 1 365 1 912 1 683 1 922 1 449 1 798 900 722
- josta sisäistä 92 -101 149 155 177 67 158 95 55
Muut 90 91 78 81 83 71 51 108 137
- josta sisäistä 93 -63 62 72 82 -5 169 115 -66
Eliminoinnit -1 458 -1 407 -1 959 -1 760 -2 005 -1 447 -1 792 -958 -843
Yhteensä 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159
Vertailukelpoinen liiketulos segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 730 854 985 1 095 1 528 1 454 1 298 1 201 1 144
Heat 207 253 253 290 250 231 275 278 266
Russia - - - - -92 -20 8 74 68
Distribution 240 244 250 231 248 262 307 295 317
Electricity Sales 23 30 -4 -1 -33 22 11 27 38
Muut -52 -47 -47 -51 -56 -61 -66 -73 -94
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 739
Kertaluonteiset erät 18 30 61 250 85 29 93 284 155
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 29 -17 -43 33 33 -135 -218 316 -33
Liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 861
Vertailukelpoinen käyttökate segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 834 966 1 093 1 198 1 625 1 547 1 398 1 310 1 258
Heat 331 376 397 453 419 393 462 471 476
Russia - - - - -25 55 94 148 189
Distribution 373 389 397 393 413 426 485 482 526
Electricity Sales 39 45 15 10 -26 28 13 29 39
Muut -41 -35 -36 -39 -46 -51 -56 -66 -85
Yhteensä 1 536 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 403
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 104 112 108 103 97 93 100 109 114
Heat 124 123 144 163 169 162 187 193 210
Russia - - - - 67 75 86 108 121
Distribution 133 145 147 162 165 164 178 187 209
Electricity Sales 16 15 19 11 7 6 2 2 1
Muut 11 12 11 12 10 10 10 7 9
Yhteensä 388 407 429 451 515 510 563 606 664
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power -21 -21 -9 -23 26 -35 -25 3 -12
Heat 15 11 23 24 12 30 31 19 20
Russia - - - - 19 20 8 30 27
Distribution 16 20 15 18 16 10 19 14 8
Electricity Sales 0 1 1 0 5 0 1 2 0
Muut 2 44 39 222 48 -4 28 23 -22
Yhteensä 12 55 69 241 126 21 62 91 21
Investoinnit käyttöomaisuuteen segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 84 83 95 93 134 96 97 131 190
Heat 123 124 184 309 408 358 304 297 464
Russia - - - - 256 215 599 670 568
Distribution 106 115 183 236 296 188 213 289 324
Electricity Sales 10 10 8 3 3 1 0 5 1
Muut 12 14 15 14 11 4 9 16 11
Yhteensä 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 23 45 5 52 0 57 25 17 -
Heat 53 87 589 18 23 1 1 32 10
Russia 103 2 140 245 1 492 3 - 24 -
Distribution 0 - 130 1 0 5 0 - -
Electricity Sales 0 - 6 0 0 - - - -
Muut 0 - 40 1 1 1 1 1 6
Yhteensä 179 134 910 317 1 516 67 27 74 16
Bruttodivestoinnit osakkeisiin segmenteittäin, milj. euroa 2009 2010 2011 2012
Power 10 0 3 102
Heat 1 52 203 269
Russia - 43 23 -
Distribution 1 46 323 37
Electricity Sales - - 16 2
Muut 2 6 0 0
Yhteensä 14 147 568 410
Sidottu pääoma segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 5 804 5 493 5 690 5 599 5 331 5 494 5 806 6 247 6 454
Heat 2 440 2 551 3 407 3 507 3 468 3 787 4 182 4 191 4 335
Russia 151 153 294 456 2 205 2 260 2 817 3 273 3 846
Distribution 3 091 3 021 3 412 3 239 3 032 3 299 3 683 3 589 3 911
Electricity Sales 194 228 176 247 188 125 210 11 59
Muut 220 447 835 1 237 796 382 29 208 237
Yhteensä 11 900 11 893 13 814 14 285 15 020 15 347 16 727 17 519 18 842
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 12,6 14,3 17,5 19,2 29,6 24,5 19,5 24,6 18,4
Heat 9,8 11,6 9,6 9,3 8,9 7,9 8,4 9,9 8,5
Russia - - - 66,3 3,7 0,0 2,4 3,5 3,0
Distribution 8,1 8,8 8,4 7,7 8,1 8,7 9,7 13,7 9,0
Electricity Sales 25,2 17,4 -1,6 6,9 -14,0 28,9 38,4 4,2 118,0
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 12,0 14,9 17,4 18,9 28,0 26,4 22,3 19,9 18,2
Heat 9,3 11,0 9,2 9,2 7,3 7,6 7,7 7,4 6,8
Russia - - - 0 -3,8 0,0 0,7 3,5 2,7
Distribution 8,3 8,6 8,3 7,6 8,2 8,6 9,3 8,6 8,7
Electricity Sales 17,1 16,4 -0,8 -0,6 -15,3 18,6 9,3 33,5 148,4
Henkilöstö keskimäärin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Power 4 588 4 374 4 147 3 475 3 591 2 068 1 891 1 873 1 896
Heat 1 605 2 186 2 345 2 302 2 422 2 652 2 482 2 682 2 354
Russia - - - - 5 566 6 170 4 555 4 436 4 301
Distribution 995 1 008 983 1 060 1 222 1 166 1 098 902 873
Electricity Sales 682 745 825 936 766 629 538 510 515
Muut 722 626 610 531 510 593 592 607 661
Yhteensä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600