Tekstin koko AA
Tunnuslukujen laskentakaavat
Lataa Excel
Käyttökate (=EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA) = Käyttökate (=EBITDA) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - tuotantokapasiteettia koskeviin ehtoihin liittyvän varauksen nettovaikutus
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Kertaluonteiset erät + muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti suojauslaskentaa sekä IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ei voi ylittää vastaavaa velkaa.
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Investoinnit = Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt investoinnit mukaan lukien kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön edellyttämät investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös investointien rakennusaikana taseeseen aktivoidut korkokulut. Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät olemassa olevan omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit parantavat olemassa olevan hyödykkeen tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä olemassa olevien liiketoimintojen asiakaskantaa. Lainsäädännön edellyttämät investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina lakien vaatimusten mukaan.
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin = Investoinnit tytäryritysosakkeisiin, osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä oleviin sijoituksiin. Investoitujen tytäryritysosakkeiden hankintahintaan on lisätty hankittavan yhtiön nettovelka.
Oman pääoman tuotto, % = Kauden voitto x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Sijoitettu pääoma keskimäärin
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto, % = Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja + jatkuvien toimintojen korko- ja muut rahoituskulut x 100
Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma keskimäärin
Sidotun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta x 100
Sidottu pääoma keskimäärin
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot) x 100
Vertailukelpoinen sidottu pääoma keskimäärin
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennallinen verovelka - varaukset
Sidottu pääoma = Korottomat varat + Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset varat - korottomat velat - varaukset (korottomat varat ja velat eivät sisällä rahoitukseen, veroihin ja laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä varoja ja velkoja, jotka syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset täyttävien johdannaissopimusten käypien arvojen muutoksista)
Vertailukelpoinen sidottu pääoma = Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla varoilla ja veloilla, jotka aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa suojaavista johdannais-sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma sisältäen määräysvallattomat omistajat x 100
Taseen loppusumma
Nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Liikevoitto + poistot ja
arvonalentumiset
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA)
Jatkuvien toimintojen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Jatkuvien toimintojen liikevoitto + jatkuvien toimintojen poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen käyttökate (=EBITDA)
Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot = Liikevoitto
Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan pääoman menot
Henkilöstö keskimäärin Perustuu koko raportointikauden kuukausittaisiin keskiarvoihin
Tulos/osake (EPS) = Kauden voitto - määräysvallattomat omistajat
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Kassavirta/osake = Liiketoiminnan kassavirta
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Oma pääoma/osake = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Osinko/osakekohtainen tulos, % = Osinko/osake x 100
Tulos/osake (EPS)
Jatkuvien toimintojen osinko/osakekohtainen tulos, % = Jatkuvien toimintojen osinko/osake x 100
Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake x 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) = Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Tulos/osake
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana