Tekstin koko AA

Latauskorisi

Rakenna oman raportti valitsemalla sivuja Fortum Tilinpäätös 2012-sivustolta.

 • Kestävän kehityksen raportti 2012
  • Fortumin vuosi 2012
   • Fortum lyhyesti
    • Fortumin toiminta-alueet
    • Konsernin liiketoimintarakenne (31.12.2012)
     • Power-divisioona
     • Heat-divisioona
     • Russia-divisioona
     • ESD-divisioona: Distribution
     • ESD-divisioona: Electricity Sales
   • Toimitusjohtajan katsaus
   • Fortumin toiminta vuonna 2012
   • Myynti ja tuotanto
   • Markkina-asema
   • Taloudelliset tunnusluvut
    • Kestävän kehityksen indeksit
   • Ympäristövastuun tunnusluvut
   • Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
  • Strategiamme
   • Fortumin strategia
    • Tulevaisuuden energiajärjestelmä
    • Strategian ydinalueet
    • Strategian toteuttaminen
    • Vastuullisuus osana liiketoimintaa
     • Kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet
     • Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset
   • Markkinoiden kehitys
    • Globaalit megatrendit vaikuttavat energia-alan toimintaan
    • Euroopalla edessään mittavat energiainvestoinnit
    • Energiamarkkinoiden kehitys Venäjällä
    • Sähkön kulutus ja hintakehitys
    • Kohti kansainvälistä ilmastoratkaisua
   • Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena
  • Liiketoimintamme
   • Fortumin arvoketju
    • Vesivoima säästää niukkoja luonnonvaroja
     • Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
    • Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
     • Ydinvoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
     • Ydinjätteen loppusijoitus
     • Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen
    • Tehokkuutta sähkön ja lämmön yhteistuotannolla
     • CHP:n ympäristövaikutusten vähentäminen
     • Kaukolämmöllä energiatehokkuutta
    • Energianjakelun luotettavuuden varmistaminen
     • Sähkönjakeluun toimitusvarmuutta ja älykkyyttä
     • Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen
     • Prioriteettina häiriötön lämmönjakelu
   • Hankinnat ja investoinnit
    • Investoinnit
     • Fortumin investointiohjelma Euroopassa vuoteen 2014
     • Fortumin investointiohjelma Venäjällä vuoteen 2014
    • Toimitusketjun kestävä hallinta
    • Vastuullista polttoaineiden hankintaa
   • Arvoa sidosryhmille
    • Fortum ja verotus
  • Sidosryhmämme
   • Sidosryhmät
   • Sidosryhmäyhteistyö
    • Palvelemme asiakkaita
     • Ilmastomyönteisiä tuotteita asiakkaille
     • Palvelut asiakkaille
     • Kysynnän hallinta
    • Tavoitteena sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö
     • Konsernitasoiset henkilöstöprosessit
     • ForCARE – kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli
     • Työturvallisuuden parantaminen
    • Tavaran- ja palveluntoimittajat
    • Viranomaiset ja alan organisaatiot
     • Energia-alan järjestöt
    • Osakkeenomistajat
    • Palvelemme mediaa ja suurta yleisöä
    • Yleishyödyllinen tuki
     • Yhteistyö järjestöjen kanssa
     • Fortum vastuullisena naapurina
   • Sidosryhmille tärkeät teemat vuonna 2012
    • Olennaisuusarviointi
    • One Fortum -tutkimus mittaa sidosryhmien odotuksia
    • Sidosryhmien näkemyksiä
  • GRI-osio
   • GRI-indeksi
   • Kestävän kehityksen johtaminen
    • Kestävän kehityksen organisaatiot ja vastuut
   • Raportointiperiaatteet
    • Varmennus
   • Taloudellisen vastuun tunnusluvut
    • Taloudelliset tulokset
    • Markkina-asema
    • Välilliset vaikutukset
    • Saatavuus ja toimintavarmuus
    • Järjestelmätehokkuus
   • Ympäristövastuun tunnusluvut
    • Materiaalit
    • Energia
    • Vesi
    • Luonnon monimuotoisuus
    • Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
    • Tuotteet ja palvelut
    • Määräystenmukaisuus
    • Kuljetukset
    • Yleiset
   • Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
    • Työntekijät ja työolosuhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus
    • Ihmisoikeudet
    • Yhteiskunta
     • Korruptio
     • Poliittinen vaikuttaminen
     • Määräystenmukaisuus
    • Tuotevastuu
   • Riippumaton varmennuslausunto
   • Yhteystiedot
  • Esimerkkejä
   • Aurinkoenergiateknologia kehittyy nopeasti
   • Bioöljy korvaa polttoöljyä
   • Fortumin päivitetty Toimintaohje tutuksi koko henkilöstölle
   • Kehityskohteina työnteon design ja työhyvinvointi
   • Turvallisuusparannuksia CHP-laitoksilla
   • Sähköautojen latausratkaisuja
   • Suomessa poikkeuksellisen runsas vesivuosi
   • Radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalia Fukushimaan
   • Yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
   • Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä Ranskassa
   • Älykkäästi verkossa
   • Inspiroiva designvuosi
   • Tulevaisuuden koti säätelee itse energiankulutustaan
   • Kaukolämpöverkkoa kunnostetaan jatkuvasti Venäjällä
   • Innovaatiokilpailu 2012
   • Keskustelua EU:n energiamarkkinoista
   • Energia- ja ympäristöasiat tutuksi puolalaisille koululaisille
 • Tilinpäätös 2012
  • Hallituksen toimintakertomus
   • Tuloskehitys ja taloudellinen asema
    • Markkinatilanne
     • Pohjoismaat ja Venäjä
    • Taloudelliset tulokset
    • Taloudellinen asema ja rahavirta
    • Divisioonakatsaukset
     • Power
     • Heat
     • Russia
     • Electricity Solutions and Distribution
    • Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
     • Power
     • Heat
     • Russia
     • Distribution ja Electricity Sales
    • Henkilöstö
    • Tilikauden jälkeiset tapahtumat
    • Näkymät
     • Avaintekijät ja riskit
     • Pohjoismaiset markkinat
     • Power
     • Venäjä
     • Tehostamisohjelma 2013-2014
     • Käyttöomaisuusinvestoinnit
     • Verotus
     • Suojaus
    • Tutkimus ja kehitys
    • Kestävä kehitys
     • Taloudellinen vastuu
     • Ympäristövastuu
     • Sosiaalinen vastuu
   • Riskienhallinta
    • Riskienhallinnan periaatteet ja tarkoitus
     • Konsernin riskipolitiikka
     • Riskienhallinnan organisaatio
     • Riskienhallintaprosessi
    • Riskien kuvaus
     • Strategiset riskit
     • Hyödykemarkkinariskit
     • Rahoitusriskit
     • Vastapuoliriskit
     • Operatiiviset riskit
   • Fortumin osake ja osakkeenomistajat
    • Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit
    • Omistaja-arvo
    • Osakepääoma
    • Osakkeenomistajat
    • Johdon osakeomistus 31. joulukuuta 2012
    • Yhtiökokouksen 2012 antamat valtuudet
    • Osinko
  • Tunnusluvut
   • Taloudelliset tunnusluvut
   • Osakekohtaiset tunnusluvut
   • Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit
   • Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit
   • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Tilinpäätös
   • Konsernitilinpäätös
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin laaja tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
    • Konsernin rahavirtalaskelma
     • Rahavirtalaskelman lisätietoa
    • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
     • 1 Laadintaperiaatteet
     • 2 Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat
     • 3 Rahoitusriskien hallinta
     • 4 Pääomariskien hallinta
     • 5 Segmenttiraportointi
     • 6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
     • 7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa
     • 8 Yrityshankinnat ja -myynnit
     • 9 Myytävänä olevat omaisuuserät
     • 10 Valuuttakurssit
     • 11 Muut tuotot
     • 12 Materiaalit ja palvelut
     • 13 Muut kulut
     • 14 Henkilöstökulut
     • 15 Poistot ja arvonalentumiset
     • 16 Rahoituskulut (netto)
     • 17 Tuloverot
     • 18 Osakekohtainen tulos
     • 19 Osakekohtainen osinko
     • 20 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain
     • 21 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon
     • 22 Aineettomat hyödykkeet
     • 23 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
     • 24 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
     • 25 Muut pitkäaikaiset sijoitukset
     • 26 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset
     • 27 Vaihto-omaisuus
     • 28 Myyntisaamiset ja muut saamiset
     • 29 Rahat ja pankkisaamiset
     • 30 Osakepääoma
     • 31 Määräysvallattomien omistajien osuus
     • 32 Korolliset velat
     • 33 Laskennalliset verot
     • 34 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
     • 35 Muut varaukset
     • 36 Eläkevelvoitteet
     • 37 Muut pitkäaikaiset velat
     • 38 Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma
     • 39 Pantatut varat
     • 40 Muut vuokrasopimukset
     • 41 Investointisitoumukset
     • 42 Vastuut
     • 43 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
     • 44 Lähipiiritapahtumat
     • 45 Tilikauden jälkeiset tapahtumat
     • 46 Tytäryritykset segmenteittäin 31.12.2012
   • Emoyhtiön tilinpäätös
    • Tuloslaskelma
    • Tase
    • Rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS
     • 1 Laadintaperiaatteet
     • 2 Liikevaihto markkina-alueittain
     • 3 Muut tuotot
     • 4 Henkilöstökulut
     • 5 Rahoitustuotot ja -kulut
     • 6 Tuloverot
     • 7 Pitkäaikaiset varat
     • 8 Lyhytaikaiset saamiset
     • 9 Rahat ja pankkisaamiset
     • 10 Oman pääoman muutos
     • 11 Korolliset velat
     • 12 Ostovelat ja muut velat
     • 13 Annetut vakuudet ja vastuut
     • 14 Lähipiiritapahtumat
   • Ehdotus voittovarojen käytöksi
   • Tilintarkastuskertomus
  • Taloudellinen tieto neljännesvuosittain
   • Keskeiset tiedot konsernin tuloslaskelmasta vuosineljänneksittäin
   • Liikevaihto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
   • Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
  • Hallinto ja johtaminen
   • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
    • Konsernin organisaatio ja hallintoelimet
     • Yhtiökokous
     • Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
     • Hallitus
     • Hallituksen työjärjestys
     • Hallituksen valiokunnat
     • Toimitusjohtaja
     • Konsernin johtoryhmä ja liiketoimintarakenne
     • Sisäinen tarkastus
     • Lakisääteinen tilintarkastus
    • Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät
     • Valvontaympäristö
     • Riskien arviointi
     • Valvontatoiminnot
     • Viestintä ja tiedotus
     • Seuranta
   • Palkitseminen
    • Lyhyen aikavälin kannustimet
    • Pitkän aikavälin kannustimet
    • Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot
    • Eläkejärjestelyt
    • Hallituksen jäsenten palkkiot
   • Hallitus
    • Sari Baldauf
    • Christian Ramm-Schmidt
    • Minoo Akhtarzand
    • Heinz-Werner Binzel
    • Ilona Ervasti-Vaintola
    • Kim Ignatius
    • Joshua Larson
   • Konsernin johtoryhmä
    • Tapio Kuula
    • Helena Aatinen
    • Aleksander Chuvaev
    • Mikael Frisk
    • Timo Karttinen
    • Per Langer
    • Markus Rauramo
    • Matti Ruotsala
    • Anne Brunila
    • Juha Laaksonen
  • Tietoa sijoittajille
   • Yhtiökokous
   • Osinkojen maksaminen
   • Tulostiedotus vuonna 2013
   • Perustietoa Fortumin osakkeista
   • Yhteystiedot

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Luomisessa voi kestää muutamia minuutteja.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Jaa
Sulje

Jaa latauskori

Peruuta

Valmiit PDF -raportit

Valitse osio alapuolella olevasta listasta